Strona główna

Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

 

Dyrektor: Mieczysław Śledź

Zastępca Dyrektora: Zbigniew Górszczyk

Zastępca Dyrektora: Daniel Lerman

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 790

faks: (22) 12 51 700


W skład Departamentu wchodzą:

 1. Wydział Postępowania Przygotowawczego i Nadzoru;
 2. Zespół do Spraw Terroryzmu i Cyberprzestępczości;
 3. Zespół Koordynacji, Analiz i Monitorowania.

 


 Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

 

 


 

Do podstawowych zadań Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji należy:

 

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej, w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej), łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządowej, organach ścigania i kontroli, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 k.k., inne przestępstwa, które ze względu na charakter i wagę sprawy, na podstawie polecenia Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, zostały przekazane do prowadzenia przez Departament;

 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez wydziały zamiejscowe;

 4. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Departamencie i wydziałach zamiejscowych w zakresie spraw o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych;

 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach w zakresie spraw dotyczących korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią, substancjami niebezpiecznymi oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;

 6. zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji, a także opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;

 7. koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej, korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią, materiałami niebezpiecznymi oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;

 8. współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskim przedstawicielem w Eurojust w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej, korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, produkcji i obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;

 9. wykonywanie zadań w ramach krajowego systemu koordynacyjnego Eurojust;

 10. współpraca z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Przestępstw Finansowych na szkodę Unii Europejskiej (OLAF) w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej;

 11. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;

 12. wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w zakresie właściwości Departamentu;

 13. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k., w zakresie właściwości Departamentu;

 14. kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości Departamentu;

 15. opiniowanie wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego w zakresie właściwości Departamentu;

 16. przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości Departamentu;

 17. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;

 18. przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości Departamentu;

 19. monitorowanie działań prokuratury w zakresie spraw należących do właściwości Departamentu;

 20. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego