Strona główna

Kolejny sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości przy ulicy Nowogrodzkiej 46

Powrót do listy

środa, 12 lipca 2017

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Przykładem takich działań prokuratorów może być sprzeciw wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on zabudowanego gruntu położonego przy ulicy Nowogrodzkiej 46 w Warszawie.

Decyzją z 25 czerwca 2014 roku Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do zabudowanego gruntu położonego przy ulicy Nowogrodzkiej 46 na rzecz Skarbu Państwa. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i 3 dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Prokuratura ustaliła jednak, że sprawa ta została już wcześniej rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną. W obrocie prawnym istnieje już bowiem decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 19 stycznia 2011 roku sprostowana postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy z 23 lutego 2011 roku. Na jej mocy prawo użytkowania wieczystego na 99 lat do zabudowanego gruntu położonego przy ulicy Nowogrodzkiej 46 zostało ustanowione na rzecz Grażyny B. i Jolanty K. Decyzja ta nie została zaskarżona i stała się ostateczna.

W swoim sprzeciwie prokurator wskazał, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 roku została zatem wydana w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten spełnia rolę gwarancyjną w stosunku do zasady trwałości decyzji administracyjnych wyrażonej w art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta rozciąga się na samą decyzję oraz na sprawę, którą ona załatwia.

W ocenie prokuratora w tej sytuacji wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzja z 25 czerwca 2014 roku obciążona jest wadą nieważności określoną w art. 156 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego też prokurator zaskarżył ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i wniósł o wszczęcie w niniejszej sprawie postępowania z urzędu.  

Powołano specjalne zespoły prokuratorów

Sprzeciw w tej sprawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

- Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami  - mówił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski na jednej z konferencji prasowych.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Prokuratura po skierowaniu  sprzeciwu , skieruje odpis wniosku do Komisji  do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa   celem podjęcia działań   prawnie przez nią przewidzianych.   W każdym przypadku kierowania przez Prokuraturę  sprzeciwu dotyczącego  zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości prokuratura powiadomi Komisję o takich działaniach w związku z  jej ustawowymi uprawnieniami.

We wszystkich przypadkach kierowania wniosków przez Prokuraturę do innych organów, kopia tych wniosków będzie przekazywana do przedmiotowej  Komisji. 

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa