Strona główna

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Powrót do listy

ul. Legionów 46

86 - 300 Grudziądz
 
tel. centrala 56-644-60-22
fax. 56-644-60-11

poczta elektroniczna: grudziadz@torun.po.gov.pl
 

Obszar działania: miasto Grudziądz oraz gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie n. Osą. 

Zawiadomienia o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prokurator Rejonowy albo Zastępca Prokuratora Rejonowego we wtorki od godz. 12.00 - 15.30.
 

Struktura organizacyjna

W skład Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Dział 1 Ds.

2)      Dział 2 Ds. – do prowadzenia śledztw

Do zadań Działu 1 Ds. należy:

1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach wymienionych w § 36 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508);

2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

3. udział w postępowaniach sądowych, o których mowa w pkt 1 i 2  rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4. prowadzenie postępowań i udział w postępowaniu przed sądem rejonowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia  i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę;

5. udział w postępowaniu administracyjnym;

6. pełnienie dyżurów po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy na terenie jednostki lub poza nią, w tym na miejscu zdarzenia, którego skutkiem jest śmierć człowieka, a także w innych wskazanych przez kierownika jednostki przypadkach;

Do zadań Działu 2 Ds. – do prowadzenia śledztw należy:

1. prowadzenie i nadzorowanie najpoważniejszych postępowań przygotowawczych w sprawach wymienionych w § 36 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508)

2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

3. udział w postępowaniach sądowych, o których mowa w pkt 1 i 2  rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4. pełnienie dyżurów po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy na terenie jednostki lub poza nią, w tym na miejscu zdarzenia, którego skutkiem jest śmierć człowieka, a także w innych wskazanych przez kierownika jednostki przypadkach;

Organy i osoby oraz ich kompetencje
 
Prokurator Rejonowy - Agnieszka Reniecka

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Marcin Licznerski

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacja obowiązków ustawowych prokuratury poprzez prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, pełnienie dyżurów po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz sprawują nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.