Strona główna

Biuro Prezydialne

Dyrektor: Przemysław Funiok

Zastępca Dyrektora: Tomasz Szafrański

Zastępca Dyrektora: Beata Sobieraj-Skonieczna


Sekretariat

tel. (22) 12 51 892

fax (22) 12 51 882


W skład Biura Prezydialnego wchodzą: 

1)     Wydział Prezydialny z Działem do Spraw Organizacji Pracy Prokuratury, Wizytacji i Lustracji;

2)     Wydział Prawny;

3)     Wydział Skarg i Wniosków;

4)     Wydział Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi;

5)     Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.


 Zadania Biura Prezydialnego:

 

1)     wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;

2)      przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania prokuratury, z wykorzystaniem materiałów przedstawionych przez inne komórki organizacyjne;

3)      opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania prokuratury oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie jednostek;

4)      wykonywanie czynności dotyczących realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez uprawnione organy;

5)      koordynowanie działań zmierzających do realizacji zadań wspólnych dla komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;

6)      obsługa sądów dyscyplinarnych dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;

7)      wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;

8)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowością oraz terminowością rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących pracy i działalności jednostek;

9)      rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących prokuratorów, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Krajowej oraz odnoszących się do pracy i działalności innych jednostek

organizacyjnych w zakresie nieprzekazanym do załatwienia prokuratorom podległych jednostek;

10)    rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie właściwości Prokuratury Krajowej;

11)    prowadzenie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej;

12)    koordynowanie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej prowadzonej w jednostkach;

13)    wykonywanie czynności związanych z realizacją obowiązku składania Prokuratorowi Generalnemu oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów oraz urzędników prokuratury;

14)    opracowywanie stanowiska do projektów aktów normatywnych przekazywanych Prokuratorowi Generalnemu w celu zaopiniowania;

15)    udział w pracach legislacyjnych związanych z projektami aktów normatywnych dotyczących prokuratury;

16)    przygotowywanie opinii i informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk związanych z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;

17)    przygotowywanie opinii prawnych dotyczących, zgłaszanych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, inne komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów regionalnych, wątpliwości co do wykładni prawa lub jego stosowania w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

18)    koordynowanie działań związanych z inicjowaniem przez komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej szkoleń prokuratorów oraz zgłaszaniem potrzeb szkoleniowych do harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

19)    podejmowanie, w razie dostrzeżenia konieczności, działań zmierzających do tworzenia, znoszenia i przekształcania jednostek;

20)  nadzór nad prawidłowością określania wewnętrznych struktur jednostek;

21)  nadzór nad biurowością, w tym w szczególności tworzenie wzorów formularzy urządzeń ewidencyjnych i druków procesowych, oraz nad pracą sekretariatu Prokuratury Krajowej;

22)  współpraca z redakcją miesięcznika „Prokuratura i Prawo" w celu zapewnienia jej prawidłowego działania;

23)  zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

24)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Zastępcę Prokuratora Krajowego.


Sekretariat:

tel. (22) 12 51 892

fax (22) 12 51 882

Wydział Skarg i Wniosków

tel. (22) 12 51 866, (22) 12 51 875, (22) 12 51 876
fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871

Rzecznik Dyscyplinarny

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 827

fax (22) 12 51 828