Strona główna

Prokuratura pomogła chorej kobiecie

Powrót do listy

środa, 25 stycznia 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia rozpoznał pozew Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i zasądził zapłatę kwotę 59.290 zł wraz z odsetkami na rzecz kobiety cierpiącej od 28 lat na chorobę psychiczną i przebywającej od niemal 20 lat w szpitalu psychiatrycznym.

Przed pobytem w szpitalu, powódce przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego we Wrocławiu, pozostającego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, wraz z wkładem mieszkaniowym wynoszącym 59.290,00 zł.

 W czasie pobytu powódki w szpitalu mieszkanie to zajmował jej syn. W 2004 r. uzgodnił on dokonanie zamiany lokali mieszkalnych z Sylwestrem U. Następnie, bez zgody lekarzy na opuszczenie przez powódkę placówki medycznej, zabrali ją ze szpitala i przywieźli do Wrocławia, celem podpisania przez nią pełnomocnictwa do zamiany lokali oraz darowizny wkładu mieszkaniowego w wysokości 59 290,00zł. Na mocy powyższych pełnomocnictw pozwany Sylwester U. i syn powódki dokonali wszelkich formalności związanych z zamianą lokali.

Dopiero po wpłynięciu do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych pisma spółdzielni mieszkaniowej, powódka przy pomocy pracownika socjalnego i szpitalnego prawnika, próbowała ustalić swoją sytuację mieszkaniową i materialną. Wystąpiła z pozwem o stwierdzenie nieważności złożonych oświadczeń woli. Wyrokiem z 28 lipca 2014 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił, że nieważne są zarówno pełnomocnictwa, jak i umowa darowizny wkładu mieszkaniowego. Powódka w dacie podpisywania umowy darowizny, z uwagi na chorobę psychiczną, znajdowała się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Pozew prokuratora

Ponieważ Sylwester U. nie reagował na pisma wzywające  go do zwrotu powódce kwoty 59.290,00 zł, prokuratura skierowała do sądu pozew o jej zapłatę wraz z odsetkami, gdyż unieważnienie czynności prawnej darowizny uzasadnia obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń.

Podstawę działań prokuratora w tej sprawie stanowi art. 7 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa