Konsultacje polsko - kosowskie

Konsultacje polsko - kosowskie

W  dniu 15 marca 2017 roku w Prokuraturze Krajowej przyjęto delegację przedstawicieli organów ścigania i prokuratury Republiki Kosowa. Gościli oni w Polsce w ramach prowadzonego pod auspicjami Unii Europejskiej i Rady Europy Projektu Przeciwdziałania Przestępczości Ekonomicznej w Kosowie – PECK II. 


Spotkanie poprowadził Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wraz z prokuratorem Zbigniewem Górszczykiem - Dyrektorem Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, którym towarzyszyli prokuratorzy tego Departamentu - Jarosław Malinowski oraz Jacek Łazarowicz, jak również prokurator Monika Kołodziej z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

Delegacji Republiki Kosowa przewodniczył Blerim Isufaj Przewodniczący Rady Prokuratury Republiki Kosowa, a w jej skład weszli m.in. Shaip Havolli - Dyrektor Agencji Antykorupcyjnej Republiki Kosowa, Valdete Bajrami reprezentująca Zgromadzenie Parlamentarne Republiki Kosowa oraz  Mentor Borovci - Dyrektor Departamentu Prawnego  i Arbër Gegaj - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa  Sprawiedliwości Republiki Kosowa.

Gościom przedstawiono założenia ustrojowe funkcjonowania prokuratury w Polsce, szczególne zadania wyspecjalizowanego pionu prokuratury do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, jak również aktualną charakterystykę przestępczości korupcyjnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych w polskim systemie prawnym rozwiązań pozwalających na jej skuteczne zwalczanie. Podczas dyskusji omówiono najczęściej spotykane wyzwania natury jurydycznej i praktycznej w prowadzeniu śledztw dotyczących przestępczości korupcyjnej w Polsce i Kosowie.

Projekt Przeciwdziałania Przestępczości Ekonomicznej w Kosowie – PECK II ma na celu wzmocnienie instytucjonalnych ram zwalczania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z przyjętymi w Europie standardami oraz udzielenie pomocy technicznej w reformowaniu systemu przeciwdziałania wymienionym formom przestępczości.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa