Strona główna

Prokuratura podejmuje liczne działania zapobiegające bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie

Powrót do listy

środa, 19 lipca 2017

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Bezprawny zwrot działki przy ulicy Marszałkowskiej 141

Przykładem takich działań może być sprzeciw wniesiony 7 lipca 2017 roku przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on niezabudowanego gruntu położonego przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie.  

Ostateczną decyzją z 7 lutego 2014 roku, sprostowaną postanowieniem z 10 czerwca 2014 roku, Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu położonego przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie na rzecz spadkobierców po dawnych właścicielach nieruchomości.

W ocenie prokuratury decyzja Prezydenta m.st. Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ błędnie bowiem uznał, że następcy prawni po zmarłym byłym właścicielu tej nieruchomości są stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie o przyznanie prawa własności czasowej do tego gruntu. Błędnie również Prezydent m.st. Warszawy decyzją z 10 czerwca 2014 roku rozstrzygnął o ich prawach do tej nieruchomości.

Na podstawie układu indemnizacyjnego z 19 marca 1948 roku pomiędzy Rządem Francuskim i Rządem Polskim, uzupełnionym następnie układem w sprawie zaspokojenia francuskich roszczeń finansowych z 7 września 1951 roku, zostało wypłacone odszkodowanie byłemu właścicielowi nieruchomości położonej przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie. W konsekwencji jego spadkobiercy nie mieli interesu prawnego w toku prowadzonego postępowania.

W ocenie prokuratury wydając swoje rozstrzygnięcie Prezydent m.st. Warszawy nie wziął tych istotnych okoliczności pod uwagę, bowiem nie dochował obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego. Również w tym zakresie organ dopuścił się rażącego naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Prokurator wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 7 lutego 2014 roku.

Nowe zarzuty dla urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami

Poza działaniami pozakarnymi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi również śledztwo obejmujące swoim zakresem ostateczną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 7 lutego 2014 roku dotyczącej niezabudowanego gruntu położonego przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie.

W toku tego śledztwa 10 lipca 2017 roku prokurator uzupełnił zarzuty stawiane podejrzanym byłym urzędnikom Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy – Mariuszowi P., Gertrudzie J.-F. i Jerzemu M. Stawiany im w tym zakresie zarzut z art. 231 par. 1 kodeksu karnego dotyczy wydania niezgodnej z prawem decyzji z 7 lutego 2014 roku o ustanowieniu użytkowania wieczystego odnośnie ¾ nieruchomości położonej pod dawnym adresem przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie, a także uchybień w prowadzonym w tym zakresie przez BGN postępowaniu administracyjnym. Zarzut w zakresie tej decyzji administracyjnej prokurator postawił również Alinie D. – byłej radczyni prawnej BGN.

Wartość szkody związanej z wydaniem decyzji z 7 lutego 2014 roku, odpowiadająca ¼ wartości nieruchomości położonej przy ulicy Marszałkowskiej 141 w Warszawie, wynosi 6 milionów 135 tysięcy 250 złotych.

Niesłusznie wypłacono ponad 1,5 miliona złotych odszkodowania

W innej ze spraw prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw do Wojewody Mazowieckiego od ostatecznej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku. Dotyczy ona nieruchomości położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie.

Decyzją tą Prezydent m.st. Warszawy ustalił na rzecz spadkobierców odszkodowanie w wysokości 1 miliona 543 tysiące 856 złotych. Zostało ono wypłacone za przejętą dekretem z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nieruchomość położoną przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie.

Prokuratura ustaliła, że w zakresie tej nieruchomości już wcześniej została wydana ostateczna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 13 lutego 1976 roku. Na jej mocy odmówiono ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie.

W swoim sprzeciwie prokurator podniósł, że okoliczność ta stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku na podstawie art. 156 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

Prokurator wniósł o wszczęcie w tej sprawie postępowania z urzędu i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Nieruchomość zwrócono bez ustalenia, kto jest jej właścicielem

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł także o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 28 października 2010 roku dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Czerskiej 3 w Warszawie.

Decyzją z 28 października 2010 roku Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu położonego przy ulicy Czerskiej 3 w Warszawie na rzecz Renaty O. – następcy prawnego po Piotrze O. Prokuratura ustaliła jednak, że treść księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości nie zawiera wpisu jawnego prawa własności na rzecz Piotra O. W ocenie prokuratury postępowanie dowodowe przeprowadzone przez organ administracji nie wykazało, że prawo własności tej nieruchomości przysługiwało Piotrowi O. Kwestia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Czerskiej 3 w Warszawie nie została dotychczas wyjaśniona. Tym samym Renata O. nie mogła zostać uznana za następcę prawnego właściciela nieruchomości.

W swoim sprzeciwie prokurator podniósł, że postępowanie dowodowe, jakie miało miejsce w tej sprawie przed organem administracji, zostało przeprowadzone w sposób pobieżny, bez poczynienia ustaleń w zakresie prawa własności nieruchomości. Prezydent m.st. Warszawy bezpodstawnie uznał, że prawo własności przysługuje Piotrowi O., pomimo znajdującego się w księdze wieczystej wpisu wskazującego na inną osobę jako właściciela tej nieruchomości.

Z tych względów prokurator wskazał, że wydając decyzję dotyczącą nieruchomości położonej przy ulicy Czerskiej 3 w Warszawie, Prezydent m.st. Warszawy dopuścił się rażącego naruszenia prawa: dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Prokurator wniósł, by SKO w Warszawie, na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 28 października 2010 roku.

Współpraca prokuratury z Komisją do spraw reprywatyzacji

Po skierowaniu sprzeciwów prokuratorzy skierowali również ich odpisy do Komisji  do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, celem podjęcia działań prawnie przez nią przewidzianych.

W każdym przypadku kierowania przez prokuraturę sprzeciwu dotyczącego zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości, prokuratura powiadomi Komisję o takich działaniach w związku z jej ustawowymi uprawnieniami.

We wszystkich przypadkach kierowania wniosków przez prokuraturę do innych organów, kopia tych wniosków będzie przekazywana do Komisji. 

Prokurator Krajowy powołał specjalne zespoły prokuratorów

Sprzeciwy w opisywanych sprawach zostały wniesione przez prokuratorów wchodzących w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących m.in. działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

- Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami  - mówił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa