Strona główna

Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej

 

Dyrektor: Michał Ostrowski

Zastępca Dyrektora: Jacek Wygoda

Zastępca Dyrektora: Violetta Kowalska

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 570

fax (22) 12 51 550

      (22) 12 51 556


Do zadań Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności:

 

 1. nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydziały do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej w prokuraturach regionalnych oraz Wydziały do Spraw Przestępczości Gospodarczej w prokuraturach regionalnych i okręgowych;

 2. zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej, a ponadto opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;

 3. koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej;

 4. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;

 5. wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w zakresie właściwości departamentu;

 6. współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskim przedstawicielem w EUROJUST w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej;

 7. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k. w zakresie właściwości departamentu;

 8. kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości departamentu;

 9. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;

 10. opiniowanie wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego w zakresie właściwości departamentu;

 11. przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości departamentu;

 12. przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości departamentu;

 13. monitorowanie działań prokuratury w zakresie spraw należących do właściwości departamentu;

 14. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach w zakresie spraw o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych;

 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.

 


W skład departamentu wchodzi Koordynator do Spraw Cyberprzestępczości, który w tym zakresie podlega bezpośrednio Prokuratorowi Krajowemu.