Strona główna

Prokurator Krajowy poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty do spraw systemów informatycznych w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Powrót do listy

piątek, 5 maja 2017

 • jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

W wymiarze: 1 etatu

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa

Główne obowiązki:

 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji systemów informatycznych, w tym przeprowadzanie analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponowanie rozwiązań na zaistniałe problemy i sytuacje,
 • współpraca z wykonawcami systemu lub wykonawcami innych prac zamawianych przez Prokuraturę Krajową w ramach utrzymania systemów informatycznych, w tym ocena wykonanych prac wraz z rozliczaniem wykonawców ze świadczonych usług oraz zgłaszanie do wykonawcy systemu błędów i reklamacji,
 • udział w odbiorze i wdrażaniu nowych wersji aplikacji oraz monitorowanie i analiza działania systemu będącego w utrzymaniu, w tym pod kątem parametrów eksploatacyjnych aplikacji zdefiniowanych w umowach OLA i SLA, sygnalizowanie odchyleń,  wykonywanie cyklicznych procedur eksploatacyjnych i konserwacyjnych aplikacji, formułowanie wniosków i zaleceń; zarządzanie wersjami aplikacji,
 • tworzenie i wdrażanie procedur wdrożeniowych i eksploatacyjnych dla nowo powstałych aplikacji i stałe doskonalenie istniejących procedur, ustalanie standardów niezbędnych do spełnienia dla przyjęcia usług IT oraz stałe monitorowanie i analiza parametrów aplikacji pod kątem poziomów,
 • wykonywanie zadań projektowych i wdrożeniowych, w tym opracowywanie i przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami Prokuratury Krajowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia na systemy informatyczne oraz inne usługi związane z utrzymaniem systemów, a następnie współpraca z tymi komórkami w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego,
 • współpraca z innymi komórkami Prokuratury Krajowej oraz z przedstawicielami innych instytucji i organów administracji w sprawach związanych z systemem oraz z innymi systemami informatycznymi,
 • samodzielne opracowywanie testów dla poszczególnych aplikacji oraz organizacja i prowadzenie testów systemu w celu zapewnienia zgodności systemu ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji systemu, instrukcji administrowania i użytkowania systemu,
 • pełnienie roli drugiej linii wsparcia dla użytkowników systemu z jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • współpraca z administratorami infrastruktury techniczno – systemowej (ITS).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- sytuacje stresowe związane z częstymi kontaktami z użytkownikami systemów,

- stres związany z dokonywaniem zmian w systemie.

Wykształcenie:  wyższe II stopnia

Wymagania konieczne:

 • 5-lat doświadczenia zawodowego w zakresie informatyki, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu aplikacjami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania testów aplikacji, w tym testów automatycznych,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania wymagań na modyfikację aplikacji,
 • doświadczenie w zakresie obsługi procesów związanych ze zgłaszaniem błędów (incydentów) aplikacji,
 • znajomość projektowania i budowy aplikacji z systemami baz danych,
 • umiejętność analizy dokumentacji aplikacji w notacji UML,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, samodzielność zbierania informacji oraz rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • certyfikat ISTQB,
 • certyfikat ITIL v 3 na poziomie Foundation,
 • przeszkolenie ze znajomości technik, narzędzi oraz metodyk dotyczących rozumienia i tworzenia modeli warstwy funkcjonalnej oraz technologicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Dokumenty należy przesłać w terminie do:   dnia 19 maja 2017 r. 

na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Rakowiecka 26/30

02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.5.2017 na stanowisko głównego specjalisty ds. systemów informatycznych w Biurze Informatyzacji i Analiz

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 022 12 51 956.