Strona główna

Polskie śledztwo w sprawie ostrzelania Konsulatu Generalnego RP na Ukrainie

Powrót do listy

wtorek, 4 kwietnia 2017

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wszczął śledztwo w sprawie ostrzelania za pomocą granatnika siedziby Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku na Ukrainie. Postanowienie zostało wydane w dniu 29 marca 2017 roku.

Śledztwo powierzono do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Śledztwo zostało wszczęte z urzędu

Postępowanie to prowadzone jest w sprawie sprowadzenia w dniu 29 marca 2017 roku w Łucku na Ukrainie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiału wybuchowego, poprzez ostrzelanie za pomocą granatnika siedziby Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o przestępstwo z art. 163 par. 1 pkt 3 kodeksu karnego.

Śledztwo to zostało wszczęte z urzędu, w oparciu o art. 110 kodeksu karnego. Okoliczności sprawy wskazują bowiem, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia za granicą czynu zabronionego skierowanego przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywatelom.

Wniosek o międzynarodową pomoc prawną

Na tym etapie podjęto czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa. W tym celu w dniu 31 marca 2017 roku skierowano do Prokuratury Obwodu Wołyńskiego w Łucku, która na Ukrainie prowadzi postępowanie w tej sprawie, wniosek o udzielnie międzynarodowej pomocy prawnej. Prokurator zwrócił się w nim o umożliwienie zapoznania się przez polskich prokuratorów z dotychczasowymi ustaleniami poczynionymi przez stronę ukraińską, a także o dopuszczenie polskich prokuratorów oraz funkcjonariuszy ABW do udziału w czynnościach procesowych wykonywanych w trakcie prowadzonego na Ukrainie śledztwa.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przesłuchano już wszystkich pracowników Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, którzy przebywali na terenie budynku konsulatu w chwili eksplozji pocisku granatnika.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa