Strona główna

Prokurator Krajowy zgodnie z art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017r., poz. 246 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadrowych w Biurze Kadr Prokuratury Krajowej

Powrót do listy

piątek, 15 grudnia 2017

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017r., poz. 246 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).
 • Jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

W wymiarze: 1 etatu

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie akt osobowych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników Prokuratury Krajowej,
 • przygotowywanie projektów decyzji oraz innych pism dotyczących nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowywanie projektów decyzji związanych z przyznawaniem dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dekretów zmieniających warunki płacy i pracy,
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski pracowników prokuratury dotyczące spraw osobowych,
 • prowadzenie baz danych limitów i obsad kadrowych w grupie zatrudnienia: asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • przygotowywanie projektów informacji w sprawach etatyzacyjno-kadrowych,
 • ewidencjonowanie danych w systemie elektronicznym,
 • rozliczanie czasu pracy, administrowanie i rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji i wykazów, statystyk i sprawozdań z zatrudnienia i GUS.

Wykształcenie: wykształcenie wyższe pierwszego stopnia  

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy prawo o prokuraturze, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość programów biurowych MS Office, w tym Excel, Word),
 • umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość programu Płatnik,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 31 grudnia 2017r.  

na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Rakowiecka 26/30

02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.9.2017 na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. kadrowych w Biurze Kadr.

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 22 12 51 956.