Strona główna

Jednostki podległe

Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L 
66-600 Krosno Odrzańskie

tel.: 68 383 87 66, faks: 68 383 87 67

e-mail: prkrosnoodrz@zielona-gora.po.gov.pl

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=42

Swoją właściwością obejmuje
:
miasto Gubin, gminy z terenu powiatu krośnieńskiego: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo z terenu powiatu słubickiego - gmina Cybinka.

Prokurator Rejonowy - Rafał Suchorski - Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego - Anna Zielińska - Prokurator Prokuratury Rejonowej

 

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim -  Rafał Suchorski

W zakresie zadań organizacyjnych:
1. Kieruje całokształtem działalności jednostki i z tego tytułu organizuje pracę i środkami służbowego   nadzoru    egzekwuje indywidualną odpowiedzialność za wyniki pracy oraz kontroluje obciążenie i wydajność pracy podległych prokuratorów.

2. Reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, utrzymuje kontakty z samorządami, organami administracji samorządowej i państwowej na terenie właściwości prokuratury, udziela informacji przedstawicielom środków masowego przekazu.

3. Dekretuje korespondencję przychodzącą.

4. Wyjaśnia lub zleca zastępcy wyjaśnianie skarg wpływających do prokuratury.

5. Przyjmuje interesantów osobiście lub wyznacza do tego innego  prokuratora.

6. Podpisuje pisma kierujące akta na zewnątrz oraz adresowane do prokuratora okręgowego oraz naczelnika wydziału prokuratury okręgowej.

7. Sprawuje nadzór nad prawidłowym sporządzaniem meldunków i sprawozdań statystycznych.

8. Kontroluje stan zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych.

W ramach wewnętrznego nadzoru służbowego:

1. Kontroluje obciążenie i wydajność pracy prokuratorów .

2. Żąda relacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach .

3. Zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań .

4. Przedłuża okres śledztwa powyżej 3 miesięcy.

5. Kontroluje postępowania prowadzone dłużej niż 3 miesiące zwracając uwagę na terminowość i poziom wykonywanych czynności  oraz prawidłowość nadzoru prokuratorskiego wyrażającą się zwłaszcza w szybkości nadania biegu doniesieniom, poziomie wytycznych udzielanych przed wszczęciem postępowania lub przy jego przedłużaniu, właściwej reakcji na uchybienia w pracy organów dochodzeniowych.

6. Bada i ocenia na bieżąco niepowodzenia sądowe w zakresie uniewinnień oraz zwrotów.

7. Przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych.

8. Sprawuje aprobatę w razie nieobecności zastępcy prokuratora rejonowego.

9. Rozpoznaje wnioski o wyłączenie prokuratora.

 

W zakresie postępowania sądowego i wykonawczego:

1. Wyznacza prokuratorów do udziału w posiedzeniach sądu oraz rozprawach i uzgadnia z nimi   wnioski co do wymiaru kary i innych  rozstrzygnięć, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozprawy lub posiedzenia, uzgadnia zasadność zaskarżenia orzeczenia i zarządzenia.

2. Bierze udział w postępowaniach sądowych wskazanych w art. 339 kpk lub wyznacza prokuratora do wzięcia udziału w posiedzeniu.

3. Dokonuje analiz i ocen orzecznictwa sądowego oraz skuteczności apelacji.

4. Przeprowadza hospitacje rozpraw.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim - Anna Zielińska

 1. Nadzoruje lub osobiście prowadzi postępowania przygotowawcze przydzielone przez prokuratora rejonowego.

2. Prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego, a także sprawy nieletnich oraz sprawuje nadzór i kontrolę spraw prowadzonych w tym zakresie przez innych prokuratorów, bierze udział w postępowaniach sądowych i ocenia orzeczenia sądu oraz  sporządza środki odwoławcze .

3. Sprawuje aprobatę postanowień o zastosowaniu i uchyleniu środków zapobiegawczych, postanowień o powołaniu biegłych, decyzji kończących postępowanie przygotowawcze oraz środków odwoławczych sporządzonych przez asesora.

4. Sprawdza przygotowanie i poziom ich wystąpień przed sądem, przyjmuje ich sprawozdania z przebiegu rozprawy lub posiedzenia, dokonuje oceny tych orzeczeń sądowych.

5. Nadzoruje pracę sekretariatu.

6. Zastępuje prokuratora rejonowego czasie nieobecności .

7. Zastępcę prokuratora rejonowego w zakresie prowadzonych postępowań zastępuje kierownik Działu do prowadzenia śledztw.

8. Kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych.


   

  Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli

  ul. Piłsudskiego 38

  67-100 Nowa Sól

  tel.:  68 387-03-05, faks 68 387 03 09

  e-mail: prnowasol@zielona-gora.po.gov.pl

  http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=43

  Swoją właściwością obejmuje
  :
  miasto Nowa Sól oraz gminy z terenu powiatu nowosolskiego: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko

  Prokurator Rejonowy- Tomasz Kulczycki - Prokurator Prokuratury Rejonowej

  Zastępca Prokuratora Rejonowego - Ewa Antonowicz – Fechner - Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli - Tomasz Kulczycki

  W zakresie ogólno – administracyjnym kieruje całokształtem pracy prokuratury i  z tego tytułu:

  1. dokonuje podziału pracy pracowników prokuratorskich  i administracyjnych;

  2. przeprowadza kontrole i dokonuje oceny ich pracy, organizuje narady i odprawy pracowników;

  3. podpisuje pisma kierujące akta na zewnątrz;

  4. dekretuje korespondencję wpływającą po raz pierwszy w danej sprawie;

  5. reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, organizuje narady zewnętrzne, w granicach upoważnienia ustawowego wydaje akty normujące działalność podległej jej prokuratury i organów podlegających nadzorowi procesowemu;

  6. w stosowny sposób wykorzystuje materiały uzyskane w toku działalności prokuratury w kontaktach z organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami;

  7. dokonuje analiz nasilenia przestępczości, bada jej przyczyny i określa środki służące jej zapobieganiu i zwalczaniu;

  8. dokonuje analiz orzecznictwa sądowego, poziomu postępowań przygotowawczych, praktyki stosowania środków zapobiegawczych;

  9. kontroluje stan zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej;

  10. kontroluje wspólnie z odpowiedzialnym pracownikiem zabezpieczenie p. pożarowe pomieszczeń prokuratury oraz stan bhp;

  11. utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu;

  12. rozpoznaje skargi i wnioski na działalność podległej jej jednostki;

  13. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w sprawach ze stosunku pracy podległych pracowników;

  14. przyjmuje interesantów;

   

  W zakresie postępowania przygotowawczego:

  1. prowadzi osobiście zastrzeżone sobie sprawy i czynności, a w pozostałym zakresie sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami prokuratorów, zwłaszcza w sprawach prowadzonych w formie śledztwa własnego lub powierzonego;

  2. na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia o zastosowaniu, uchyleniu lub zmianie innego środka zapobiegawczego, wnioski w przedmiocie wymiaru kary, decyzje o zaskarżeniu orzeczeń sądowych i inne wynikające z właściwości zadań prokuratora, a w przypadkach określonych przez przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania p. j. o. prokuratury sprawuje aprobatę tych decyzji i wniosków.

  3. sprawuje aprobatę dotyczącą asesorów;

  4. kontroluje rytmiczność pracy, szybkość nadawania biegu sprawom oraz poziom wytycznych w sprawach kierowanych do Policji;

  5. dokonuje okresowych kontroli spraw zawieszonych;

  6. pełni - stosownie do harmonogramu - dyżury w miejscu pracy lub "pod telefonem" w miejscu zamieszkania;

  7. zastępuje Zastępcę Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności w zakresie kierowania Działem Śledczym w razie jednoczesnej nieobecności kierownika Działu Śledztw – prok. Patryka Wilka i wyznacza prokuratorów do załatwiania poszczególnych spraw, o ile nie przejmuje ich do osobistego prowadzenia;

   W zakresie postępowania sądowego i wykonawczego:

   1. bierze udział w postępowaniach sądowych lub wyznacza innego prokuratora do wzięcia udziału w posiedzeniu;

   2. hospituje wystąpienia prokuratorów w sądzie;

   3. podejmuje decyzje w przedmiocie udziału w postępowaniu sądowym;

   4. zarządza kontrolę aresztów i zasadności zatrzymań przez Policję.  

    

    Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli – Ewa Antonowicz - Fechner

   1. zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności i podejmuje wszelkie decyzje oraz czynności z zakresu jego właściwości, zastępuje prok. -- w zakresie czynności z tytułu kierowania przez niego Działem Śledczym;

   2. sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami prokuratorów w sprawach prowadzonych w formie dochodzeń oraz śledztw, prowadzi osobiście oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze we wszelkiego rodzajach sprawach karnych zleconych przez Prokuratora Rejonowego lub sobie zastrzeżonych;

   3. na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia o zastosowaniu, uchyleniu lub zmianie innego środka zapobiegawczego, wnioski w przedmiocie wniosków o karę, decyzje o zaskarżaniu orzeczeń sądowych i inne wynikające z właściwości zadań prokuratora, a w przypadkach określonych przez przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania p. j. o. sprawuje aprobatę tych decyzji i wniosków;

   4. dokonuje kontroli dochodzeń prowadzonych przez organy państwowe posiadające uprawnienia oskarżycieli publicznych i w razie potrzeby udziela tym organom niezbędnego instruktażu w zakresie czynności w postępowaniu przygotowawczym;

   5. sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu;

   6. wykonuje czynności oskarżyciela przed sądami;

   7. utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu;

   8. przyjmuje interesantów stosownie do właściwości wynikającej z pełnionej funkcji oraz osobiście prowadzonych postępowań przygotowawczych;

    9. wykonuje inne czynności i prowadzi sprawy zlecone przez Prokuratora Rejonowego.

    


    

   Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie

   ul. Poznańska 10

   66-200 Świebodzin

   tel.: 68 382 24 39, faks: 68 382 28 86

   e-mail: prswiebodzin@zielona-gora.po.gov.pl

   http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=44

   Swoją właściwością obejmuje
   :
   gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów
   gminy z terenu powiatu świebodzińskiego: Zbąszynek, Szczaniec, Lubrza, Skąpe, Łagów, Świebodzin 

   Prokurator Rejonowy - Krzysztof Pieniek - Prokurator Prokuratury Rejonowej

   Zastępca Prokuratora Rejonowego - Ewa Grześkowiak - Prokurator Prokuratury Rejonowej

    

   Prokurator  Rejonowy  w Świebodzinie -  Krzysztof Pieniek

    1. nadzoruje  i  kontroluje  całokształt pracy  prokuratorów  i sekretariatu  oraz czuwa  nad  wykonywaniem  działań z zakresu zadań organizacyjnych  Prokuratury  Rejonowej w Świebodzinie

   2. dekretuje  wszelką  wpływającą  pocztę

   3. przydziela  osobiście  prokuratorom  do  prowadzenia i nadzorowania poszczególne  sprawy oraz dekretuje sprawy do prowadzenia i nadzorowania  przez Dział do prowadzenia śledztw

   4. sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy poprzez aprobatę wobec asesorów:

   5. przydziela  wokandy  na  rozprawy,  sprawdza  przygotowanie  prokuratorów  do rozpraw

   6. bierze  udział  w  rozprawach  i  posiedzeniach   sądowych , sporządza  środki  odwoławcze  oraz  wyznacza  prokuratorów do  posiedzeń  w sądzie, hospituje  prokuratorów w sądzie

   7. nadzoruje  księgi  Drz oraz  kontroluje  okresowo  pozostałe   repertoria

   8. reprezentuje Prokuraturę, składa  sprawozdania  z  działalności  Prokuratury  Rejonowej, bierze  udział  w  naradach, spotkaniach  z  ludnością  oraz  wyznacza  na to  odpowiednich  prokuratorów, organizuje  narady  z  prokuratorami

   9. przyjmuje  obywateli  w  sprawach  skarg i zażaleń oraz interesantów prowadzonych i nadzorowanych przez siebie śledztwach

   10. dokonuje  analizy  przestępczości, która  staje  się  problemem  w  zasięgu  Prokuratury,

   11. odpowiada  za  dane  statystyczne

   12. sprawdza co najmniej  raz w miesiącu zabezpieczenie tajemnicy służbowej i pomieszczeń  Prokuratury

   13. dokonuje  kontroli  spraw  zawieszonych, dowodów rzeczowych, archiwizacji, a na bieżąco  rytmiczności pracy, szybkości nadawania biegu i poziomu wytycznych

   14. dokonuje  kontroli i instruktażu  w  zakresie  biurowości  i  statystyki
   15. informuje  o  ważniejszych  wydarzeniach  Prokuraturę  Okręgową w Zielonej Górze

   16. organizuje  i  bierze udział w naradach  z  funkcjonariuszami  Policji  oraz  spotkaniach  ze  społeczeństwem

   17. czuwa  nad  rytmicznością  pracy  i  opanowaniem  wpływu  spraw

   18. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze oraz zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniach przygotowawczych  prowadzonych i nadzorowanych przez innych prokuratorów,

   19. wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach, zatwierdza wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioski w przedmiocie wymiaru kary, na  wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie oraz wszelkie decyzje co do środków zapobiegawczych

   20. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania jednostki oraz w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z wcześniej ustalonym planem

   21. jest odpowiedzialny za załatwianie, kontrolę oraz sposób rejestrowania skarg i wniosków obywateli

   22. przydziela innym prokuratorom i asesorom do załatwienia sprawy zadekretowane w Pc,  Pa, Pn.

     Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie - Ewa Grześkowiak

    1. nadzoruje i prowadzi  postępowania przygotowawcze przydzielone do załatwienia przez Prokuratora Rejonowego, wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie Postępowaniach,

    2. według przydziału bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu oraz sporządza środki odwoławcze,

    3. przyjmuje  petentów  w  Prokuraturze oraz interesantów w prowadzonych i nadzorowanych przez siebie śledztwach i dochodzeniach,

    4. czuwa  nad  rytmicznością  pracy  i  opanowaniem  wpływu  na  swoim  odcinku  pracy,

    5. bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych społęczności,

    6. sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu,

    7. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania jednostki oraz w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z wcześniej ustalonym planem,

    8. wykonuje wszelkie  inne  czynności  zlecone  przez Prokuratora  Rejonowego,

    9. zastępuje  w  czasie  urlopu  i choroby Prokuratora Rejonowego.


     

    Prokuratura Rejonowa we Wschowie

    ul. Garbarska 11

    67-400 Wschowa

    tel.: 65 540 79 95, faks: 65 540 79 93

    e-mail: prwschowa@zielona-gora.po.gov.pl

    http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=45

    Swoją właściwością obejmuje
    :
    gminy z terenu powiatu wschowskiego: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa

    Prokurator Rejonowy - Artur Dryjas - Prokurator Prokuratury Rejonowej

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Bartosz Jabłoński - Prokurator Prokuratury Rejonowej

     

    Prokurator Rejonowy we Wschowie - Artur Dryjas

    1. kieruje pracą jednostki oraz reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych – działających na terenie jej właściwości i współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach;

    2. sprawuje nadzór – przestrzegając zasady równomiernego obciążenia – nad pracą podległych mu prokuratorów i asesorów oraz ocenia indywidualnie wyniki ich pracy;

    3. w ramach  nadzoru służbowego w celu realizacji zadań, wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe, które podlegli prokuratorzy  obowiązani są wykonywać, z zastrzeżeniem art.8 ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze
    - nadzoruje ścisłe i konsekwentne wykonywanie przez podległych prokuratorów w realizacji ich ustawowych zadań wytycznych i poleceń Prokuratora Generalnego;
    - sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

    - konsultuje i nadzoruje decyzje o skierowaniu do Sądu wniosku   o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz uzgadnia decyzje w przedmiocie innych środków zapobiegawczych;

    - konsultuje i nadzoruje decyzje o umorzeniu postępowań przygotowawczych z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu /art.17§ 2 kpk/ ; o skierowaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania /art. 336 § 1 kpk i art. 66 kk/ oraz wniosku, o którym mowa w art. 335 kpk i art. 324 § 1 kpk;

    - rozpoznaje wnioski prokuratorów prowadzących  w przedmiocie przedłużenia okresów trwania śledztw na czas od 3 miesięcy do roku;

    - rozpoznaje zażalenia, o których mowa w art. 302 § 1 i 2 kpk;

    - nadzoruje podejmowane przez prokuratorów czynności i środki  przewidziane prawem, zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, karnym i administracyjnym, w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach, w których udział  prokuratora na podstawie przepisów  ustaw jest wskazany;

    - uzgadnia z prokuratorami  wnioski oskarżycielskie i inne składane przed sądami oraz ocenia orzeczenia sądowe, podejmując decyzje w przedmiocie wywodzenia apelacji i zażaleń;
    - w razie takiej potrzeby bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych;

    - sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed sądem, w szczególności w wypadku wykonywania czynności oskarżycielskich przez prokuratorów w krótszym stażu pracy;

    - utrzymuje kontakty i współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowymi organami rządowej administracji ogólnej;

    - utrzymuje kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu;

    - podejmuje decyzje i zleca prokuratorom   wykonanie innych czynności, których potrzeba przeprowadzenia wynika z bieżącej pracy Prokuratury;

    - wykonuje osobiście inne czynności bezpośrednio związane z realizacją ustawowych zadań Prokuratury;

    - przyjmuje interesantów w ustalonych dniach i godzinach;

    - podpisuje wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz prokuratury, za wyjątkiem niektórych pism dotyczących czynności wykonywanych przez prokuratorów  w prowadzonych bądź nadzorowanych przez nich postępowaniach przygotowawczych;

    - utrzymuje bieżącą , systematyczną współpracę z kierownictwem jednostek Policji, działających na terenie ich właściwości, w razie potrzeby organizuje spotkania i wspólne narady służbowe, prowadzi szkolenia policjantów w zakresie postępowania przygotowawczego;

    - zarządza pełnienie przez prokuratorów i asesorów dyżurów po godzinach pracy  w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy, także w siedzibie Sądu Rejonowego  we Wschowie w godzinach jego urzędowania – w związku z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu przyspieszonym;

     

    Zastępca Prokuratora Rejonowego  we Wschowie  - Bartosz Jabłoński
    1. zastępuje Prokuratora Rejonowego we Wschowie podczas jego nieobecności w pełnym  zakresie  jego obowiązków,

    2. prowadzi śledztwa w sprawach zaistniałych na  terenie działania  Komendy Powiatowej  Policji we Wschowie  oraz Komisariatu Policji w Sławie,

    3. nadzoruje  postępowania przygotowawcze i sprawdzające prowadzone przez  Komendę Powiatową Policji we Wschowie, a w razie potrzeby także przez    Komisariat Policji w Sławie

    4. wnosi środki odwoławcze od orzeczeń sądowych w sprawach,  w  których był autorem aktu oskarżenia,

    5. nadzoruje wykonanie zarządzeń i wszystkich czynności związanych z zawieszeniem postępowań,

    6. kontroluje sprawy zawieszone nie rzadziej niż  raz w ciągu 6  miesięcy  i ewentualnie zleca podjęcie zawieszonych postępowań,

    7. bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,

    8. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich w wypadku wykonywania czynności oskarżycielskich  przez prokuratorów o niższym stażu pracy

    9. sprawuje nadzór nad sprawami rejestrowanymi w rejestrach Ko, Ko/kks, Ko/kw,

    10. kontroluje prawidłowość wpisów w repertoriach „Pa” i  „Pc”,

    11. prowadzi sprawy cywilne, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych  oraz o wykroczenia i inne postępowania określone odrębnymi przepisami,

    12. wnosi powództwa adhezyjne,

    13. nadzoruje  prowadzenie   czynności  w sprawach  cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinne i opiekuńcze oraz o wykroczenia  i postępowania określone odrębnymi przepisami w zakresie prawidłowości biegu czynności  i  trafności  podejmowanych  decyzji,

    14. nadzoruje pracę sekretariatu,

    15. uczestniczy w naradach z funkcjonariuszami Policji  prowadzi szkolenie  policjantów w zakresie postępowania przygotowawczego,

    16. realizuje zadania obronne  określone  w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji  wykonywania  zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,

    17. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli dochodzeń prowadzonych na terenie działania  tut. prokuratury przez organy posiadające uprawnienia oskrżycieli publicznych im w razie potrzeby udziela tym organom niezbędnych wskazań

    18. sprawuje nadzór nad dowodami rzeczowymi przechowywanymi.

    19. prokuraturze rejonowej w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i tym zakresie nie rzadziej niż co 3 miesiące kontroluje prowadzony rejestr „Drz”;

    20. przyjmuje skargi  i wnioski.


     

    Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze

    ul. Partyzantów 42

    65-950 Zielona Góra

    tel.: 68 328 63 33, faks: 68 328 63 34

    e-mail: przielonagora@zielona-gora.po.gov.pl

    http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=46

    Swoją właściwością obejmuje
    :
    miasto Zielona Góra oraz gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór i Zielona Góra 

    Prokurator Rejonowy - Marcin Baworowski - Prokurator Prokuratury Rejonowej

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Paweł Sawicki - Prokurator Prokuratury Rejonowej
    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Wojciech Nowak- Prokurator Prokuratury Rejonowej

     

    Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze – Marcin Baworowski:

    1. Kieruje Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze i reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych;

    2. dekretuje:

    - wpisy spraw do prowadzenia i nadzorowania przez prokuratorów, a rejestrowanych w sekretariatach: 1Ds., 2Ds. i 3Ds.,

    - wpisy spraw do prowadzenia w sekretariatach 1Ko. i 2Ko.;

    - odnotowywanych w rejestrach: Pc, Pa, Pn, Rs, Ko,

    - i wszelką inną korespondencję;

    3. podpisuje pisma kierowane do prokuratura nadrzędnego, innych jednostek organizacyjnych prokuratury;

    4. przyjmuje referaty przed i posesyjne we wszystkich sprawach;

    5. sprawuje nadzór nad kierowanymi wnioskami o skazanie składane przed sądem w trybie art. 335 kpk. i art. 387 kpk.;

    6. uzgadnia z prokuratorem referującym sprawę oraz autorem decyzji merytorycznej decyzję o zaskarżeniu orzeczenia sądu w oparciu o referat posesyjny;

    7.  uzgadnia z autorem decyzji merytorycznej oraz jego bezpośrednim przełożonym decyzję o odstąpieniu od wywiedzenia środka zaskarżenia orzeczenia sądowego; referat w tym przedmiocie winien być złożony najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu do zaskarżenia oraz mieć również formę pisemną;

    8. zwołuje i prowadzi narady służbowe; w razie konieczności narady służbowe Działu do prowadzenia śledztw;

    9. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądu i jednostek organizacyjnych policji;

    10. przyjmuje wnioski i skargi interesantów; w tym przyjmuje obywateli w sprawach skarg i zażaleń oraz interesantów w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie postępowaniach;

    11. nadzoruje bieżącą i okresową analizę spraw w aspekcie rytmiki ich załatwienia, zachowania wymogów formalnych, poziomu merytorycznego oraz estetycznego akt spraw;

    12. nadzoruje stałą i bieżącą kontrolę spraw zawieszonych, dowodów rzeczowych oraz archiwizacji i formułuje w tych zakresach wnioski oraz zalecenia;

    13. prowadzi sprawy z rejestrów Rs;

    14. nadzoruje bieżącą analizę spraw karnych w celu wykorzystania ich w prokuratorskiej działalności cywilistycznej i prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa;

    15. nadzoruje bieżącą analizę spraw karnych w aspekcie naruszeń regulacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz wykorzystuje instytucje prawne w celu przywrócenia porządku społecznego i administracyjnego;

    16. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze oraz zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez innych prokuratorów; wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach, zapoznaje się z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioskami w przedmiocie wymiaru kary, a także na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie oraz wszelkie decyzje co do środków zapobiegawczych;

    17. uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach przed sądem w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz przed właściwymi organami w trybie postępowania administracyjnego;

     

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Paweł Sawicki

    1. Zastępuje w czasie urlopu i choroby Prokuratora Rejonowego Marcina Baworowskiego;

    2. dekretuje wpisy w rejestrze 1Ds. i korespondencję dotyczącą tego sekretariatu kierując się zasadą równego i proporcjonalnego obciążenia pracą;

    3. nadzoruje pracę sekretariatów 1, 2 i 3Ds. oraz pozostałych samodzielnych stanowisk sekretariatu;

    4. dokonuje bieżących i okresowych analiz pracy sekretariatów ze szczególnym uwzględnieniem czasu wykonania dekretacji prokuratora, rytmiki, rzetelności i kompletności zapisów we wszystkich rubrykach rejestrów SIP; sprawozdanie z badania okresowego przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

    5. dokonuje okresowych analiz spraw karnych przypisanych sekretariatom Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze w aspekcie rytmiki ich załatwienia, zachowania wymogów formalnych, poziomu merytorycznego, estetycznego i wykorzystania do spraw poza karnych; sprawozdanie z badania przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

    6. dokonuje bieżących i okresowych analiz spraw z zakresu prawa cywilnego, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych, przypisanych prokuratorom z wydzielonych stanowisk; sprawozdanie z badania okresowego przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

    7. przyjmuje referaty przed i posesyjne wszystkich prokuratorów;

    8. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji;

    9. koordynuje przebieg postępowań w trybie przyspieszonym;

    10. sporządza miesięczne plany dyżurów prokuratorskich zdarzeniowych;

    11. sporządza miesięczne plany dyżurów prokuratorskich przyjęć interesantów;

    12. sporządza roczny plan urlopów prokuratorów oraz pozostałych pracowników;

    13. rytmicznie przekazuje informacje na stronę internetową Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;

    14. przydziela wokandy sądowe prokuratorom, w tym prokuratorom Działu do prowadzenia śledztw oraz wydzielonych stanowisk do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych;

    15. prowadzi rejestr oraz dokonuje okresowych, co najmniej 6. miesięcznych, analiz spraw zawieszonych wszystkich sekretariatów;

    16. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze;

    17. wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach;

    18. wykonuje inne zlecone przez prokuratora rejonowego czynności;

         Prokuratura Rejonowa w Żaganiu

    ul. Dworcowa 57, 68-700 Żagań

    tel.: 68 377 21 48, faks 68 377 66 64

    e-mail: przagan@zielona-gora.po.gov.pl

    http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=47

    Swoją właściwością obejmuje:
    miasta: Gozdnica i Żagań oraz gminy z terenu powiatu żagańskiego: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań

    Prokurator Rejonowy - Agnieszka Sobieszek - Prokurator Prokuratury Rejonowej

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Anna Pirścionek- Prokurator Prokuratury Rejonowej

     

    Prokurator Rejonowy w Żaganiu - Agnieszka Sobieszek

    1. Kieruje pracą całej Prokuratury, reprezentuje urząd i utrzymuje kontakty z władzami i urzędami, w szczególności: 
    - koordynuje na terenie działalności tut. Prokuratury walkę z przestępczością,

    - sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu do prowadzenia śledztw,

    - nadzoruje śledztwa i dochodzenia prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu

    - kieruje działalnością profilaktyczną,

    - decyduje o stosowaniu względnie o odstąpieniu od stosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania,

    - aprobuje decyzje merytoryczne w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów (zakres aprobaty określa odrębnezarządzenie),

    - reguluje obciążeniem prokuratorów sprawami i wokandami sądowymi,

    - hospituje wystąpienia prokuratorów na rozprawach,

    - uczestniczy w naradach z funkcjonariuszami Policji,

    - przyjmuje skargi i zażalenia w godzinach urzędowania,

    - kontroluje przestrzeganie przepisów tajemnicy państwowej i służbowej,

    - koordynuje w całej prokuraturze działania cywilistyczne i administracyjne oraz osobiście je inicjuje w sprawach wymagających interwencji prokuratora,

    - zastępuje w czasie urlopu Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

     

    Zastępca Prokuratora Rejonowego w Żaganiu - Anna Pierścionek

    - zastępuje Prokuratora Rejonowego w Żaganiu w pełnym zakresie jego obowiązków, podczas jego nieobecności,
    - nadzoruje śledztwa i dochodzenia prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu, Komisariat Policji w Szprotawie i Komisariat Policji w Iłowej.
    - bierze udział w rozprawach sądowych, wnosi powództwa adhezyjne, oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądowych w sprawach, w których była autorem aktu oskarżenia lub innej decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze,
    - podejmuje działania na rzecz rodziny,
    - przyjmuje sprawozdania z rozpraw, decyduje o złożeniu środka odwoławczego, aprobuje projekty apelacji i zażaleń opracowywanych przez wszystkich asesorów,
    - aprobuje decyzje merytoryczne w sprawach prowadzonych, lub nadzorowanych przez asesorów (zakres aprobaty określa odrębne zarządzenie),
    - sprawuje nadzór i kontroluje pracę sekretariatu,
    - przyjmuje skargi i zażalenia w godzinach urzędowania,


     

    Prokuratura Rejonowa w Żarach

    ul. Górnośląska 17

    68-200 Żary

    tel.: 68 363 93 51, faks: 68 363 93 60

    e-mail przary@zielona-gora.po.gov.pl
    http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=48

    Swoją właściwością obejmuje
    :
    miasta: Łęknica i Żary oraz gminy z terenu powiatu żarskiego: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary

     

    Prokurator Rejonowy - Robert Brzeziński - Prokurator Prokuratury Rejonowej

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Mariusz Juryca - Prokurator Prokuratury Rejonowej

     

    Prokurator Rejonowy w Żarach - Robert Brzeziński

    1. Kieruje pracą prokuratury rejonowej, reprezentuje ją na zewnątrz.

    2. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu.

    3. Opracowuje harmonogram działalności prokuratury na dany rok kalendarzowy i realizuje działania przewidziane w harmonogramie.

    4. Zwołuje i prowadzi bieżące narady służbowe.

    5. Analizuje na bieżąco stan przestrzegania dyscypliny pracy.

    6. Bezpośrednio dekretuje wpisy w repertoriach Ds.

    7. Nadzoruje dział do prowadzenia śledztw i kwalifikuje sprawy to tego działu.

    8. Dekretuje wpisy w rejestrach Pc, Pa, Pn, Ko, Ko kks i Rs oraz wszelką korespondencję dotyczącą tych rejestrów, jak również wszelką korespondencję dot. repertoriów Ds.

    9. Dokonuje  bieżących i okresowych analiz spraw w aspekcie rytmiki ich załatwiania,  zachowania wymogów formalnych i poziomu merytorycznego, a w szczególności spraw długotrwających,

    10. Kontroluje aktywność prokuratorów jako oskarżycieli publicznych poprzez hospitacje rozpraw,

    11. Podejmuje decyzje o zaskarżeniu orzeczeń sadowych oraz składa wnioski o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia,

    12. Przesyła do właściwego sądu  środki odwoławcze celem ich rozpoznania,

    13.Przesyła do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania

    14. Kieruje pisma instrukcyjne i wytyczne z zakresu prowadzonych postępowań przygotowawczych do komendantów poszczególnych jednostek policji,

    15. Sprawuje aprobatę asesorów.

    17. Przyjmuje skargi i wnioski interesantów oraz rozpatruje sprawy z zakresu rejestru Rs.

    18. Przyjmuje  referaty przed i posesyjne.

    19. Sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem systemu informatycznego w podległej jednostce oraz bezpieczeństwem przetwarzania danych w systemie.

     

    W ramach sprawowanego wewnętrznego nadzoru służbowego konsultacji z Prokuratorem Rejonowym podlegają :

    1. decyzje podejmowane w zakresie zastosowania, uchylenia lub  zmiany tymczasowego aresztowania,

    2. wnioski  składane w zakresie wymiaru kary na rozprawach, wnioski  w trybie art.335 kpk oraz o warunkowe umorzenie,

    3. wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego

    4. wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowy wszczęcia z powodu znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu

     

    Zastępca Prokuratora Rejonowego - Mariusz Juryca

    1. Wykonuje czynności prokuratora rejonowego podczas jego nieobecności

    2. Kontroluje zabezpieczenie tajemnicy służbowej

    3. Wykonuje czynności oskarżycielskie przed Sądem i bierze udział w posiedzeniach sądowych

    4. Dokonuje hospitacji asesorów i aplikantów w trakcie rozpraw sądowych

    5.  Sporządza plany dyżurów prokuratorów

    6. Prowadzi śledztwa i dochodzenia zlecone przez prokuratora  rejonowego

    7. Realizuje działania przewidziane w harmonogramie działalności jednostki

    8. Nadzoruje na bieżąco prokuratorów i asesorów prowadzących sprawy z zakresu pozakarnej działalności jednostki

    9.  Inicjuje i prowadzi postępowania z zakresu działalności pozakarnej

    10.Wykonuje inne czynności zlecone przez prokuratora rejonowego

     


     

    INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
    Godziny pracy biur prokuratur rejonowych: poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30.

    Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

    Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

    Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00.

    W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.