Strona główna

Po interwencji prokuratury polskie dziecko nie trafi do ojca do Wielkiej Brytanii

Powrót do listy

piątek, 12 stycznia 2018

Wczoraj (11 stycznia 2018 roku) Sąd Rejonowy w Gliwicach, podzielając stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach, oddalił wniosek obywatela Wielkiej Brytanii o wydanie mu małoletniej córki w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 roku (Dz. U. z 1995 r., Nr 108, poz. 528).

Trzeba brać pod uwagę dobro dziecka

W toku postępowania sądowego prokurator wskazał, że dziecko nie może zostać wydane ojcu zamieszkałemu w Anglii, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem, albowiem sprzeczne byłoby to z dobrem dziecka. Sąd w całości uwzględnił te argumenty.

Prokurator, który przystąpił do sprawy z  wniosku obywatela brytyjskiego o wydanie jego małoletniej córki, w toku postępowania sądowego złożył szereg wniosków dowodowych na okoliczność sytuacji małoletniej w czasie jej pobytu na terenie Wielkiej Brytanii. Miały one na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy i ustalenie istnienia przesłanek zmierzających do oddalenia wniosku ojca dziewczynki. W ocenie prokuratora powrót dziecka do Wielkiej Brytanii naraziłby je na szkodę fizyczną i psychiczną.

Sprawę objęto zwierzchnim nadzorem służbowym

W sprawie tej Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej zwrócił się do Prokuratora Okręgowego w Gliwicach o podjęcie decyzji w zakresie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym sprawy udziału prokuratora w postepowaniu sądowym o wydanie dziecka. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w sierpniu 2017 roku objęła zwierzchnim nadzorem postepowanie, w toku którego przed sądem zgłosił udział prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice –Wschód w Gliwicach.

Wcześniej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik zwrócił się do Prokuratury Krajowej z prośbę o podjęcie działań w tej sprawie. Z korespondencji przekazanej mu przez matkę małoletniej dziewczynki wynikało, że zachowania ojca w czasie, w którym wspólnie zamieszkiwali na terenie Wielkiej Brytanii, nosiły znamiona przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pokrzywdzoną przestępczymi zachowaniami ojca była jego małoletnia córka.

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach, do której wpłynęło zawiadomienie matki dziewczynki, prowadzi także śledztwo dotyczące zdarzeń zaistniałych na terenie Wielkiej Brytanii na szkodę małoletniej dziewczynki. W toku tego postępowania prokurator wyjaśnia, czy doszło do popełnienia przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15. roku życia (art. 200 par. 1 kodeksu karnego), seksualnego wykorzystania bezradności (art. 198 kodeksu karnego) i kazirodztwa (art. 201 kodeksu karnego).

Postępowanie to jest w toku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa