Strona główna

Departament Postępowania Przygotowawczego

 

Dyrektor: Barbara Sworobowicz

Zastępca Dyrektora: Sebastian Chmielewski

Zastępca Dyrektora: Anna Świtalska - Kozyra

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 791

fax (22) 12 51 720


 

Do zadań Departamentu Postępowania Przygotowawczego należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym;
 2. koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe;
 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
 4. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym;
 5. monitorowanie i koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, w tym postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone rodzaje przestępstw wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego;
 6. koordynowanie działań prokuratury w zakresie określonych, wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, rodzajów przestępstw;
 7. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;
 8. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach w zakresie spraw dotyczących błędów medycznych;
 9. monitorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone, wskazane przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, rodzaje przestępstw;
 10. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;
 11. kształtowanie praktyki zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury regionalne i okręgowe oraz innych ustaleń Departamentu;
 12. opracowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki postępowania przygotowawczego w zakresie właściwości Departamentu;
 13. współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym naruszeniom prawa;
 14. przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości Departamentu;
 15. przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości Departamentu;
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.

 


W skład Departamentu wchodzi Koordynator do Spraw Błędów Medycznych.