Strona główna

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu

Powrót do listy

PO IV WOS 1110.1.2018
 
Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy informuje o:
- wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu.
 
Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionej jednostce i spełniające warunki do objęcia stanowiska asesora winny złożyć:
- wniosek do Prokuratora Generalnego  za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, zgodnie z art. 75 § 1 w zw. z art. 174 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.):
- oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- oświadczenie określone w art. 77§ 3 ustawy Prawo o prokuraturze,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków asesora,
- zaświadczenie psychologiczne stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków asesora,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
- w przypadku osoby, która zdała egzamin adwokacki lub radcowski i przez co najmniej 3 lata wykonywała czynności związane z  tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora  nauk prawnych - dokument potwierdzający kwalifikacje,
- życiorys sporządzony odręcznie,
- wypełnioną ankietę personalną (do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy),
- oświadczenie o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska  asesorskie ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury,
- w przypadku radcy prawnego i adwokata zaświadczenie o wykonywaniu zawodu przez okres minimum 3 lat,
- ewentualną opinię służbową z aktualnego miejsca pracy w przypadku osób zatrudnionych w instytucjach państwowych.
 
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 07 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
 
Termin posiedzenia Kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym, o czym kandydat zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 32 33 162.