Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2012-11-09 00:00:00

  Uchwały Sądu Najwyższego na pytania prawne Prokuratora Generalnego

  29 października 2012 Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego po rozpoznaniu wniosków przedstawionych przez Prokuratora Generalnego.   5 lipca 2012 r. Prokurator Generalny wniósł o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego występujących w orzecznictwie tego Sądu oraz sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa i wyjaśnienie następującego zagadnienia prawnego:   „Czy zawarte w przepisie art. 575 § 1 k.p.k. określenie ››wyrok łączny traci moc‹‹ oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego tracą moc wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w poprzednim wyroku łącznym, czy też tracą moc tylko te jego rozstrzygnięcia o połączeniu kar tego samego rodzaju bądź o umorzeniu postępowania na podstawie art. 572 k.p.k., które zostały objęte nowym wyrokiem łącznym?” czytaj więcej: Uchwały Sądu Najwyższego na pytania prawne Prokuratora Generalnego

 • 2012-11-09 00:00:00

  Tymczasowe aresztowanie w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka - podsumowanie seminarium Prokuratury Generalnej.

  7 listopada 2012 r. odbyło się zorganizowane przez Prokuratora Generalnego seminarium poświęcone przewlekłości tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka. Seminarium zgromadziło blisko 100. przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i adwokatury, a także organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Ponadto dzięki wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych seminarium przysłuchiwało się kilkuset prokuratorów, sędziów i adwokatów w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych na terenie Polski.   Otwierając seminarium Prokurator Generalny Andrzej Seremet przypomniał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dotąd około 170 wyroków stwierdzających naruszenie przez Polskę art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czytaj więcej: Tymczasowe aresztowanie w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka - podsumowanie seminarium Prokuratury Generalnej.

 • 2012-11-08 00:00:00

  Wideokonferencje Prokuratury Generalnej (listopad 2012r.)

  Dzisiaj (8 listopada 2012 r.) odbędzie się kolejny wykład w formie wideokonferencji organizowany przez Prokuraturę Generalną.   Pierwszy z listopadowych wykładów pt.: „Piramidy finansowe w kontekście prowadzenia działalności bez zezwolenia oraz przestępstw giełdowych” poprowadzi Pan Marcin Pachucki - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w godz. od 10.00 do 13.30).   22 listopada 2012 r. przewidziane są kolejne wykłady: czytaj więcej: Wideokonferencje Prokuratury Generalnej (listopad 2012r.)

 • 2012-11-08 00:00:00

  Przestępstwa prywatnoskargowe.Wytyczne Prokuratora Generalnego

  29 października 2012 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydał wytyczne, które mają ujednolicić praktykę, usunąć pojawiające się w niej nieprawidłowości oraz uwzględniać w postępowaniu karnym prawnie chroniony interes pokrzywdzonego, a także realizować obowiązek strzeżenia praworządności.   Zgodnie z tymi wytycznymi każdy prokurator oceniając, czy interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego, będzie brał pod uwagę przede wszystkim: czytaj więcej: Przestępstwa prywatnoskargowe.Wytyczne Prokuratora Generalnego

 • 2012-11-08 00:00:00

  Powołania prokuratorów i mianowania asesorów.

  30 października 2012 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania i powołania na stanowiska asesorów i prokuratorów, a także powierzenia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Łodzi. czytaj więcej: Powołania prokuratorów i mianowania asesorów.

 • 2012-11-02 00:00:00

  O tymczasowym aresztowaniu w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka – seminarium Prokuratury Generalnej.

  Komitet Ministrów Rady Europy nadzorujący wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach naruszania przez Polskę art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z uwagi na nadmierną długość tymczasowego aresztowania, odnotował w ostatnim czasie istotne zmniejszenie liczby aresztowań, w tym aresztowań długotrwałych przed sądami rejonowymi.   Zauważył jednocześnie, że jedynie nieznaczna poprawa w tym zakresie nastąpiła w sprawach zawisłych przed sądami okręgowymi.   Dlatego Komitet Ministrów na posiedzeniu w marcu 2012 r. (sesja nr 1136, 6-8 marzec 2012) wezwał Polskę do dalszych wysiłków mających na celu zmniejszenie liczby aresztowań średnio i długotrwałych, w szczególności poprzez promowanie alternatywnych środków zapobiegawczych, a także przez prowadzenie szkoleń i uwrażliwianie osób odpowiedzialnych na standardy obowiązujące w tym zakresie.   czytaj więcej: O tymczasowym aresztowaniu w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka – seminarium Prokuratury Generalnej.

 • 2012-10-26 00:00:00

  Prokurator Generalny na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego

  W dniach 18-19 października 2012 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa na temat gromadzenia i wykorzystywania dowodów w sprawach o naruszenie interesów finansowych UE, zorganizowana przez Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego (TBPE), we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Akademią im. Leona Koźmińskiego. czytaj więcej: Prokurator Generalny na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego

 • 2012-10-24 00:00:00

  Powołania prokuratorów i mianowania asesorów.

  16 października 2012 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania i powołania na stanowiska asesorów i prokuratorów. Akty mianowania i powołania wręczył Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wziął również udział Dyrektor Departamentu Kadr Prokuratury Generalnej – Krzysztof Kozdronkiewicz. czytaj więcej: Powołania prokuratorów i mianowania asesorów.

 • 2012-10-24 00:00:00

  Nowoczesne zarządzanie prokuraturą

  W dniach 17-19 października br. w Krakowie w ramach współpracy Prokuratury Generalnej z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury odbyło się szkolenie pt. „Modernizacja zarządzania prokuraturą”.  Jest to kolejne spotkanie w ramach wspólnie prowadzonego programu pilotażowego, w którym uczestniczy pięć prokuratur okręgowych (Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie), pięć podległych im prokuratur rejonowych (Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty,  Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe, Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ, Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód ), a także - w charakterze obserwatorów - dwie prokuratury apelacyjne (Prokuratura Apelacyjna w Katowicach, Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku).  Prokuraturę Generalną reprezentowali m.in. Marek Jamrogowicz - Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego i Krzysztof Kozdronkiewicz - Dyrektor Biura Kadr Prokuratury Generalnej. czytaj więcej: Nowoczesne zarządzanie prokuraturą

 • 2012-10-22 00:00:00

  Międzynarodowy Dzień Mediacji w Prokuraturze Generalnej.

  18 października 2012 r. w Prokuraturze Generalnej odbyła się sesja „Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego”. Była to już kolejna, trzecia sesja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji poświęcona instytucji mediacji w prawie karnym.   W sesji uczestniczyli: Pani Marzena Kowalska - Zastępca Prokuratora Generalnego oraz przedstawiciele instytucji, które objęły patronat nad sesją: Pan Adam Czerwiński - Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Pan Włodzimierz Albin - Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.   W sesji wzięli również udział: Pan Stanisław Chmielewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nadinsp. Andrzej Rokita - Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Pani Marta Kolendowski - Matejczuk - Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawiciele nauki, mediatorzy i prokuratorzy. czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Mediacji w Prokuraturze Generalnej.