Strona główna

Uchwała NSA na wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie kosztów postępowania

Powrót do listy

czwartek, 13 lipca 2017

Nie można obciążyć kosztami postępowania prokuratora, który działając na prawach strony na podstawie art. 8 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił w nim udział w interesie ogólnym.

Uchwałę tej treści podjął 3 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Prokuratora Generalnego, który zwrócił uwagę na rozbieżne orzeczenia sądów administracyjnych w sprawie obciążania prokuratorów kosztami postępowania sądowego

Część składów orzekających NSA odstępowała od zasądzania kosztów postępowania kasacyjnego od prokuratorów. Inne przeciwnie, obciążały oskarżycieli publicznych tymi kosztami. Najdalej idące podejście NSA to obciążanie prokuratorów zarówno kosztami postępowania kasacyjnego, jak i za pierwszą instancję.

Siedmioosobowy skład NSA podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego, że prokurator, który działając na prawach strony, zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił w nim udział w interesie ogólnym, w celu ochrony praworządności, nie może zostać obciążony kosztami. NSA zwrócił uwagę na specyficzne umocowanie prokuratora w przepisach procedury sądowoadministracyjnej. Wynika z nich, że ustawodawca odnosi się do uprawnień i obowiązków prokuratora w sposób odrębny. Przewidziano dla niego możliwość brania udziału w postępowaniu na prawach strony, możliwość zaskarżania, osobny termin do wniesienia zwykłej skarg i skargi kasacyjnej, zwolnienie z kosztów czy nawet udział w posiedzeniach sądu przy drzwiach zamkniętych.

Pozycja prokuratora ma charakter autonomiczny. To świadome i celowe działanie ustawodawcy, które ma zagwarantować wykonywanie zadań prokuratora, w tym wzmacnianie praworządności oraz przestrzeganie zasady państwa prawnego. W ocenie NSA uprawnień prokuratora nie można w prosty sposób zrównywać z uprawnieniami stron postępowania. Prokurator nie działa w celu ochrony własnego interesu, ale publicznego.

Uchwała NSA z 3 lipca 2017 r. jest dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa