Strona główna

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli

Powrót do listy

piątek, 8 września 2017

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, byłemu posłowi na Sejm RP - Janowi B. i Pawłowi A. - kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK.

Zakończone śledztwo dotyczy przestępstw nadużycia władzy i podżegania do nich, których oskarżeni dopuścili się w okresie od lipca do grudnia 2013 r. w  Warszawie i innych miejscowościach.

Zarzuty w akcie oskarżenia wobec Krzysztof Kwiatkowskiego

Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił Krzysztofowi Kwiatkowskiemu popełnienie czterech przestępstw nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i Wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK, a także podżeganie do popełnienia przestępstwa nadużycia władzy przez ówczesnego Wiceprezesa NIK – Mariana Cichosza w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.  Tego ostatniego czynu oskarżony dopuścił się jeszcze przed objęciem funkcji Prezesa NIK.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działania oskarżonego w zakresie wspomnianych postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorskie w NIK polegały w szczególności na przekazywaniu przed posiedzeniem komisji konkursowej pytań i zagadnień, o jakie zapyta kandydata jako przewodniczący tej komisji i przekazywaniu m.in. za pośrednictwem Jana B. informacji Pawłowi A. dotyczących konkursu na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie, a także dyskredytowaniu w czasie komisji pozostałych kandydatów (art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i art. 231 par. 1 kodeksu karnego).

Zarzuty wobec byłego Posła na Sejm RP Jana B.

Byłemu posłowi Janowi B. prokurator zarzuca podżeganie do popełnienia przestępstw nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie, a także podżegania do przekroczenia uprawnień przez ówczesnego Wiceprezesa NIK – Mariana Cichosza  poprzez wywieranie wpływu na pozytywne rozstrzygnięcie zastrzeżeń wniesionych do wystąpienia pokontrolnego NIK (art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 kodeksu karnego).

Zarzuty wobec kontrolera NIK w rzeszowskiej delegaturze

Natomiast Pawłowi A. – kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK w akcie oskarżenia zarzucono przekazywanie Janowi B. informacji oraz materiałów, które uzyskiwał w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych objętych tajemnicą kontrolerską NIK (art. 231 par. 1 kodeksu karnego).

Działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego

W ocenie prokuratury zarzucane podejrzanym czyny cechują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Spowodowały one rzeczywistą szkodę w interesie publicznym i prywatnym. Poprzez swoje bezprawne działania oskarżeni naruszyli prawidłowość przeprowadzania postępowań konkursowych i prawidłowość funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Oskarżeni Krzysztof Kwiatkowski i Jan B. swoimi bezprawnymi zabiegami uniemożliwiali dokonanie obiektywnej oceny wszystkich uczestników postępowań konkursowych i tym samym uniemożliwili wybranie ich na stanowisko, na które aplikowali i tym samym  wyrządzili szkodę w interesie prywatnym tych osób. Dokonując swoich czynów kierowali się naganną motywacją i partykularnymi interesami. Naruszyli przy tym autorytet i niezależność Najwyższej Izby Kontroli – naczelnego organu kontroli państwowej.

Oskarżeni nie przyznają się zarzucanych im czynów

Oskarżony Krzysztof Kwiatkowski nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w formie oświadczenia, które objęło wszystkie z przedstawionych mu zarzutów.

Oskarżony Jan B. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Oskarżony Paweł A. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany 31 sierpnia 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział III Karny.

Oskarżonym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa