Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2012-11-29 00:00:00

  Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku.

  Przekazuję do wiadomości wszystkich zainteresowanych tekst sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r. Z jego publikacją wstrzymano się do czasu przyjęcia tego dokumentu przez Prezesa Rady Ministrów. W myśl ustawy to właśnie premier jest adresatem sprawozdania. W momencie, gdy zostało ono zaakceptowane, nic nie stoi na przeszkodzie, by zapoznali się z nim wszyscy, dla których zawarte w nim dane są użyteczne.   Do prokuratorów i opinii publicznej docierały informacje, że Minister Sprawiedliwości wyraził krytyczne stanowisko w odniesieniu zarówno do samego sprawozdania, jak i zwłaszcza działalności prokuratury w nim opisanej. czytaj więcej: Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku.

 • 2012-11-28 00:00:00

  Przestępczość gospodarcza. Raport Prokuratora Generalnego.

  Rozwijanie specjalizacji prokuratorów, związane ze wzmocnieniem wydziałów do spraw przestępczości gospodarczej w prokuraturach okręgowych, wprowadzenie surowszej odpowiedzialności karnej dla sprawców czynów z art. 171 ust. 1 prawa bankowego (prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia), powołanie Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych to tylko wybrane propozycje Prokuratora Generalnego zmierzające dotyczące zwiększenia skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej.   Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił w dniu 16 listopada 2012 r. Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi informację o podejmowanych przez prokuraturę w latach 2007-2012 działaniach w zakresie przestępczości gospodarczej czytaj więcej: Przestępczość gospodarcza. Raport Prokuratora Generalnego.

 • 2012-11-16 00:00:00

  Spotkanie Prezydenta RP z Prokuratorem Generalnym

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet spotkał się w czwartek ( 15 listopada br.) z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W trakcie rozmowy Prokurator Generalny przedstawił Prezydentowi RP wyczerpujące informacje na temat przebiegu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej- zgodnie z obowiązująca go tajemnica postępowania i jego dobrem, w tym dotyczące aspektów współpracy międzynarodowej pomiędzy polską prokuraturą a rosyjską prokuraturą i Komitetem Śledczym.   Podczas spotkania omówiono również kwestię przedstawienia niektórych istotnych wątków śledztwa w trakcie najbliższego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. czytaj więcej: Spotkanie Prezydenta RP z Prokuratorem Generalnym

 • 2012-11-16 00:00:00

  Powołania kadencyjnych prokuratorów rejonowych.

  16 listopada 2012 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska kadencyjnych prokuratorów rejonowych. Nominacje dla Prokuratorów Rejonowych wręczył Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wzieli również udział: Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz i Dyrektor Departamentu Kadr Prokuratury Generalnej - Krzysztof Kozdronkiewicz. czytaj więcej: Powołania kadencyjnych prokuratorów rejonowych.

 • 2012-11-14 00:00:00

  Nowe siedziby prokuratury w Chełmie, Oświęcimiu i Brodnicy.

  Prokuratura ma nowe siedziby w Chełmie, Oświęcimiu i Brodnicy. W uroczystościach otwarcia tych siedzib, w dniach 26 października br. (Chełm), 9 listopada br. (Oświęcim) i 12 listopada br. (Brodnica), wzięli udział Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz.   W trakcie uroczystości otwarcia poszczególnych siedzib Prokurator Generalny Andrzej Seremet podkreślał, że mimo trudności budżetowych stopniowo modernizowane są siedziby prokuratur. Zdaniem Prokuratora Generalnego nowe i spełniające odpowiednie standardy budynki prokuratur zapewnią godne warunki pracy dla prokuratorów i pracowników prokuratury i ułatwią społecznościom lokalnym dostęp do prokuratury.   czytaj więcej: Nowe siedziby prokuratury w Chełmie, Oświęcimiu i Brodnicy.

 • 2012-11-13 00:00:00

  O orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim.

  Od października br. na stronach internetowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka publikowane są w języku polskim omówienia specjalistycznych zagadnień z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/FactsheetsPOL.htm.   Dostępne są m.in. następujące opracowania:   - Zatrzymanie przez policję / pomoc adwokata, - Terroryzm, - Ochrona dziennikarskich źródeł informacji, - Pozbawienie wolności i zdrowie psychiczne, - Prawo więźniów do ochrony zdrowia, - Warunki osadzenia i traktowanie więźniów, czytaj więcej: O orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim.

 • 2012-11-09 00:00:00

  Europejski Trybunał Praw Człowieka o tymczasowym aresztowaniu.

  Komitet Ministrów Rady Europy nadzorujący wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach naruszania przez Polskę art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z uwagi na nadmierną długość tymczasowego aresztowania, odnotował w ostatnim czasie istotne zmniejszenie liczby aresztowań, w tym aresztowań długotrwałych przed sądami rejonowymi.   Jednocześnie Komitet Ministrów wezwał Polskę do dalszych wysiłków mających na celu zmniejszenie liczby aresztowań średnio i długotrwałych, w szczególności poprzez promowanie alternatywnych środków zapobiegawczych, a także przez prowadzenie szkoleń osób odpowiedzialnych za standardy obowiązujące w tym zakresie. Jednym z takich działań jest rozpowszechnienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz). czytaj więcej: Europejski Trybunał Praw Człowieka o tymczasowym aresztowaniu.

 • 2012-11-09 00:00:00

  Uchwały Sądu Najwyższego na pytania prawne Prokuratora Generalnego

  29 października 2012 Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego po rozpoznaniu wniosków przedstawionych przez Prokuratora Generalnego.   5 lipca 2012 r. Prokurator Generalny wniósł o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego występujących w orzecznictwie tego Sądu oraz sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa i wyjaśnienie następującego zagadnienia prawnego:   „Czy zawarte w przepisie art. 575 § 1 k.p.k. określenie ››wyrok łączny traci moc‹‹ oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego tracą moc wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w poprzednim wyroku łącznym, czy też tracą moc tylko te jego rozstrzygnięcia o połączeniu kar tego samego rodzaju bądź o umorzeniu postępowania na podstawie art. 572 k.p.k., które zostały objęte nowym wyrokiem łącznym?” czytaj więcej: Uchwały Sądu Najwyższego na pytania prawne Prokuratora Generalnego

 • 2012-11-09 00:00:00

  Tymczasowe aresztowanie w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka - podsumowanie seminarium Prokuratury Generalnej.

  7 listopada 2012 r. odbyło się zorganizowane przez Prokuratora Generalnego seminarium poświęcone przewlekłości tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka. Seminarium zgromadziło blisko 100. przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i adwokatury, a także organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Ponadto dzięki wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych seminarium przysłuchiwało się kilkuset prokuratorów, sędziów i adwokatów w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych na terenie Polski.   Otwierając seminarium Prokurator Generalny Andrzej Seremet przypomniał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dotąd około 170 wyroków stwierdzających naruszenie przez Polskę art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czytaj więcej: Tymczasowe aresztowanie w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka - podsumowanie seminarium Prokuratury Generalnej.

 • 2012-11-08 00:00:00

  Wideokonferencje Prokuratury Generalnej (listopad 2012r.)

  Dzisiaj (8 listopada 2012 r.) odbędzie się kolejny wykład w formie wideokonferencji organizowany przez Prokuraturę Generalną.   Pierwszy z listopadowych wykładów pt.: „Piramidy finansowe w kontekście prowadzenia działalności bez zezwolenia oraz przestępstw giełdowych” poprowadzi Pan Marcin Pachucki - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w godz. od 10.00 do 13.30).   22 listopada 2012 r. przewidziane są kolejne wykłady: czytaj więcej: Wideokonferencje Prokuratury Generalnej (listopad 2012r.)