Strona główna

Posiedzenie Plenarne Rady Prokuratorów Europejskich

Powrót do listy

środa, 23 listopada 2016

17 i 18  listopada 2016 r. w Strasburgu odbyło się XI Plenarne Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich, w trakcie którego przyjęty został dokument zatytułowany „Jakość i efektywność pracy prokuratorów, z uwzględnieniem wielkich współczesnych wyzwań w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej”- oznaczony jako Opinia  nr 11.

Opinia nr 11 wskazuje państwom członkowskim Rady Europy zalecane standardy odnoszące się do pracy prokuratorów w zakresie omawianej problematyki. Zważywszy, że znacząca część tych państw nie posiada członkostwa w Unii Europejskiej bazą prawną wypracowywanego standardu są akty prawne Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych, z pominięciem - przewidujących często wyższy poziom współpracy - instrumentów prawnych Unii Europejskiej.  

Opinia nr 11 składa się z trzech części, których podsumowanie stanowią rekomendacje.

W części pierwszej - wprowadzającej -  wskazana została baza prawna i cel opracowania tej opinii.

Część druga omawia jakość i efektywność pracy prokuratorów, ze szczególnym uwzględnieniem ram prawnych określających strukturę organizacyjną prokuratury i zasad procesu karnego, strategicznej wizji funkcjonowania prokuratury nakreślonej przez jej kierownictwo oraz dostępności zasobów ludzkich i źródeł finansowania.

Część trzecią Opinii  poświęcono w całości problematyce wyzwań dla jakości i efektywności pracy prokuratorów w kontekście zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Przywołany został standard zakreślony przez Rezolucję 1566(2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącą zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego wynikających z aktów terrorystycznych.

Formułując strategię zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, Opinia zaleca aby prokuratorzy czuwali nad „pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, zgodnie z zasadą aut dedere aut judicare, każdego kto wspiera finansowanie, organizację, przygotowanie lub popełnienie aktu terrorystycznego”.

Rekomendacje podkreślają znaczenie specjalizacji w ramach prokuratury dla zwalczania tego typu przestępczości jak również potrzebę podejmowania przez państwa członkowskie właściwych i proporcjonalnych środków umożliwiających wykorzystywanie przez prokuratorów specjalnych technik śledczych i operacyjnych. 

W posiedzeniu wzięła udział prokurator Elżbieta Sidwa z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa