Strona główna

Prokuratura podejmuje aktywne działania na rzecz pokrzywdzonych pracowników spółki outsourcingowej

Powrót do listy

wtorek, 4 lipca 2017

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące spółki outsourcingowej powstałej z połączenia firmy STOLWAX w Iławie i K.U.K. International Logistic + Handels GmbH, Biuro Handlu Zagranicznego w Warszawie.

Działała zorganizowana grupa

W toku tego postępowania ustalono, że Zdzisław K. i inni przedstawiciele tej spółki działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która dopuszczała się oszustw. Grupa spółek należących do Zdzisława K. oferowała przejęcie pracowników i dzięki temu redukcję kosztów. Umowy takie zawarto z około 500 firmami zatrudniającymi ponad 25 tysięcy pracowników. W rzeczywistości oferowany outsourcing pracowniczy był oszustwem. Na skutek tej przestępczej działalności z tytułu niezapłaconych składanek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy ZUS i fiskus straciły ponad 120 milionów złotych.

Zdzisławowi K. i innym osobom zaangażowanym w ten przestępczy proceder zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą albo udział w niej (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego), a także popełnienie licznych oszustw (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) i inne przestępstwa.

Prokuratorzy zgłosili swój udział

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób uczestniczących w tym przestępczym procederze, to nie jedyne działania podejmowane przez prokuraturę w związku z działalnością spółki outsourcingowej powstałej z połączenia firmy STOLWAX w Iławie i K.U.K. International Logistic + Handels GmbH, Biuro Handlu Zagranicznego w Warszawie. Prokuratorzy podejmuję również szereg działań pozakarnych na rzecz pokrzywdzonych pracowników spółki outsourcingowej.

Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej polecił prokuratorom z regionu wrocławskiego, z Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz Prokuratury Okręgowej w Olsztynie podjęcie działań pozakarnych na rzecz pokrzywdzonych pracowników, zgłoszenie udziału w postępowaniach o wydanie świadectw pracy, a także zgłoszenia udziału w postępowaniu upadłościowym firmy. W następstwie prokuratorzy zgłosili swoje udziały w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami pracy oraz w postępowaniu upadłościowym.

Toczy się wiele postępowań

Postępowanie upadłościowe spółki K.U.K.-E.F.J. International Logistic+Handels+Beteilgungs Polska sp. z o.o. w Olsztynie jest w toku. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zgłosił swój udział w tym postępowaniu i cały czas podejmuje aktywne działania.

W licznych postępowaniach sądowych o wydanie świadectw pracy sądy uznają, że doszło do pozornego przekazania pracowników doupadłej spółki na podstawie art. 231 kodeksu pracy. W rzeczywistości pracownicy ci nadal świadczyli pracę na rzecz pierwotnych pracodawców, pod ich kierownictwem i na tych samych warunkach i zasadach. Z tych względów roszczenia o wydanie świadectw pracy powinny być kierowane do faktycznych pracodawców, a nie do syndyka masy upadłości. Upadła spółka w ramach outsourcingu funkcjonowała nie jako pracodawca, a jedynie jako pośrednik finansowy, dokonujący tylko technicznych operacji przelewów bankowych w granicach udostępnianych przez klientów środków.

Ponadto w całym kraju toczą się liczne postępowania przed sądami w sprawie ustalenia płatnika składek na rzecz ZUS za pracowników na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP. W postępowaniach tych sądy zgodnie uznają, że płatnikiem składek nie jest upadła spółka, gdyż nie może być mowy o przejęciu pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu objęła zwierzchnim nadzorem służbowym działania pozakarne podejmowane przez prokuratorów okręgu wrocławskiego, świdnickiego i opolskiego, w związku z postępowaniami toczącymi się w tzw. aferze outsourcingowej przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. We wszystkich takich postępowaniach prokuratorzy zgłosili swój udział. W okręgu świdnickim prokurator zgłosił udział w 11 postępowaniach dotyczących odwołań od decyzji ZUS. W Prokuraturze Okręgowej w Opolu aktualnie zgłoszono udział w 99 postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Opolu i 7 toczących się przed Sądem Rejonowym w Opolu. W okręguwrocławskim odnotowano 2 postępowania dotyczące tzw. afery outsourcingowej toczące się z udziałem prokuratora przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia oraz 1 przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Dotyczą one powództw pracowników zawierających żądanie wypłaty wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i wydania świadectwa pracy.

W sądach położonych na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu, tj. w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Braniewa, Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim, toczyło się 16 spraw pracowniczych dotyczących firm outsourcingowych.

Działania Prokuratury Krajowej

Wszystkie działania pozakarne podejmowane w tych sprawach przez prokuratorów nadzorowane są przez właściwe prokuratury regionalne.

Postępowania te pozostają również w zainteresowaniu Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa