Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2013-09-19 00:00:00

  Nowy budynek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

  - Prokuratorzy i pracownicy prokuratury zyskali godne miejsce do pracy - mówił podczas uroczystego otwarcia w dniu 17 września br. Prokurator Generalny Andrzej Seremet.   W uroczystości uczestniczyli m.in. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz, Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy - Piotr Grzegorek, Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski, liczni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.   Dotychczas siedziba Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy mieściła się w trzech budynkach, pod różnymi adresami. Adaptacja nowego obiektu trwała pięć lat. Całość inwestycji wraz z zakupem budynku kosztowała 13 mln złotych.   Nowa siedziba bydgoskiej prokuratury okręgowej to czteropiętrowy budynek o powierzchni ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych, w którym znajduje się m.in. ponad 90 pomieszczeń biurowych, dwie sale konferencyjne, serwerownia, tajna kancelaria, pokój przesłuchań na odległość i pomieszczenie dla zatrzymanych.   czytaj więcej: Nowy budynek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

 • 2013-09-17 00:00:00

  Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę o mediacji w praktyce prokuratorskiej

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji (październik 2013 r.)  Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę pt. „Mediacja  w sprawach o przemoc w rodzinie”.   Dla najlepszej pracy wybranej przez jury w składzie: po jednym przedstawicielu Prokuratora Generalnego, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Polskiego Centrum Mediacji, Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Nagrodzona praca zostanie również opublikowana w czasopiśmie Prokuratura i Prawo. czytaj więcej: Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę o mediacji w praktyce prokuratorskiej

 • 2013-09-17 00:00:00

  Prokuratura Generalna o przestępstwach na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej

  Prokuratura Generalna Departament Postępowania Przygotowawczego gromadzi informacje na temat postępowań w sprawach o przestępstwa na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej z wyłączeniem spraw pozostających w nadzorze lub monitoringu Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.   Prokuratury prowadzące postępowania zostały zobowiązane do przekazywaniem danych statystycznych umożliwiających określenie ilości prowadzonych i zakończonych postępowań, sposobu ich zakończenia oraz przyjętych kwalifikacji prawnych,  a także do sygnalizowania problemów pojawiających się w toku tych postępowań. Chodzi o problemy merytoryczne, a także związane ze współpracą z innymi organami, których zaistnienie mogłoby stanowić podstawę do zainicjowania ewentualnych czynności kontrolnych.   czytaj więcej: Prokuratura Generalna o przestępstwach na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej

 • 2013-09-16 00:00:00

  Prokurator Generalny z wizytą w Moskwie

  Prokuratora Generalny Andrzej Seremet w dniach od 9 do 12 września 2013 r. przewodniczył polskiej delegacji na odbywającej się Moskwie 18. dorocznej konferencji i spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów, współorganizowanego przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej.   Tematem konferencji były kwestie zatytułowane - „Prokurator i rządy prawa”. Na posiedzeniach plenarnych oraz licznych spotkaniach grupowych i panelowych omawiano wskazaną tematykę w aspektach: relacji międzynarodowych, roli prawa konstytucyjnego, udziału prokuratora w procedurach karnych oraz w innego rodzaju postępowaniach.   Omawiane przedsięwzięcie stanowiło również dobrą okazję do przeprowadzenia licznych spotkań bilateralnych, podczas których omawiane były sprawy pozostające w zainteresowaniu ich uczestników. czytaj więcej: Prokurator Generalny z wizytą w Moskwie

 • 2013-09-13 00:00:00

  INFORMACJA PROKURATORA GENERALNEGO O PODS

  Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, w dniu wczorajszym ( 12 września br.) wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Spraw Służb Specjalnych, na którym  przedstawił coroczną Informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.   Z informacji wynika, że w 2012 r. Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi otrzymali od wszystkich uprawnionych organów (Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) wnioski o  zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4206 osób. Jest to o 982 osób mniej niż w 2011 r., albowiem wówczas wnioskami objęto 5188 osób i mniej o 2517 niż w 2010 r., kiedy wnioskami objęto 6723 osoby. czytaj więcej: INFORMACJA PROKURATORA GENERALNEGO O PODS

 • 2013-09-04 00:00:00

  Nowy numer czasopisma "Prokuratura i Prawo".

  Europejskie standardy ochrony prywatności ofiar przestępstw,   Program ochrony świadka w Polsce na tle regulacji prawnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej,   Kasacja Rzecznika Praw Dziecka,   Typ uprzywilejowany czynu zabronionego,   Charakter jurydyczny wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s. ,   Konstytucyjność wykroczenia niewykonania polecenia porządkowego w trakcie trwania imprezy sportowej to tylko wybrane tytuły artykułów w najnowszym, wrześniowym numerze czasopisma Prokuratura i Prawo. czytaj więcej: Nowy numer czasopisma "Prokuratura i Prawo".

 • 2013-08-27 00:00:00

  Prokurator Generalny o przestępstwach popełnianych przez pseudokibiców.

  W ostatnim czasie doszło do kolejnych przestępstw popełnionych przez pseudokibiców, agresywnych członków grup manifestujących związek z danym klubem sportowym, okazujących brak poszanowania dla norm społecznych i innych osób, dopuszczających się wspólnie, z reguły publicznie, rożnego rodzaju występków.   W związku z tym Prokurator Generalny Andrzej Seremet  polecił prokuratorom, by przy wnioskowaniu kar wobec  sprawców tego rodzaju przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Policji, bądź członkom służb porządkowych, jak też przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych, w sposób szczególnie wnikliwy oceniać stopień społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów.   Zwykle uznać go należy za wysoki z uwagi na sposób i okoliczności popełnienia czynu i motywację sprawców. Często też tego rodzaju przestępstwa mają charakter chuligański w rozumieniu art. 115 § 21 kk. Przemawia to z reguły za formułowaniem wniosków o wymierzenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, jeśli tylko zarzucony występek zagrożony jest tą karą.     czytaj więcej: Prokurator Generalny o przestępstwach popełnianych przez pseudokibiców.

 • 2013-08-08 00:00:00

  Prokuratura Generalna o fotoradarach i monitoringu wykorzystywanych przez strażników gminnych.

  W związku z kierowanymi do Prokuratury Generalnej licznymi pytaniami i wątpliwościami, a dotyczącymi kar grzywien wymierzonych w postępowaniu mandatowym przez straż gminną (miejską) oraz prawomocnymi skazaniami przez sądy powszechne za popełnienie wykroczeń przez uczestników ruchu drogowego, w których wniosek o ukaranie złożyła straż gminna (miejska), raz jeszcze należy podkreślić, że organ ten zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej k.p.w.) w zw. z art. 129 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej Prawo o ruchu drogowym) nie posiada uprawnień do realizowania wskazanych powyżej czynności, w przypadku ujawnienia wykroczenia w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego, zdefiniowanego w art. 2 pkt 59 w/w ustawy Prawo o ruchu drogowym i to w odniesieniu do postępowania mandatowego, jak i kierowania do sądów wniosków o ukaranie.   czytaj więcej: Prokuratura Generalna o fotoradarach i monitoringu wykorzystywanych przez strażników gminnych.

 • 2013-08-05 00:00:00

  Prokuratura Generalna o fotoradarach stacjonarnych

  W związku z dużym zainteresowaniem prasy i opinii publicznej stanowiskiem Prokuratury Generalnej dotyczącym wykorzystywania przez straż gminną (miejską) stacjonarnych urządzeń rejestrujących tzw. fotoradarów stacjonarnych, przedstawiamy w załącznikach: czytaj więcej: Prokuratura Generalna o fotoradarach stacjonarnych

 • 2013-08-01 00:00:00

  Uroczyste otwarcie nowej siedziby Prokuratury Generalnej z udziałem Premiera Donalda Tuska

  - Prokuratura jest ważnym organem państwa, strzegącym praworządności i czuwającym nad ściganiem przestępstw. Zawsze uważałem, że siedziby prokuratur powinny mieć godny wygląd. Nie dla splendoru i wygody osób w nich zatrudnionych, ale dlatego że mają one oddawać powagę państwa, którego prokuratorzy są tylko sługami. Jestem przekonany, że ten budynek spełni taką właśnie funkcję – powiedział Prokurator Generalny Andrzej Seremet w trakcie uroczystości otwarcie nowej siedziby Prokuratury Generalnej.   W spotkaniu udział wzięli m.in.: Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk, Minister Sprawiedliwości – Marek Biernacki, a także szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także szefowie prokuratur apelacyjnych. czytaj więcej: Uroczyste otwarcie nowej siedziby Prokuratury Generalnej z udziałem Premiera Donalda Tuska