Strona główna

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Powrót do listy

ul. Legionów 46

86 - 300 Grudziądz
 
tel. centrala 056-644-60-22
fax. 056-644-60-11

poczta elektroniczna: grudziadz@torun.po.gov.pl
 
Obszar działania: miasto Grudziądz oraz gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie n. Osą. 

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prokurator Rejonowy albo Zastępca Prokuratora Rejonowego we wtorki od godz. 12.00 - 16.00.
 

Struktura organizacyjna

1. Dział I obejmujący zakresem swego działania:

     1). nadzorowanie i prowadzenie postępowań przygotowawczych o czyny popełnione na terenie działania i prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu,  Posterunek Policji w Łasinie oraz Posterunek Policji w Radzyniu Chełmińskim,
     2). prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie śledztw własnych oraz nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne uprawnione do tego organy i jednostki policji
     3). sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami rejonowymi i okręgowymi jako sądami I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej,
     4). udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami odwoławczymi, jeżeli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania, po podjęciu decyzji w tym przedmiocie przez prokuratora okręgowego,

2. Dział II do prowadzenia śledztw obejmujący zakresem swego działania:
 
      1). prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach imiennie przydzielonych prokuratorom tego Działu o    
            najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i przestępstwa gospodarcze,
      2). sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami rejonowymi i okręgowymi jako sądami I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej,
      3). udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami odwoławczymi, jeżeli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania, po podjęciu decyzji w tym przedmiocie przez prokuratora okręgowego
 
3.  Stanowisko pracy dla prowadzenia spraw cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych i    administracyjnych

Organy i osoby oraz ich kompetencje
 
Prokurator Rejonowy - Agnieszka Reniecka

  • planuje i organizuje pracę jednostki,
  • dekretuje korespondencję i przydziela sprawy do załatwienia,
  • sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez prokuratorów w postępowaniu sądowym,
  • sprawuje nadzór nad pracą Działu II do prowadzenia śledztw oraz prokuratora w ramach samodzielnego stanowiska do cywilnych, a także nad sprawami zarejestrowanymi w rejestrze Ko,
  • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz w zakresie współdziałania z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego,
  • reprezentuje prokuraturę w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

Zastępcy Prokuratora Rejonowego - Marcin Licznerski

  • zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,
  • sprawuje nadzór nad pracą Działu I