Strona główna

Prokuratorzy będą podejmowali działania zmierzające do wykreślania z rejestru nierzetelnych spółek

Powrót do listy

piątek, 1 grudnia 2017

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownik jednostki (spółki) jest zobligowany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Ważne jest ochrona praw przedsiębiorców i konsumentów

Stosownie do art. 24 ust. 1 i następnych ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie przymuszające. W przypadkach niezłożenia przez podmiot gospodarczy, pomimo stosownych wezwań, sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata, sąd rejestrowy jest zobowiązany do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Jeżeli w takich przypadkach sądy rejestrowe z urzędu nie wszczną postępowań przymuszających, albo jeżeli wszczęte postępowania przymuszające będą prowadzone nieefektywnie, to prokuratorzy z urzędu będą podejmowali działania zmierzające do wykreślania tych podmiotów z rejestru.

Na konieczność podejmowania takich działań w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych zwrócił uwagę Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Takie same działania, zmierzające do wykreślenia z rejestru, prokuratorzy będą podejmowali z urzędu wobec spółek, które nie podjęły działalności gospodarczej i mają status tzw. „martwego bytu prawnego”.

- Eliminacja z obrotu gospodarczego nierzetelnych podmiotów leży nie tylko w interesie społecznym, ale również wymaga tego ochrona praw indywidualnych przedsiębiorców i konsumentów – wskazał w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Prokuratorzy zapoznają się z aktami rejestrowymi

W piśmie z 25 sierpnia 2016 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zalecił wszystkim prokuratorom skierowanie do prezesów sądów apelacyjnych pism o niezwłoczne informowanie prokuratur okręgowych o przypadkach niezłożenia sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek wpisanych do KRS. Po pozyskaniu takich informacji prokuratorzy mają obowiązek zapoznania się z aktami rejestrowymi i dokonanie oceny, czy sądy rejestrowe właściwie realizują obowiązki wynikające z ustawy o KRS.

Postępowania, w których prokurator skieruje do sądu wniosek o wykreślenie podmiotu gospodarczego z KRS, powinny być objęte nadzorem właściwego Prokuratora Regionalnego bądź Prokuratora Okręgowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego jest występkiem

Niezłożenie sprawozdania finansowego wypełnia znamiona występku z art. 79 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Grozi za to kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych prokurator Robert Hernand zwrócił uwagę na konieczność przeanalizowanie postępowań przygotowawczych oraz sądowych prowadzonych o występek z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Analiza ta ma zostać przeprowadzona pod kątem zasadności podjęcia działań pozakarnych przewidzianych w ustawie o KRS także w tych sprawach.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa