Strona główna

Polscy prokuratorzy dyskutowali w Strasburgu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Powrót do listy

czwartek, 1 czerwca 2017

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2017 roku w Strasburgu we Francji odbyło się 53. posiedzenie plenarne Komitetu Ekspertów do Spraw Oceny Krajowych Systemów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu -MONEYVAL.

Prokuratura Krajowa reprezentowana była przez prokuratora Jacka Łazarowicza z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Przedstawił on osiągnięcia polskiej prokuratury w ściganiu przestępczości polegającej na finansowaniu działalności terrorystycznej.

Polska delegacja zaprezentowała również ostatnie zmiany w krajowym systemie prawnym, dedykowane walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 23 marca 2017 roku uchwalona została nowelizacja art. 165a kodeksu karnego. Na mocy tej nowelizacji dokonano prawidłowej implementacji do polskiego porządku prawnego art. 2 Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1999 roku, jak również spenalizowano udostępnienie mienia i pokrywanie kosztów nie związanych bezpośrednio z planowanym przestępstwem o charakterze terrorystycznym, lecz niezbędnych z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb lub wykonania zobowiązań osób i grup zorganizowanych prowadzących działalność terrorystyczną.

Znowelizowany art. 165a kodeksu karnego, który wszedł w życie 27 kwietnia 2017 roku, czyni zadość aktualnym standardom międzynarodowym w zwalczaniu finansowania terroryzmu. Zgodnie z nimi równie istotne, jak pozbawienie środków na planowane zamachy, jest pozbawienie osób i grup prowadzących działalność  terrorystyczną środków przeznaczonych na stworzenie ich zaplecza logistycznego.

Przyjęta nowelizacja pozwoliła na wyjście Polski z procedury TFFIF (Terrorist Financing Fact-Finding Initiative), którą objęte były państwa członkowskie Komitetu Moneyval posiadające istotne luki w systemie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Komitet Ekspertów do Spraw Oceny Krajowych Systemów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL jest stałym komitetem Rady Europy. Jego zadaniem jest ocena zgodności krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z międzynarodowymi standardami ścigania przestępczości tej kategorii. Formułuje on również zalecenia dla ocenianych państw zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych luk w ich systemach prawnych. Komitet utworzony został w 1997 roku i jego członkami jest aktualnie 28 państw, w tym również państwa nie będące członkami Rady Europy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa