Strona główna

Majątek

Nazwa środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych
Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2016r.

1. Budynki i lokale - 10 414 821,79
2. Urządzenia techniczne i maszyny - 333 437,82
3.  Środki transportowe - 52 400,12
4. Inne środki trwałe - 92 780,99


Rzeczowe aktywa trwałe razem10 893 440,72