Strona główna

10. Spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Powrót do listy

czwartek, 19 października 2017

W dniach 11 – 13 października 2017 roku w Dublinie (Irlandia) odbyło się 10. Spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarzem spotkania była Claire Loftus dyrektor Prokuratury w Irlandii.

Strona polska była reprezentowana

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Prokuratur Generalnych i innych równoważnych instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także w charakterze obserwatorów Prokuratorzy Generalni z Albanii i Serbii.

Strona polska reprezentowana była przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzeja Pozorskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej Beatę Hlawacz oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Zbigniewa Górszczyka.

Omówiono aktualne zagrożenia terrorystyczne

W trakcie planarnych sesji omówiono kwestie związane między innymi ze zmianami legislacyjnymi na szczeblu Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście aktualnych zagrożeń terrorystycznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która weszła w życie 20 kwietnia 2017 roku (Dz.U.UE.L2017.88.6) i uchyliła dotychczas obowiązującą decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, przewiduje kryminalizację zachowań polegających na publicznym nawoływaniu do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podróży za granicę i jej ułatwianie w celach terrorystycznych, werbunek i udział w szkoleniu umożliwiającym popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (również przez internet), finansowanie oraz gromadzenie funduszy na działalność terrorystyczną i inne działania zmierzające do realizacji celów związanych z terroryzmem.

Prezentując perspektywy polityki karnej przedstawicielka Komisji Europejskiej  zwróciła również uwagę na znaczenie obowiązującej od 25 czerwca 2017 roku IV dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W sesji dotyczącej zjawiska zwalczania terroryzmu przedstawiono istniejące w krajach członkowskich rozwiązania prawne i organizacyjne oraz doświadczenia w ściganiu przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Europejski nakaz dochodzeniowy

Osobne panele poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych i ich retencją, a także europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu, który wprowadzony został dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Dyrektywę oparto na zasadzie wzajemnego uznania orzeczeń sądowych odnośnie uzyskiwania materiału dowodowego na potrzeby postępowania karnego.

Kolejne spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej odbędzie się w 2018 roku we Francji.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa