Strona główna

Kolejny sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

Powrót do listy

piątek, 10 marca 2017

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Sprzeciw prokuratora do SKO

Przykładem takich działań prokuratorów może być sprzeciw z 3 marca 2017 r. wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on działek położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie.

Doszło do rażącego naruszenia prawa

Decyzją z 27 września 2013 r. Prezydent m. st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 629 m² oraz działki o powierzchni 112 m², położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie na rzecz następców prawych właściciela.

W ocenie prokuratury decyzja Prezydenta m. st. Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym w całości powinna ona zostać uznana za nieważną.

W sprzeciwie prokurator podniósł, że zgodnie z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będący w posiadaniu gruntu, powinien w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy.

W ocenie prokuratora Prezydent m. st. Warszawy nie podjął żadnych czynności zmierzających do ustalenia zakresu posiadania gruntu będącego przedmiotem decyzji osoby składającej wniosek dekretowy, całkowicie pominął te przesłankę w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wobec czego nie można twierdzić, że kwestia posiadania została w jakikolwiek sposób udowodniona. Stan faktyczny będący podstawą wydania decyzji nie został ustalony w sposób właściwy.

Specjalne zespoły prokuratorów

Sprzeciw dotyczący działek położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

- Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami  - mówił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski na jednej z konferencji prasowych.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa