Strona główna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Organy i osoby oraz ich kompetencje

Wykaz wydziałów w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. oraz osób sprawujących w nich funkcje kierownicze i ich kompetencje.

Kierownictwo:

Prokurator Okręgowy - prokurator Paweł Szymanowski - tel. 62 5957104

Zastępca Prokuratora Okręgowego - prokurator Cecylia Majchrzak - tel. 62 5957104

Wydział I Śledczy

Naczelnik Wydziału - prokurator Maciej Antczak - tel.  62 5957206

Rzecznik Prasowy - prokurator Marcin Meler - tel. 62 5957211

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

Naczelnik Wydziału - prokurator Mariola Pera - tel. 62 5957406

Wizytator - prokurator Józef Jamrozik - tel. 62 5957118

Kierownik Szkolenia - prokurator Józef Grzesiak - tel. 62 5957407

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik - prokurator Aleksandra Różańska - tel. 62 5957415

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor Budżetowo-Administracyjny - Monika Wojtasik - tel. 62 5957313

Główny Księgowy - Krzysztof Kaźmierczak - tel. 62 5957319

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Leszek Sieradzki - tel. 62 5957309

Starszy Inspektor do Spraw Obronnych - Leszek Sieradzki - tel. 62 5957309

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Mikołaj Leraczyk - tel.62 5957315

Audytor wewnętrzny - Kazimierz Glinkowski - tel. 62 5957314

Sekretariat

Kierownik Sekretariatu - Irena Prokop - tel. 62 5957104

 

Kompetencje osób funkcyjnych:

 

Prokurator Okręgowy:

1)  sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej;

2)  wytycza i koordynuje podstawowe kierunki pracy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim;

3)  nadzoruje pracę:

      - Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, z wyłączeniem prowadzonych  i nadzorowanych w tym Wydziale postępowań przygotowawczych, w tym w szczególności:

      - Wizytatora,

      - Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,

      - Rzecznika Prasowego,

      - Kierownika Szkolenia,

      - Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego,

      - Głównego Księgowego;

4)  w porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego decyduje o przydzieleniu przejętych lub nowych postępowań karnych do  Wydziału I Śledczego lub Wydziału  IV Organizacyjno –Sądowego; 

5)  wykonuje przewidziane wkodeksie postępowania karnegoczynności zastrzeżone dla prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratorów rejonowych okręgu ostrowskiego (kierowników jednostek), w tym zwłaszcza w określonym przepisami zakresie  rozpoznaje zażalenia oraz  przedłuża okresy śledztwa;

6)  prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach wymienionych w § 30 pkt. 1 i 2 Regulaminu;

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

 1) nadzoruje pracę:

-    Wydziału I Śledczego,

-    Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego, w zakresie prowadzonych i nadzorowanych w tym Wydziale postępowań przygotowawczych;

2)  zapoznaje się z aktami prowadzonych i nadzorowanych postępowań oraz ocenia  prawidłowość postępowania i sprawowanego nadzoru;

3)  podejmuje decyzje w przedmiocie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań prowadzonych przez prokuratury rejonowe ;           

4)  prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach wymienionych w § 30 pkt. 1 i 2 Regulaminu;

  

Naczelnik Wydziału I Śledczego

 1) organizuje i koordynuje pracę Wydziału, w tym przydziela sprawy do załatwienia prokuratorom Wydziału, uwzględniając zakres ich stałych, indywidualnych zadań, bieżące obciążenie pracą i wzajemne zastępowanie się w czasie nieobecności;

2)  przydziela prokuratorom Wydziału, a także osobiście prowadzi i nadzoruje przydzielone do prowadzenia w Wydziale przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę postępowania przygotowawcze;

3) wyznacza prokuratorów Wydziału do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach karnych przed sądem I i II instancji oraz w posiedzeniach sądu w sprawach incydentalnych w toku postępowania przygotowawczego w sprawach zarejestrowanych w  Wydziale;

4) opracowuje analizy, informacje i sprawozdania dotyczące śledztw prowadzonych w Wydziale;

5) przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski o objęcie spraw nadzorem służbowym;

6) nadzoruje wykonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach należących do właściwości  Wydziału;

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

1)  bezpośrednio kieruje i koordynuje pracę Wydziału, w tym przydziela sprawy do załatwienia prokuratorom Wydziału

2)  wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej;

3)  utrzymuje bieżące kontakty z prokuratorami rejonowymi w zakresie właściwości Wydziału i udziela im pomocy instruktażowej;

4)  nadzoruje pracę sekretariatu;

5)  wyznacza prokuratorów Wydziału do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach przed sądem okręgowym jako sądem odwoławczym w sprawach karnych;

6) wyznacza prokuratorów Wydziału do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, przed sądami obu instancji;

7) wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi i w innych postępowaniach;

8) przydziela prokuratorom Wydziału, a także osobiście prowadzi i nadzoruje, przydzielone do prowadzenia w Wydziale przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę postępowania;

9) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego o przebiegu ważniejszych śledztw;

10) wyznacza prokuratorów Wydziału do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach karnych przed sądem I instancji i II instancji w sprawach zarejestrowanych w Wydziale;

 

Zakres działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych:

 

Wydział I Śledczy obejmuje zakresem swego działania:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
3) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
4) udziału w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
5) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych;
6) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy z Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz obejmuje zakresem swego działania :

1) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury:
2) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
3) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
4) udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
5) udziału w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
6) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
7) przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
8) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych;

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz zajmuje się:

1) prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;
2) koordynowaniem postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzonych w jednostkach podległych przez wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego koordynatora;
3) zapewnieniem obsługi informatycznej i wykonywaniem czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych;
4) wykonywaniem analizy kryminalnej;

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny obejmuje zakresem swojego działania dotyczące Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych sprawy:

1) finansowo-księgowe,
2) zamówień publicznych,
3) administracyjno-gospodarcze,
4) socjalno-bytowe.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zakresem działania obejmuje:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie powyższych informacji,
3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych.

W Prokuraturze Okręgowej funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszy Inspektor do Spraw Obronnych
2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3) Audytor Wewnętrzny