Strona główna

Majątek

Biuletyn Informacji Publicznej
Majątek

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2016r. dysponowała następującym majątkiem:

 

I. Wartości niematerialne i prawne (stopniowo umarzane) - 27 306,00

  1. Rzeczowe aktywa trwałe:                            -   59 151 778,39

             1.1. Grunty                                               -     5 798 298,00

             1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  -   51 778 321,04

             1.3. Urządzenia techniczne i maszyny            -   1 099 904,48

             1.4. Środki transportu                                  -      301 352,17

             1.5. Inne środki trwałe                                 -        173 902,70

         2. Środki trwałe w budowie                               -    0,00

II. Pozostałe środki trwałe                                          -    8 897 522,16

III. Pozostałe wartości niematerialne i prawne              -    1 913 207,30