Strona główna

Biuro Budżetu i Majątku Prokuratury

 

Dyrektor: Jacek Sobolewski

Zastępca Dyrektora: Lesław Wydra

 

Główny Księgowy Budżetu Prokuratury: Roman Pawliczak

 

Sekretariat:

nr tel.: (22) 56 18 490

nr faksu: (22) 56 18 430

 


 

Struktura Biura:

Wydział Budżetu;

Wydział Majątku i Inwestycji;

Wydział Kontroli Finansowej i Gospodarczej.

W strukturze Biura funkcjonuje Główny Księgowy Budżetu Prokuratury

 


Do podstawowych zadań Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury należy:

1. zapewnienie obsługi oraz prawidłowego wykonywania obowiązków dysponenta części budżetowej odpowiadającej powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności poprzez:

 

  • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym oraz przedkładania propozycji przeniesień wydatków w zakresie części budżetowej,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej prokuratury,
  • sporządzanie w zakresie właściwości, łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i wydatków budżetu środków europejskich,
  • opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu państwa w części odpowiadającej prokuraturze,
  • wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi z rachunku bieżącego dysponenta części na rachunki bieżące podległych dysponentów na sfinansowanie wydatków ujętych w ich planach finansowych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ppkt d),
  • sporządzanie wniosków o rezerwy celowe, rezerwę ogólną i zapewnienie finansowania oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w części odpowiadającej prokuraturze,
  • sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa,

 

2. inicjowanie i wprowadzanie efektywnych form zarządzania finansami i majątkiem prokuratury oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów;

3. koordynowanie planowania i nadzorowanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;

4. opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji;

5. koordynowanie monitorowania wydatków na utrzymanie obiektów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, opracowywanie zbiorczych informacji w tym zakresie i przekazywanie do zapoznania prokuratorom regionalnym;

6. opiniowanie wniosków z prokuratur regionalnych w sprawie umów najmu nieruchomości na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

7. opiniowanie wniosków z prokuratur regionalnych w sprawie przejęcia nieruchomości we władanie powszechnych jednostek organizacyjnych lub przekazanie do zasobu Skarbu Państwa;

8. inicjowanie pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz koordynacja działań w tym zakresie prowadzonych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury;

9. opiniowanie projektów aktów normatywnych, przedstawianych Prokuratorowi Generalnemu do uzgodnienia przez inne podmioty, w aspekcie skutków finansowych projektowanych regulacji dla jednostek organizacyjnych, w zakresie właściwości Biura;