Strona główna

Oferty pracy

Powrót do listy


Poznań, 05 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 5 czerwca 2017 roku
i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 

1)     Tomasz CHORAB

2)     Aleksandra DESKIEWICZ

3)     Paweł GAWENDA

4)     Katarzyna GORZELANA

5)     Katarzyna JANKOWSKA

6)     Magda KOŁODZIEJ

7)     Rafał KOŃCZAL

8)     Julia MALINOWSKA

9)     Ewa NOWAK

10)   Natalia NOWAK

11)   Mikołaj PAWLAK

12)   Agnieszka SEIFERT

13)   Marcin TALMA

14)   Katarzyna WOJNICZ

 

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.


Poznań, 09 maja 2017r.

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 246) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

LICZBA WOLNYCH STANOWISK

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

 

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem budżetu Prokuratury Regionalnej, a także podległych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz kierowanie pracą Wydziału VI Budżetowo - Administracyjnego, w tym w szczególności:

1.      wykonywanie obowiązków dysponenta drugiego i trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;

2.      sporządzanie projektów planów oraz planów finansowych, w tym - w układzie zadaniowym oraz nadzorowanie ich wykonania;

3.      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,

4.      opracowywanie założeń i projektów programów wieloletnich;

5.      prowadzenie działalności inwestycyjnej Prokuratury Regionalnej;

6.      organizowanie i nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych;

7.      podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek prokuratury w obszarze regionu poznańskiego.

 

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowisko samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
3 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 485)  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

 

WARUNKI:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE Z DANYM STANOWISKIEM PRACY:

 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1)    wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy (dostępny tutaj lub w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459),

3)    własnoręcznie podpisany życiorys,

4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

5)    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą rekrutacji.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu  przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych i rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub przesłać pocztą - za datę ich złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wska­zać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.3.2017 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

            Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela pracownik Sekretariatu Małgorzata Chmielewska - nr tel. 61 885 2966 (IV piętro, pokój 459).

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu

 Rafał Maćkowiak


Poznań, 27 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2017

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

Liczba wolnych stanowisk: 8.

Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 1260).

Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 1905).

Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176  § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177):

§ 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4)    ukończył 24 lat;

Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)    oświadczenie, o którym mowa w art. 180§ 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;

5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)    aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub  sędziowskiego.

W zgłoszeniu należy wska­zać oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2017 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 29 maja 2017 r.   

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

 I.   wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III.  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w Poznaniu. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu
1 czerwca 2017 r.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym  lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wyniki konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela pracownik Sekretariatu Małgorzata Chmielewska - nr tel. 61 885 29 66 (IV piętro, pokój 459).

 

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu 

Rafał Maćkowiak 


Poznań, 24 marca 2017r.

Komunikat

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

            Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Adrianna BORA

36

9

45

9

54

  2.

Zofia URBAN

34

9

43

9

52

3.

Lech STASZCZAK

34

8

42

9

51

 4.

Nell KONIECZNA

31

9

40

9

49

5.

Rafał GĘBAROWSKI

31

9

40

9

49

6.

Karol SIEMASZKO

29

9

38

9

47

 

 W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.         

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak


Poznań, 16 marca 2017r.

INFORMACJA

O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 15 marca 2017 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA
8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

wymaganej liczby punktów spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.  

Trzeci etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10:30 i ustalono, że na tę godzinę zostaną wezwani:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA

oraz na godzinę 12:00 zostaną wezwani:


8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

 


Poznań, 28 lutego 2017r.

RP III K 1111.1.2017

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 28 lutego 2017 roku i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1) Katarzyna DĘBSKA

2) Anna WILCZYŃSKA

3) Natalia NOWAK

4) Katarzyna GORZELANA

5) Agnieszka SEIFERT

6) Damian KOPACZEWSKI

7) Jan KUBIAK

8) Mikołaj PAWLAK

9) Marcin TALMA

10) Katarzyna JANKOWSKA

11) Rafał GĘBAROWSKI

12) Lech Remigiusz STASZCZAK

13) Katarzyna KUPKA

14) Nell KONIECZNA

15) Marcel KOSZ

16) Łukasz KROPISZ

17) Aleksandra DESKIEWICZ

18) Katarzyna SZCZECIŃSKA

19) Adrianna BORA

20) Katarzyna WOJNICZ

21) Irina WOJNAROWSKA

22) Zofia URBAN

23) Karol SIEMASZKO

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej


Poznań, 19 stycznia 2017r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

Oznaczenie konkursu: RP III K 1111.1.2017

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

 

Liczba wolnych stanowisk: 6.

Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 1260).

Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada
2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 1905).

Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176  § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177):

§ 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4)    ukończył 24 lat;

 

Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1)       wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)       oświadczenie, o którym mowa w art. 180§ 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;

5)       oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)       aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)       informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub  sędziowskiego.

 

W zgłoszeniu należy wska­zać oznaczenie konkursu: RP III K 1111.1.2017 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 20 lutego 2017 r.   

 

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

 I.     wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 II.    testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

 III.   rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w Poznaniu. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu
24 lutego 2017 r.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym  lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

 

Wyniki konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

 

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela pracownik Sekretariatu Małgorzata Chmielewska - nr tel. 61 885 29 66 (IV piętro, pokój 459).

 

 

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu

Rafał Maćkowiak 


Poznań, 30 grudnia 2016r.

RP III K 1110.1.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KOKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż na staż urzędniczy do objęcia stanowiska młodszego referenta w Prokuraturze Regionalnej  w Poznaniu zakwalifikowane zostały:

- Pani Małgorzata Chmielewska,

- Pani Agata Chrzanowska.

 

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu

Rafał Maćkowiak


Poznań, 15 grudnia 2016r.

RP III K 1110.1.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KOKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

 

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu II etapu konkursu ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu:

o   Adamina Bukiewicz

o   Małgorzata Chmielewska

o   Agata Chrzanowska

o   Katarzyna Kowalska

o   Monika Madzińska

o   Natalia Nawłoka

o   Mikołaj Pawlak

o   Agata Ratajczyk

o   Jakub Rudziński

o   Irina Wojnarowska

o   Justyna Zaparta

 

III etap konkursu odbędzie się w czwartek, 29 grudnia 2016 roku, o godzinie:

 

- I grupa - 10.00:

o   Adamina Bukiewicz

o   Małgorzata Chmielewska

o   Agata Chrzanowska

o   Katarzyna Kowalska

o   Monika Madzińska

 

- II grupa - 11.00:

o   Natalia Nawłoka

o   Mikołaj Pawlak

o   Agata Ratajczyk

o   Jakub Rudziński

o   Irina Wojnarowska

o   Justyna Zaparta

 

w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro).

 

Kandydaci powinni zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości.

 

 

Sekretarz Komisji

Marek Hirsz

starszy inspektor do spraw biurowości

Prokuratury Regionalnej w Poznaniu


Poznań, 05 grudnia 2016r.

RP III K 110.1.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KOKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu I etapu konkursu ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu:

1. Anna  Andrzejewska

2. Adamina Bukiewicz

3. Małgorzata Chmielewska

4. Agata Chrzanowska

5. Michał Czubiński

6. Sylwia Grycz

7. Mirosława Jurga

8. Agnieszka Kołodziejczyk

9.  Katarzyna  Kowalska

10. Monika Madzińska

11. Anna  Małecka

12. Natalia Nawłoka

13. Mikołaj Pawlak

14. Agata Ratajczyk

15. Jakub Rudziński

16. Bernadetta Rutkowska

17. Joanna Sturm-Laskowska

18. Karolina Szamotuło-Wilk

19. Paweł Szukalski

20. Irina Wojnarowska

21. Justyna Zaparta

 

 

II etap konkursu odbędzie się we wtorek, 13 grudnia 2016 roku, o godzinie:

-        I grupa - 11.00:

o   Anna  Andrzejewska

o   Adamina Bukiewicz

o   Małgorzata Chmielewska

o   Agata Chrzanowska

o   Michał Czubiński

o   Sylwia Grycz

o   Mirosława Jurga

o   Agnieszka Kołodziejczyk

o   Katarzyna  Kowalska

o   Monika Madzińska

-        II grupa - 12.30:

o   Anna  Małecka

o   Natalia Nawłoka

o   Mikołaj Pawlak

o   Agata Ratajczyk

o   Jakub Rudziński

o   Bernadetta Rutkowska

o   Joanna Sturm-Laskowska

o   Karolina Szamotuło-Wilk

o   Paweł Szukalski

o   Irina Wojnarowska

o   Justyna Zaparta

w sali szkoleniowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przy ul. Solnej 10 w Poznaniu (I piętro) gdzie kandydatom zostaną udostępnione komputery.

 

Kandydaci powinni zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości.

 

 

Sekretarz Komisji

Marek Hirsz

starszy inspektor do spraw biurowości
Prokuratury Regionalnej w Poznaniu


Poznań, 08 listopada 2016r.

RP III K 1110.1.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61 - 736 Poznań

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów na staż urzędniczy w wymiarze
2 etatów (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej
w Poznaniu.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych i pomocniczych;

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS 2016.83 z późn. zm.);

 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism;

 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie
  i rejestrowanie;

 • wykonywanie - w zakresie zleconym przez prokuratora - czynności formalno - prawnych, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;

 • obsługa urządzeń biurowych.

WARUNKI:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;

 • nieposzlakowana opinia;

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE Z DANYM STANOWISKIEM PRACY:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;

 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

 • umiejętność planowania i organizowania pracy;

 • zdolności analityczne;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność;

 • odporność na stres;

 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;

 2. kwestionariusz osobowy (dostępny  tutaj lub w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 443);

 3. własnoręcznie napisany życiorys;

 4. odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia
  i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 2. II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności;

 3. III etap - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy
  z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61 - 736 Poznań lub przesłać pocztą - za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III K 1110.1.2016 oraz

w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz termin
i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej
w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela referendarz Paulina Rewers nr tel. 61 885 2966 (IV piętro, pokój 459).

p.o. Prokuratora Regionalnego

w Poznaniu

Rafał Maćkowiak