Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2013-11-19 10:48:52

  Jak skutecznie walczyć z handlem ludźmi?

  15 listopada 2013 r. odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Biuro Rady Europy w Warszawie pt: „Jak skuteczniej walczyć z handlem ludźmi? – współpraca międzynarodowa, rola państwa i organizacji pozarządowych”.   Celem konferencji była dyskusja nad wypracowaniem jeszcze skuteczniejszych metod walki z handlem ludźmi.   Na wstępie dr Hanna Machińska z Biura Rady Europy w Warszawie zaprezentowała report GRETA dotyczący implementacji przez Polskę Konwencji Rady Europy z dnia 24 maja 2005 r. o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi wraz z jego uwagami i rekomendacjami.    Przedstawiciel Prokuratury Generalnej - prokurator Małgorzata Kozłowska  z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wraz z panią Ireną Dawid Olczyk z Fundacji La Strada, panem Piotrem Miereckim z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz dr hab. prof. Zbigniewem Lasocikiem wzięła udział w pierwszym panelu moderowanym przez Ewę Siedlecką z Gazety Wyborczej. Panel poświęcony był roli państwa oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi. czytaj więcej: Jak skutecznie walczyć z handlem ludźmi?

 • 2013-11-14 10:57:42

  Prokurator Generalny na 13. Dorocznej Międzynarodowej Konferencji EPAC/EACN

  - Korupcja nie jest już sprawą lokalną lecz zjawiskiem międzynarodowym, które  dotyka wszystkie społeczeństwa i gospodarki, a w celu jej efektywnego zapobiegania i zwalczania konieczne jest wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do zjawiska. Tylko wzmocnienie instytucji walczących z korupcją w poszczególnych państwach oraz intensywna współpraca międzynarodowa pozwolą na ograniczanie i eliminowanie korupcji z życia naszych społeczeństw- powiedział Prokurator Generalny Andrzej Seremet 13 listopada 2013 r.  w Krakowie podczas 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN zorganizowanej wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Komendę Główną Policji.   Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie European Partners Against Corruption (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych, w tym także organy nadzoru Policji. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstał  European Contact-point Network Against Corruption (EACN) łączący sieć kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej. czytaj więcej: Prokurator Generalny na 13. Dorocznej Międzynarodowej Konferencji EPAC/EACN

 • 2013-11-08 11:07:08

  Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości wykroczeniem

  W dniu jutrzejszym (9 listopada 2013 r.) wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny ( m.in. rower) będzie wykroczeniem, a nie jak dotychczas przestępstwem.   Zmiana ta jest m.in. efektem zabiegów Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który w marcu 2012 r. przedłożył Ministrowi Sprawiedliwości propozycję zmian przepisów prawa.  Andrzej Seremet wielokrotnie podnosił, że: „ Karanie pozbawieniem wolności nietrzeźwych rowerzystów nie przynosi oczekiwanych efektów. Przepis ten (art.178 a § 2 kodeksu karnego) miał działać odstraszająco i ograniczyć zjawisko kierowania rowerem w stanie nietrzeźwym, ale okazał się nieskuteczny i takich sprawców przybywa.” czytaj więcej: Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości wykroczeniem

 • 2013-11-08 11:02:46

  Polska prokuratura w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

  Na kształt instytucji prokuratury w Polsce – po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. – miały wpływ przede wszystkim modele prokuratur obowiązujące w państwach zaborczych, nie zaś tradycja I RP. W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej doszło do powstania takich specyficznych urzędów, jak instygatorzy koronni oraz instygatorzy przy sądach ziemskich i grodzkich. Doszło jednak do przerwania ciągłości naturalnego rozwoju historycznego. Gdyby było inaczej, może dziś zamiast „prokuratora” mielibyśmy „instygatora”.   Już w czasie I wojny światowej, gdy jeszcze nie było niepodległej Polski, w okupowanej przez Niemcy części Królestwa Polskiego powstał Sąd Najwyższy (we wrześniu 1917 r.), sądy niższego szczebla i prokuratura. Tymczasowa Rada Stanu wydała bowiem 18 lipca 1917 r. przepisy o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim, w których także mowa o prokuraturze przy sądach. czytaj więcej: Polska prokuratura w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

 • 2013-11-07 00:00:00

  Prokurator Generalny o przestępstwach z nienawiści

  Wczoraj (6 listopada 2013 r.) Prokurator Generalny Andrzej Seremet na posiedzeniu  Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił informację o przestępstwach z nienawiści.   Prokurator Generalny powiedział m.in. (...) Przyjmuje się, że są to czyny zabronione motywowane uprzedzeniami wobec grupy osób lub osoby z uwagi na ich (jej) przyrodzone lub nabyte cechy. Istotną cechę wyróżniającą te przestępstwa stanowi motywacja sprawcy, który wybiera ofiarę zazwyczaj przypadkowo jako przedstawiciela konkretnej grupy osób, do której żywi uprzedzenia i wrogość.   Zaznaczyć trzeba, że statystyki prowadzone przez prokuraturę obejmują tylko te przestępstwa, w których przynależność ofiary do pewnej grupy społecznej należy do znamion czynu zabronionego. Dotyczy to w szczególności przestępstw z art. 119 § 1 kk i 257 kk, w których dla bytu przestępstwa niezbędne jest działanie sprawcy powodowane przynależnością narodową, etniczną, rasową, wyznaniową albo bezwyznaniowością ofiar. czytaj więcej: Prokurator Generalny o przestępstwach z nienawiści

 • 2013-11-05 00:00:00

  Listopadowy numer czasopisma "Prokuratura i Prawo".

  Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia,   Prokurator Europejski – perspektywa powstania,   Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich,   Dolus generalis w nauce polskiej i austriackiej tylko wybrane tytuły artykułów w najnowszym, listopadowym numerze czasopisma Prokuratura i Prawo.
  W tym numerze polecamy szczególnie artykuł autorstwa Aleksandra Herzoga, prokuratora Prokuratury Generalnej  pt.:  Z dziejów prokuratury polskiej.   czytaj więcej: Listopadowy numer czasopisma "Prokuratura i Prawo".

 • 2013-11-04 00:00:00

  XVI Forum Prokuratorów o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości transgranicznej

  W dniach 27 - 30 października 2013 r. w Wiedniu odbyło się XVI Forum Prokuratorów zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości transgranicznej (Forum for Public Prosecutors on the Fight against Organized Cross  - Border Crime). Obok reprezentantów z państw członkowskich Unii Europejskiej w Forum uczestniczyli przedstawiciele m.in. Tunezji, Maroko, Egiptu, Palestyny, Izraela i innych krajów tego obszaru.   Spotkanie zostało zorganizowane przez agendę Komisji Europejskiej TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument ) przy współudziale Prokuratury Generalnej Saksonii (Niemcy) oraz Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Korupcji Prokuratury w Wiedniu (Austria).    czytaj więcej: XVI Forum Prokuratorów o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości transgranicznej

 • 2013-11-04 00:00:00

  Sesja Komitetu ONZ Przeciwko Torturom

  Przedstawiciel Prokuratury Generalnej wziął udział w 51. Sesji Komitetu ONZ Przeciwko Torturom.   W dniach 30 i 31 października 2013 r. w Genewie, podczas 51. Sesji Komitetu ONZ przeciwko Torturom miała miejsce obrona raportu okresowego z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.   Delegacji polskiej przewodniczył Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przedstawił V i VI Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.   Przedstawiciel Prokuratury Generalnej - prokurator Piotr Turek przedstawił Komitetowi informację na temat  aktualnego stanu śledztwa w sprawie tzw. tajnych więzień CIA w Polsce. Odpowiadał również na pytania członków Komitetu dotyczące m.in. gwarancji niezależności prokuratury polskiej, a także postępowań przygotowawczych w sprawach, w których sprawcami są funkcjonariusze Policji, oraz w sprawach przestępstw na szkodę osób pozbawionych wolności. czytaj więcej: Sesja Komitetu ONZ Przeciwko Torturom

 • 2013-11-04 00:00:00

  Spotkanie Prokuratora Generalnego z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet spotkał się dzisiaj (4 listopada 2013 r.) z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejem Bobrowiczem. Spotkanie miało związek z upływającą, drugą kadencją Macieja Bobrowicza na stanowisku Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, któremu Andrzej Seremet podziękował za udaną współpracę.    Spotkanie było również okazją do poruszenia kwestii związanych z rozszerzeniem uprawnień radców prawnych do obrony w procesach karnych. Rozmówcy poruszyli także zagadnienia  dotyczące modelu kształcenia przyszłych radców prawnych, jak również prokuratorów i ewentualnych zmian w tym zakresie.  Szczególną uwagę poświęcono propozycjom rozwiązań w zakresie pomocy prawnej  ofiarom przestępstw. czytaj więcej: Spotkanie Prokuratora Generalnego z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

 • 2013-10-29 00:00:00

  Prokurator Generalny o prawach małoletnich pokrzywdzonych

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet dążąc do wzmocnienia ochrony dzieci - ofiar przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego - polecił prokuratorom:   - wnikliwie oceniać decyzje przedstawiciela ustawowego małoletniego (rodzice, opiekunowie, przysposabiający), który zaniechał złożenia wniosku o ściąganie przestępstwa na szkodę małoletniego,   - w przypadku ustalenia, że decyzja przedstawiciela ustawowego jest sprzeczna z interesem małoletniego- niezwłoczne występować do sądu opiekuńczego z zawiadomieniem o takiej okoliczności i wnioskiem o ustanowienie dla małoletniego kuratora do złożenia wniosku o ściąganie.   Prokurator Generalny wydając polecenie podległym prokuratorom  miał na uwadze fakt, że małoletni pokrzywdzeni przestępstwem ściąganym na wniosek nie mają możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku.  Dotyczy to również osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo. czytaj więcej: Prokurator Generalny o prawach małoletnich pokrzywdzonych