Strona główna

Prokuratura sprawdza prawidłowość przyznawania dodatków opiekuńczych z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka

Powrót do listy

środa, 19 kwietnia 2017

Prokuratura Regionalna w Gdańsku poleciła podległym jednostkom zbadanie prawidłowości decyzji właściwych miejscowo Ośrodków Pomocy Społecznej wydawanych w zakresie wypłat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Działania te są skutkiem pozyskania informacji o nieuwzględnieniu w decyzji jednego z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 roku (sygn. akt I OPS 15/13) regulującej tę kwestię. W myśl podjętej uchwały w przypadku urodzenia, podczas jednego porodu, więcej niż jednego dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje na każde urodzone dziecko.

Prokuratura Regionalna poleciła sprawdzenie, czy tego rodzaju postępowania administracyjne są prowadzone. Poleciła ponadto rozważenie zasadności włączenia się do tych postępowań  już na etapie postępowania przed organem I instancji. Inicjatywa ta ma na celu uniknięcie potrzeby zaskarżania decyzji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz skrócenie okresu niewypłacania rodzicom należnych świadczeń.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa