Strona główna

Prokuratorskie zarzuty w związku z pozyskiwaniem dotacji

Powrót do listy

czwartek, 2 marca 2017

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty w związku z nieprawidłowościami przy uzyskiwaniu wsparcia publicznego będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

Chodzi o 6 podejrzanych, którzy zostali zatrzymani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wśród podejrzanych jest była dyrektor PUP Anna R. i jej syn, który zajmował się pośrednictwem w uzyskiwaniu wsparcia z PUP w postaci dotacji i dofinansowań na utworzenie miejsc pracy, dwie urzędniczki zatrudnione w tej instytucji, jeden z pośredników w załatwianiu dotacji oraz osoba, która tę dotację otrzymała.

Jak wynika z ustaleń śledztwa Anna R., b. dyrektor PUP, w 2015 roku wielokrotnie udzieliła swojemu synowi Grzegorzowi R. informacji o przebiegu postępowań w sprawie przyznania środków pozostających w dyspozycji PUP w Zawierciu, po to aby środki takie zostały przyznane podmiotom, w imieniu których występował (art.231 par. 2 kodeksu karnego i art. 266 par. 2 kodeksu karnego).

Materiały niejawne, dane uzyskane z urzędów skarbowych i urzędów miejskich, a także inne dowody pozwalają na stwierdzenie, że Anna R. doprowadziła do powstania działającego wewnątrz urzędu układu, dzięki któremu jej syn Grzegorz R., uzyskiwał od zatrudnionych tam osób informacje na temat realizacji poszczególnych wniosków o uzyskanie publicznego wsparcia finansowego, na temat terminów kontroli ze strony PUP, a także podżegał do udzielania informacji na temat podstępnych zabiegów jakie należy przedsięwziąć aby nie doprowadzić do utraty nienależnego wsparcia. Anna R. ujawniała tajemnicę służbową i faworyzowała wnioski o dofinansowania „pilotowane” przez jej syna, który nie posiadał żadnych pełnomocnictw do reprezentowania osób, w imieniu których działał.

Postanowieniem z 28 lutego 2017 r. zastosowano wobec Anny R. poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 zł, a wobec Grzegorza R. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zastosował tymczasowe aresztowanie.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 2 do 5 tys. złotych.

Śledztwo Śląskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Prokuratury Krajowej jest powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa