Strona główna

Apteki, które uczestniczą w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, będą zamykane

Powrót do listy

czwartek, 23 marca 2017

Prokurator, który w toku postępowania przygotowawczego uzyska informacje, że apteka naruszyła zakaz odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych, powinien wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspek­tora Farmaceutycznego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

Niedopuszczalne zachowania

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych przypomniał o tym Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przewiduje art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem obligatoryjne jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka naruszyła art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Przepis ten wprowadza zakaz odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych. Niedopuszczalne jest zbywania produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.

Podstawa prawna podejmowanych działań

Podstawą działania prokuratorów w tym zakresie jest art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

Swoją inicjatywę prokuratorzy będą również podejmowali na podstawie art. 3 par. 1 pkt 3 i 7 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Zgodnie z tym przepisem prokuratorzy powinni podejmować środki przewidziane prawem, zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę, a także powinni zaskarżać do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz brać udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji.

W sytuacji, gdy postępowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej już się toczy na wniosek innego uprawnio­nego podmiotu, prokuratorzy powinni zgłaszać swój udział w nich. Możliwość taką daje im art. 183 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Art. 2 Prawa o prokuraturze wprost wskazuje, że prokuratura stoi na straży praworządności. Ponadto zgodnie z art. 3 par. 1 pkt 2 Prawa o prokuraturze prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach cywilnych oraz składają wnioski i biorą udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli.

Grozi nawet 2 lata więzienia

Proceder tzw. odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 126b ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa