Strona główna

Konkurs na stanowisko asystenta

Powrót do listy

OGŁOSZENIE

PROKURATOR OKRĘGOWY W KIELCACH

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach

Ilość etatów: 9

Asystentem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach może być osoba, która spełnia następujące wymogi:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
a także nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończyła wyższe studia w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4)      ukończyła 24 lata.

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)      oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza 7, pokój 109 lub drogą pocztową na adres Prokuratury w terminie do dnia
7 kwietnia 2017 roku.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
  3. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 106. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 13 kwietnia 2017 r. Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl. Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 miesięczny staż asystencki.

Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Przebieg konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838).