Strona główna

Posiedzenie Plenarne Rady Prokuratorów Europejskich

Powrót do listy

czwartek, 30 listopada 2017

W dniach 23 - 24  listopada 2017 roku w Strasburgu odbyło się XII Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich. W jego trakcie przyjęty został dokument zatytułowany „Rola prokuratorów w zakresie praw pokrzywdzonych i świadków w procesie karnym”- oznaczony jako Opinia  nr 12.

Opinia nr 12 wskazuje państwom członkowskim Rady Europy zalecane standardy odnoszące się do pracy prokuratorów w zakresie omawianej problematyki. Zważywszy, że znacząca część tych państw nie posiada członkostwa w Unii Europejskiej, bazą prawną wypracowywanego standardu są akty prawne Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych, z pominięciem - przewidujących często wyższy poziom współpracy - instrumentów prawnych Unii Europejskiej. 

Opinia nr 12 składa się z pięciu części, poświęconych w szczególności: zakreśleniu bazy prawnej i celu opracowania tej opinii, przedstawieniu praw  pokrzywdzonych  i świadków oraz środków ich ochrony, wskazaniu standardów odnoszących się do misji prokuratorów w omawianym zakresie. Podsumowanie opinii stanowią rekomendacje.

W rekomendacjach  podkreślono z jednej strony potrzebę zapewnienia w systemach prawnych państw członkowskich Rady Europy stosownych praw i środków ochrony pokrzywdzonych i świadków, a z drugiej strony wskazano na wagę zaangażowania i przygotowania prokuratorów w  zakresie problematyki ochrony pokrzywdzonych i ofiar. Ze szczególnym uwzględnieniem praw takich osób, które ze względu na ograniczenia wiekowe, mentalne czy inne, są nieporadne.

W posiedzeniu wzięła udział prokurator Elżbieta Sidwa z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa