Strona główna

Skuteczne działania prokuratorów zapobiegające reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

Powrót do listy

poniedziałek, 13 lutego 2017

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym działaniom zmierzającym do tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości.

Sprzeciw prokuratora do SKO

- Dobra zmiana w prokuraturze zakończyła czas bezkarności przestępców. Prokuratura cały czas dokonuje gigantycznej pracy polegającej na gromadzeniu materiału dowodowego, który pozwoli na skuteczne oskarżenie sprawców przestępstw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją i skazanie ich na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Działanie prokuratorów ukierunkowane są także na odzyskiwanie bezprawnie przejętych nieruchomości i zwrócenie ich pokrzywdzonym lokatorom – mówi Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Przykładem takich działań prokuratorów może być ostatni sprzeciw wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 33 w Warszawie.

Doszło do rażącego naruszenia prawa

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2011 roku ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat na części nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 33 w Warszawie. Decyzją z 20 września 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło tą decyzję w części. Rozstrzygnięcie to dotyczyło ustanowienia użytkowanie wieczystego na rzecz Stanisławy R., Haliny P., Jarosława R. Stanisława R. i Ewy R.-Z. SKO przekazało sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W ocenie prokuratury decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym w całości powinna ona zostać uznana za nieważną, a postępowanie w tej sprawie powinno zostać wszczęte na nowo.

Zgodnie bowiem z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego niedopuszczalne jest uchylenie decyzji administracyjnej jedynie w części i przekazanie w tym zakresie sprawy do rozpoznania organowi I instancji. Stosowanie do art. 138 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję, ale jedynie w całości. Wówczas powinien on przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w całości przez organ pierwszej instancji.

Specjalne zespoły prokuratorów

Sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 33 w Warszawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

- Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami  - mówi Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa