Strona główna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje kierownicze.

 

Prokurator Okręgowy we Włocławku
Prokurator Justyna Plechowska
Kieruje całokształtem pracy prokuratur okręgu włocławskiego i z tego tytułu odpowiada między innymi za dobór odpowiednich kadr, właściwą organizację pracy i sprawną realizację zadań służbowych. Kieruje wykonaniem budżetu i odpowiada za zarząd i oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Audytora wewnętrznego, Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektora do spraw obronnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto sprawuje nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego, Działu Postępowania Sądowego, Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,  Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego oraz Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Jest przełożonym wszystkich prokuratorów okręgu włocławskiego.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Prokurator Artur Kołodziejski
Wykonuje czynności związane z zastępstwem Prokuratora Okręgowego.

Bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału I Śledczego.

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego
Prokurator Jan Stawicki
Kieruje Wydziałem I Śledczym


Naczelnik Wydziału II Organizacyjno - Sądowego
prokurator Michał Trafny
Kieruje Wydziałem IV Organizacyjno- Sądowym

 

Poszczególnymi jednostkami kierują:


Prokuraturą Rejonową w Aleksandrowie Kujawskim – prokurator Mariusz Ciechanowski, a jego zastępcą jest prokurator Sławomir Korzeniewski


Prokuraturą Rejonową w Lipnie – prokurator Alicja Cichosz, a jej zastępcą jest prokurator Marzena Jesionowska


Prokuraturą Rejonową w Radziejowie – prokurator Waldemar Kwiatkowski


Prokuraturą Rejonową w Rypinie – prokurator Marek Olender, a jego zastępcą jest prokurator Mirosława Pietrzak


Prokuraturą Rejonową we Włocławku – prokurator Renata Jędrzejczak-Musialik, a jej zastępcami są prokurator Krzysztof Pruszyński i prokurator Arkadiusz Arkuszewski