Strona główna

Narada prokuratorów w Departamencie Postępowania Sądowego

Powrót do listy

wtorek, 7 marca 2017

Dzisiaj (7 marca 2017 r.) w Prokuraturze Krajowej odbyła się narada podsumowująca pracę Departamentu Postępowania Sądowego i prokuratur regionalnych w 2017 r. w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

W naradzie pod przewodnictwem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda wzięli udział: Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Zbigniew Siejbik, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego - Agata PiasnyAnita Woźniak - Rzążewska  oraz zastępcy  prokuratorów regionalnych  i naczelnicy wydziałów sądowych prokuratur regionalnych.

Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand przestawił i omówił realizację zadań prokuratorów związanych z ochroną praworządności. Poddał również analizie wyniki  statystyczne skuteczności apelacji i kasacji w poszczególnych regionach.

W czasie narady dyskutowano o obowiązkach  prokuratora w zakresie ochrony praworządności  wynikających z ustawy Prawo o prokuraturze  i innych ustaw.  Wskazano na konieczność systematycznego wykorzystywania ustaleń z postępowań przygotowawczych do podejmowania działań pozakarnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy ustalenia te mogą posłużyć do zainicjowania postępowań cywilnych procesowych, jak i nieprocesowych, bądź wstąpienia do zawisłych przed sądami postępowań. Służyć temu może - w przypadku braku zawiadomień osób zainteresowanych lub spraw karnych tej kategorii - analiza wybranych spraw z wokand sądowych z uwzględnieniem treści art. 7 k.p.c. i unormowań regulaminowych na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Wskazano na potrzebę  podjęcie działań organizacyjnych, które zapewnią poprawę tych obszarów działalności pozakarnej, które zostały uznane za mało efektywne. Pod rozwagę poddano możliwość ewentualnego skorzystania przez kierowników jednostek z uprawnienia określonego w art. 4 ustawy Prawo o prokuraturze w stosunku do prokuratorów realizujących zadania na odcinku pozakarnym.

Poruszono również kwestię wniosków prokuratorów o wymiar kary wnoszonych wobec sprawców najbardziej brutalnych przestępstw oraz przestępstw popełnianych na szkodę nieletnich.

W oparciu o konkretne sprawy wskazano  na powtarzające się błędy i uchybienia występujące we wnioskach o kasację sporządzonych przez poszczególne Prokuratury Regionalne i Okręgowe. Wskazano najczęściej występujące w sprawach okoliczności i obszary, które umykają ocenom prawym prokuratorów, a w konsekwencji prowadzą do  niezasadnej rezygnacji z wnoszenia środka odwoławczego.

Poinformowano o wprowadzeniu cyklicznych stażów – delegacji prokuratorów z Prokuratur Regionalnych i Okręgowych do Wydziału Kasacji PK celem podniesienia poziomu pracy i zapoznania się ze specyfiką opracowywania kasacji.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa