Strona główna

Konkurs na wolne stanowisko urzędnika - stażysty

Powrót do listy

O G Ł O S Z E N I E

z dnia  15  marca 2017 roku

Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika -              stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.

 

  1. Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa          w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
  2. Określenie wolnych stanowisk pracy: 1  etat.
  3. Praca w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.
  4. Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

- wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sekretariacie,

- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych funkcjonujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

- sporządzanie projektów pism,

- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzonych w prokuraturze dokumentów, w tym pism procesowych.

  1.  5.   Wykształcenie:

wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.

6.    Wymagania konieczne:

- nieposzlakowana opinia,

- biegła obsługa komputera,

- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym,

- umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność.

  1. Wymagania pożądane:

- odporność na stres,

- dyspozycyjność,

- komunikatywność,

- wysoka kultura osobista.

  1.  8.  Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

  1. Wymagane dokumenty należy składać  w  siedzibie Prokuratury Okręgowej              w Kielcach pok. 109,  ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce lub przesłać drogą pocztową   do dnia 11 kwietnia 2017 roku.
  2. Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące terminów i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem                  i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7     i w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20.

 

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 15 maja 2017 roku.

 

n>