Prokurator wnosi o stwierdzenie nieważności kolejnej decyzji reprywatyzacyjnej

Prokurator wnosi o stwierdzenie nieważności kolejnej decyzji reprywatyzacyjnej

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw dotyczący nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 18 lipca 2011 roku (sprostowanej postanowieniem z 11 sierpnia 2011 roku), która  stwierdzała wydanie z naruszeniem prawa orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z 27 kwietnia 1953 roku w części dotyczącej wskazanych lokali, a w pozostałej części stwierdzającej nieważność. 


Prokurator wnosi o unieważnienie decyzji SKO jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa

W sprzeciwie prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności wspomnianej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 18 lipca 2011 roku, ponieważ została wydana z rażącym naruszeniem prawa, m.in. przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie ustalenia, czy wniosek dekretowy został skutecznie złożony. W sprawie nie ustalono bowiem, czy wnioskodawca był w posiadaniu gruntu oznaczonej nieruchomości w dacie złożenia wniosku o przyznanie praw własności czasowej, tj. w 4 lutego 1949 roku, a zatem czy wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został złożony skutecznie. Podniesiono także zaniechanie ustalenia czy korzystanie z nieruchomości przez dotychczasowego właściciela w dacie wydania decyzji z 27 kwietnia 1953 roku, dało się pogodzić z przeznaczeniem w planie oraz dowolne ustalenie, że w dacie wydawania tej decyzji obowiązywał plan ogólny z 1931 roku, podczas gdy akta postępowania nie zawierają dokumentów wskazujących na poszukiwania przez kolegium innego planu.

To kolejny sprzeciw prokuratora z zespołu powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich

O powołaniu zespołu pisaliśmy również tutaj [link]

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa