Strona główna

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji praskiej nieruchomości

Powrót do listy

czwartek, 7 września 2017

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotyczącej ustanawiania na 99 lat użytkowania wieczystego gruntu w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych, ulic Kinowej i Waszyngtona w Warszawie na rzecz Teresy Ł.

W ocenie prokuratora doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu tej decyzji.

Działkowcy pozbawieni prawa udziału w postępowaniu w charakterze strony

W sprawie tej Prezydent m. st. Warszawy decyzją z 29 października 2003 r. ustanowił na rzecz Teresy Ł. użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 3074 m², położonego w Warszawie w rejonie ulic Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Waszyngtona. Od tej decyzji odwołał się Polski Związek Działkowców.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które rozpoznało to odwołanie,  decyzją z 26 marca 2004 r. umorzyło postępowanie odwoławcze powołując się na to, że Polski Związek Działkowców nie ma interesu prawnego o którym mowa w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie może być stroną tego postępowania. Ta decyzja również został zaskarżona przez Polskiego Związku Działkowców tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 27 lipca 2005 r. oddalił skargę PZD.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Mazowiecki domagając się jego uchylenia.

NSA: Polski Związek Działkowców nabył prawa strony

Naczelny Sad Administracyjny wyrokiem z 19 października 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Z uzasadnieniu NSA wynika, że w tej sprawie Polski Związek Działkowców nabył prawa strony w postępowaniu prowadzonym w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Ten wyrok spowodował, że WSA wyrokiem z 8 lutego 2007 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, które decyzją z 16 maja 2007 r. utrzymało zaskarżoną przez Polski Związek Działkowców Okręgowego decyzję Prezydenta m. st. Warszawy.

Prokurator: decyzja powinna być unieważniona

Prokurator w swoim sprzeciwie podniósł , że Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Mazowiecki brał udział w postępowaniu odwoławczym jako strona, ale został pozbawiony takiej możliwości w postępowaniu przed organem I instancji, czyli Prezydentem m. st. Warszawy. To oznacza, że decyzja Prezydenta m. st. Warszawy rażąco narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, którego istota sprowadza się do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.

Wnioski prokuratora

Prokurator wniósł w sprzeciwie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, ponowne wszczęcie postępowania z urzędu i powiadomienie o tym strony procesu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa