Strona główna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

 1. 1.      PROKURATOR OKRĘGOWY - Mateusz Pakulski prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Kieruje całokształtem pracy prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokuratorów rejonowych i pozostałych prokuratorów oraz asesorów, a także pracowników prokuratury, zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej                             w Poznaniu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;

 2. Zapewnia prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych i równomierne obciążenie obowiązkami służbowymi  podległych prokuratorów i pracowników prokuratury oraz właściwą  organizację pracy w prokuraturach rejonowych
  i komórkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, uwzględniając  treść § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości                      z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 roku, poz. 508), zwanego dalej regulaminem;   

 3. Reprezentuje na zewnątrz Prokuraturę Okręgową w Poznaniu wobec organów państwowych i samorządowych, państwowych jednostek organizacyjnych                      i organizacji społecznych  działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie o prokuraturze                       i  odrębnych ustawach;

 4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez prokuratorów
  i pracowników   Wydziału V Organizacyjno – Sądowego z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego i Działu Pozakarnego oraz zadań Działu Wizytacji określonych w §7 pkt 3 ppkt. 3 - 4, oraz zadań określonych w pkt 1 ppkt 10 – 18 zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Poznaniu nr 91 z 22lipca 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i zadań komórek organizacyjnych zwanego dalej zarządzeniem, Wydziału VI Budżetowo -Administracyjnego, Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz z wyłączeniem zadań określonych w § 9 pkt 14 – 21 zarządzenia nr 91 z 22 lipca 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej                 w Poznaniu oraz zadań komórek organizacyjnych, Samodzielnego  Działu Ochrony Informacji Niejawnych, a także  bezpośrednio nadzoruje pracę audytora wewnętrznego, radcy prawnego, inspektora do spraw obronnych, inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, a także administratora bezpieczeństwa informacji i pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

 5. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów w sposób opisany w § 65 regulaminu;

 6. Ustala podział czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz zasady organizacji pracy i zastępowania prokuratorów przy wykonywaniu czynności, a także zakres obowiązków Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i Głównej Księgowej, a nadto  starszego  inspektora do spraw obronnych, audytora wewnętrznego, radcy prawnego i administratora bezpieczeństwa informacji, inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

 7. Sporządza plan pracy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, w razie potrzeby zwołuje odprawy, narady i konferencje podległych prokuratorów                                 i pracowników;

 8. Kieruje do Prokuratora Krajowego projekty zarządzeń w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz  podległych prokuratur rejonowych;

 9. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okręgowej                      w Poznaniu oraz przedstawia do zaopiniowania wszelkie zagadnienia, o których mowa z art. 51 ustawy z 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze ( Dz. U.              z 2016 roku poz. 177 );

 10. Zapewnia współpracę i kontakty ze środkami masowego przekazu osobiście oraz za pośrednictwem Rzecznika Prasowego;

 11. Zapewnia całodobowy kontakt z Biurem SIRENE poprzez zorganizowanie systemu dyżurów pełnionych przez prokuratorów prokuratury okręgowej;

 12. Podpisuje pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz kierowników organów administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz do Prokuratora Regionalnego i Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej, a także pisma kierowane do Prokuratury Krajowej,  na żądanie  Dyrektora departamentu ( biura ) Prokuratury Krajowej bez pośrednictwa Prokuratora Regionalnego;

 13. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej, apelacyjnej oraz działalności pozakarnej  prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych;

 14. Zatwierdza wnioski wynikające z analizy struktury i dynamiki przestępczości oraz oceny wyników zwalczania i zapobiegania przestępczości w obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 15. Wytycza ogólne zadania związane ze ściganiem i zapobieganiem przestępczości oraz kontroluje realizację tych zadań;

 16. Bierze udział w okresowych naradach organizowanych przez prokuratorów rejonowych lub naczelników wydziałów w zakresie oceny stopnia realizacji zadań określonych w wytycznych Prokuratora Generalnego i innych dokumentach służbowych;

 17. Zwołuje narady prokuratorów rejonowych oraz naczelników wydziałów  dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych, wyników pracy w związku                     z prowadzonymi   postępowaniami  przygotowawczymi, sądowymi oraz postępowaniami cywilnymi  i administracyjnymi;

 18. Informuje Prokuratora Regionalnego oraz, za jego pośrednictwem, Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego o najważniejszych problemach występujących w toku działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i to zarówno prawnych, jak i kadrowych;

 19. Odpowiada za przestrzeganie w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu                              i podległych prokuraturach rejonowych dyscypliny pracy;

 20. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;

 21. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej                     w Poznaniu i podległych jednostkach rejonowych, stosowanie do treści Zarządzenia Prokuratora Generalnego Nr 44/16 z dnia 6 czerwca 2016 roku                   w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury;

 22. Dokonuje podziału etatów asystenta prokuratora oraz etatów pracowników prokuratury na podległe prokuratury rejonowe i komórki organizacyjne prokuratury okręgowej.

 23. Przed przedstawieniem Prokuratorowi Krajowemu zgłoszenia kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej przeprowadza kontrolę formalną zgłoszenia, wyznacza wizytatora prokuratury okręgowej do przeprowadzenia oceny kwalifikacji, którą następnie przedstawia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 24. Realizuje określone w ustawie prawo o prokuraturze zadania związane                         z procedurą objęcia  wolnego stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej                 w podległych jednostkach;

 25. Występuje, z zachowaniem drogi służbowej, z wnioskami o odwołanie ze stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej i prokuratora prokuratury okręgowej oraz o mianowanie i zwolnienie asesora prokuratury, a także                      w innych sprawach zastrzeżonych do decyzji Prokuratora Generalnego;

 26. Występuje z wnioskami do Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego, upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do podejmowania decyzji w tym przedmiocie, z wnioskami o powołanie do pełnienia określonych funkcji w prokuraturach rejonowych i prokuraturze okręgowej oraz o odwołanie z ich pełnienia, a także w innych sprawach zastrzeżonych do jego  decyzji;

 27. Podejmuje pozostałe decyzje kadrowe;

 28. W ramach posiadanych środków finansowych przyznaje podległym pracownikom prokuratur rejonowych i prokuratury okręgowej kolejne wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego, określa wysokość przysługujących im dodatków oraz ustala wysokość wynagrodzenia podległych asystentów prokuratora;

 29. Udziela urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych prokuratorom prokuratur rejonowych, prokuratorom prokuratury okręgowej, asesorom prokuratury oraz pozostałym pracownikom podległych jednostek;

 30. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach dotyczących pracowników, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

 31. Niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;

 32. Dokonuje w drodze konkursów, naboru pracowników na stanowiska urzędników i asystentów prokuratora;

 33. Ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, a także podległych prokuratorów rejonowych;

 34. Sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów  i pracowników prokuratury;

 35. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjno-lustracyjną, zatwierdza ocenę pracy kontrolowanej prokuratury rejonowej oraz zalecenia powizytacyjne                     i polustracyjne;

 36. Udziela odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące czynności lub zachowania prokuratorów, z wyłączeniem pism kwestionujących   niezależność prokuratora,
  a także  prokuratorów  rejonowych z podległych jednostek, z wyłączeniem pism kwestionujących  ich   niezależność  oraz innych pracowników prokuratury okręgowej;

 37. W ramach dyżuru, w wyznaczonym dniu i godzinach   przyjmuje interesantów
  w sprawach skarg i wniosków;

 38. Wydaje decyzje w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej urzędników i innych pracowników prokuratury oraz kieruje wnioski do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego                       w stosunku do podległych prokuratorów oraz jako przełożony dyscyplinarny decyduje o zastosowaniu kar porządkowych lub innych środków dyscyplinujących;

 39. Wytyka prokuratorom oczywistą obrazę prawa przy prowadzeniu sprawy                      w trybie art. 140 ustawy prawo o prokuraturze oraz zwraca uwagę w przypadku stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego w trybie art. 139 ustawy prawo o prokuraturze;

 40. Realizuje uprawnienia przewidziane w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t. j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 355 z późn. zm.) w zakresie kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję;

 41. Przedstawia Prokuratorowi Krajowemu, za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego, uzasadniony wniosek wraz z aktami sprawy o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu przez prokuratora prowadzącego bądź nadzorującego postępowanie przygotowawcze o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;

 42. Realizuje, jako organ pomocniczy, obowiązki wynikające z art. 10, 15, 16 i 22 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 325 ) poprzez wyznaczonych do reprezentowania w tym zakresie prokuratorów;

 43. Realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 roku
  o skardze na naruszenie prawa strony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  (Dz. U. z 2016 roku, Nr 179, poz. 1259 – j.t.), odnoszące się do skargi na przewlekłość postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu;

 44. Po otrzymaniu wniesionej, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego w podległej prokuraturze rejonowej, z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy, przedstawia sądowi pisemne stanowisko                          w przedmiocie zasadności skargi;

 45. Decyduje o przydzieleniu spraw do poszczególnych Wydziałów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 46. W sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, na wniosek Naczelnika Wydziału  wyznacza współreferenta sprawy, określając zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z referentów i rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu, a także   wyznacza współreferenta również, gdy potrzeba taka wynika z toku prowadzonego postępowania;

 47. W sprawach, o których mowa w punkcie  poprzedzającym,  powołuje zespół prokuratorów, określając zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu, a także  powołuje  kierownika zespołu, który organizuje jego prace, w tym wyznacza zadania członkom zespołu i określa termin realizacji czynności;

 48. Odpowiada za terminowe oraz prawidłowe przygotowanie i przekazanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie danych przekazywanych z podległych prokuratur rejonowych i prokuratury okręgowej;

 49. Koordynuje czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych ustawy z dnia 28 października 2002 roku
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1212 z późn.zm.), a w sprawach prowadzonych w komórkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej                         w Poznaniu przesyła do  właściwego sądu wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, jak  również w sprawach, w których autorem wniosku jest prokurator rejonowy;

 50. Kieruje wykonaniem budżetu na obszarze działania Prokuratury Okręgowej                w Poznaniu oraz podległych jej prokuratur rejonowych, realizując zadania dysponenta trzeciego stopnia części budżetu państwa, odpowiadającej prokuraturze oraz kieruje  wykonaniem  planu finansowego, a zwłaszcza :

  1. przygotowuje projekt planu finansowego prokuratury okręgowej                       i prokuratur rejonowych na obszarze działania danej prokuratury okręgowej, a następnie przedstawia go dysponentowi wyższego stopnia oraz  przygotowuje plan finansowy  prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na obszarze działania danej prokuratury okręgowej, a następnie nadzoruje jego wykonywanie;

  2. przygotowuje projekt budżetu w układzie zadaniowym prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na obszarze działania danej prokuratury okręgowej, a następnie nadzoruje wykonywanie wydatków w układzie zadaniowym;

  3. opracowuje w porozumieniu z właściwym dysponentem wyższego stopnia harmonogramu realizacji planu finansowego prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

  4. dysponuje rachunkiem bieżącym prokuratury okręgowej -                                         z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków;

  5. sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planie finansowym prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na obszarze działania danej prokuratury okręgowej, przestrzega zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

  6. organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich                   w prokuraturze okręgowej i podległych  prokuraturach rejonowych oraz dokonuje ich kwartalnej oceny i przekazuje jej wyniki wraz                                 z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia;

  7. podejmuje  działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem  prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

  8. prowadzi działalność inwestycyjną odpowiednio  prokuratury okręgowej
   i podległych prokuratur rejonowych;

 51. Wykonuje zarząd majątkiem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej prokuratur rejonowych oraz zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury.

 52. Organizuje i kieruje działaniami obronnymi, zmierzającymi do przygotowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie określonym w dokumentach normatywnych regulujących problematykę obronności oraz w wytycznych Prokuratora Generalnego, Krajowego i Prokuratora Regionalnego, a także wykonuje zadanie obronne określone w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Prokuratora Okręgowego;

 53. Nadzoruje wypracowanie i wdrożenie procedur postępowania pracowników prokuratury okręgowej w sytuacjach kryzysowych;

 54. Zapewnia ochronę informacji niejawnych, ochronę danych osobowych oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa prokuratury;

 55. W ramach współdziałania w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, koordynuje              i zleca :

  1. w uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy zapewnia  złożenie  organom jednostek samorządu terytorialnego informację o stanie zagrożenia przestępczością i istnieniu warunków do naruszeń prawa,      a w razie potrzeby przedstawia wnioski o wydanie przepisów porządkowych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym                ( t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 814 z późn.zm.);

  2. wyznacza prokuratorów  i koordynuje uczestnictwo  w pracach komisji bezpieczeństwa i porządku na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia
   5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym w mieście  Poznaniu  oraz prokuratorów w podległych prokuraturach rejonowych we właściwych miejscowo samorządach;

  3. zleca opracowanie i kieruje z własnej inicjatywy do organów władzy publicznej i organizacji społecznych informacje o stanie zagrożenia przestępczością i innymi naruszeniami prawa wraz z odpowiednimi wnioskami;

  4. zleca podjęcie  innych działań zmierzających do tworzenia prawnych
   i organizacyjnych warunków przeciwdziałania naruszeniom prawa;

 56. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze;

 57. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 56 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 58. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 56;

 59. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk oraz składa skargi w trybie art. 539a kpk, od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa                 w pkt 56;

 60. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 56;

 61. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                        o których mowa pkt 56;

 62. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 56.;

 63. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej    w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 64. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 65. Podejmuje decyzję, po uprzednim uzyskaniu stanowiska Kierownika Działu Postępowania Sądowego, w przedmiocie wniosku prokuratora rejonowego                   o uczestniczenie w rozprawie lub posiedzeniu  prokuratora tego Działu w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

 66. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 67. Prokuratora Okręgowego zastępuje, w razie jego nieobecności p. o. I Zastępcy Prokuratora Okręgowego Mikołaj Gajewicz a w razie jego nieobecności p. o. II Zastępcy Prokuratora Okręgowego Łukasz Biela;

                                    

  p. o. I ZASTĘPCY PROKURATORA OKRĘGOWEGO -  Mikołaj Gajewicz  prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału II Śledczego oraz Wydziału V Organizacyjno – Sądowego w zakresie Działu Postępowania Sądowego i Działu Pozakarnego oraz zadań Działu Wizytacji określonych                 w § 7 pkt 3 ppkt. 3 - 4 oraz zadań określonych w pkt 1 ppkt 10 – 18 zarządzenia nr 91 z 22 lipca 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz zadań komórek organizacyjnych;

 2. W swoim zakresie działania decyduje o przydzieleniu spraw oraz podejmuje decyzje w zakresie przejęcia postępowań przygotowawczych z podległych prokuratur rejonowych do prowadzenia w Wydziale II Śledczym;

 3. Utrzymuje kontakty i współdziała z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu, Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych jednostek w zakresie ścigania najpoważniejszych przestępstw;

 4. W swoim zakresie działania reprezentuje prokuraturę na zewnątrz i utrzymuje kontakty służbowe z przedstawicielami właściwych urzędów, instytucji                        i organizacji społecznych;

 5. Koordynuje opracowanie okresowych analiz stanu zagrożenia przestępczością, skuteczności ścigania, orzecznictwa sądów, praktyki odwoławczej prokuratorów oraz działalności pozakarnej  Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych;

 6. Bierze udział w okresowych naradach organizowanych przez prokuratorów rejonowych lub naczelników wydziałów w zakresie oceny stopnia realizacji zadań określonych w wytycznych Prokuratora Generalnego i innych dokumentach służbowych dotyczących postępowań przygotowawczych                       i sądowych oraz działalności pozakarnej;

 7. Uczestniczy w naradach sędziowskich i sędziowsko - prokuratorskich organizowanych przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu;

 8. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Poznania, stosownie do wymogu wynikającego z art. 38a ust. 6 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;

 9. Informuje Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o ważniejszych problemach prawnych oraz praktycznych pojawiających się w pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;

 10. W swoim zakresie działania zawiadamiana Prokuratora Regionalnego                       w Poznaniu o sprawach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki, lub społeczny wydźwięk;

 11. W swoim zakresie działania odpowiada za prawidłowe rozstrzygnięcia                       w zakresie odnoszącym się do zarzutów zawartych w pismach stron i innych uczestników postępowania kwestionujących czynności i decyzje prokuratorów, podejmowane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego oraz akceptuje i podpisuje odpowiedzi na pisma kierowane w tych sprawach;

 12. W swoim zakresie działania podejmuje decyzje o skierowaniu do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie nadzwyczajnym, na podstawie art. 328 §1 kpk, niezasadnych prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego z podległych prokuratur rejonowych;

 13. W swoim zakresie działania kieruje wnioski do sądu apelacyjnego                                 o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na dalszy okres oznaczony przekraczający terminy określone w art. 263 § 2 i 3 kpk;

 14. W swoim zakresie działania podejmuje decyzje o wniesieniu kasacji lub skierowaniu wniosku o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 kpk oraz                      o złożeniu skargi w trybie art. 539a kpk;

 15. W swoim zakresie działania powiadamia prezesa sądu odwoławczego, na dwa miesiące przed upływem terminu określonego w art. 524 § 3 kpk                                     o niesporządzeniu przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu;

 16. W swoim zakresie działania wnioskuje do Prokuratora Regionalnego                            w Poznaniu  o udział  w rozprawie lub posiedzeniu  prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przed sądem apelacyjnym, w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

 17. W swoim zakresie działania zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Poznaniu o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy oraz o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

 18. W swoim zakresie działania dokonuje oceny konieczności wystąpienia do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu o objęcie sprawy zwierzchnim  nadzorem służbowym i taki wniosek kieruje;

 19. W swoim zakresie działania zleca w oparciu o analizę akt sprawy, ocenę zasadności skargi wniesionej na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora                       i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, którą przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu;

 20. W swoim zakresie działania z tytułu sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez prokuratorów  Wydziału II Śledczego:

  1. na podstawie informacji przedstawionej przez  Naczelnika Wydziału II Śledczego   lub prokuratora rejonowego podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz wyznacza prokuratora do sprawowania takiego nadzoru i zawiadamia
   o tym kierownika jednostki, w której jest prowadzone lub nadzorowane postępowanie,

  2. przyjmuje od Naczelnika Wydziału II Śledczego i Naczelnika Wydziału
   V Organizacyjno - Sądowego oraz prokuratorów rejonowych informacje o stanie najpoważniejszych śledztw i udziela im konsultacji w tym zakresie,

  3. konsultuje, na wniosek Naczelnika Wydziału II Śledczego, decyzje                     o wznowieniu w trybie art. 327 § 2 kpk postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 21. W swoim zakresie działania odbiera sprawozdania z przebiegu i wyniku rozprawy lub posiedzenia, składane przez uczestniczących w nich prokuratorów dokonując oceny słuszności zapadłych orzeczeń sądowych, a także dokonuje oceny słuszności wydanego przez sąd orzeczenia w innych, prowadzonych, sprawach;

 22. Rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia wydawane osobiście przez prokuratora rejonowego i prokuratorów wykonujących obowiązki                      w Wydziałach II Śledczym i V Organizacyjno - Sądowym  oraz inne ich czynności w postępowaniu przygotowawczym, o których mowa w art. 302 § 1   i 2 kpk;

 23. W swoim zakresie działania kieruje wnioski do Sądu Apelacyjnego                              o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na dalszy okres oznaczony, przekraczający terminy określone w art.
  263 § 2 i 3 kpk:

 24. W swoim zakresie działania w uzasadnionych przypadkach przedłuża do roku okres trwania śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów rejonowych oraz prowadzonych przez prokuratorów Wydziału II Śledczego, Wydziału V Organizacyjno - Sądowego  oraz kieruje w szczególnie uzasadnionych wypadkach, do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu, wnioski o przedłużenie okresu śledztwa trwającego dłużej niż jeden rok w tych sprawach;

 25. W swoim zakresie działania w przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania, wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia lub wydania przez Sąd decyzji o zwrocie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia,  zleca  Naczelnikowi Wydziału II Śledczego lub Naczelnikowi Wydziału V Organizacyjno - Sądowego dokonanie  analizy akt sprawy,  pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu, celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 26. W swoim zakresie działania nadzoruje czynności związane  ze stosowaniem,                 w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 27. Przyjmuje osobiście, w wyznaczonym dniu i godzinach, interesantów                          w sprawie skarg i wniosków;

 28. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności, a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                        i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny”, zastrzeżone do jego właściwości;

 29. Nadzoruje, w swoim zakresie działania, realizację zadań obronnych
  w komórkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu                              i podległych prokuraturach rejonowych;

 30. Nadzoruje organizację, szkolenia i funkcjonowanie stałych dyżurów                          w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

 31. Wykonuje inne doraźne zadania z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego określone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 32. Rozstrzyga spory kompetencyjne oraz wydaje decyzje o przekazaniu,                          w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 1 regulaminu;

 33. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 34. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 33 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 35. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 33;

 36. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 33;

 37. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 33;

 38. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                          o których mowa pkt 33;

 39. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 33;

 40. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 41. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 42. W zakresie postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej                w Poznaniu i prokuraturach rejonowych z wyjątkiem spraw prowadzonych             w Wydziale I Śledczym i Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej w stosunkach międzynarodowych:

 1. kieruje wnioski o udzielenie pomocy prawnej  za granicę w sprawie karnej;

 2. kieruje wnioski do władz sądowych państw obcych  i do urzędów konsularnych
  o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. kieruje, z zachowaniem drogi służbowej, do Prokuratora Generalnego wnioski
  o powołanie wspólnego zespołu śledczego, o którym mowa z art. 589c kpk;

 4. kieruje wnioski adresowane bezpośrednio do organów ścigania państw obcych;

 5. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz wnioski o wydanie i odmowę wydania europejskiego nakazu aresztowania przez władze sądowe państw obcych;

 6. kieruje wnioski o wydanie osoby ściganej oraz wnioski do Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie osoby ściganej /ekstradycja/;

 7. wydaje odpis ENA organom sądowym państwa wykonania nakazu, jeżeli jest znane miejsce pobytu osoby ściganej;

 8. przekazuje do Biura SIRENE dokumenty dotyczące wszczęcia poszukiwań międzynarodowych;

 9. kieruje do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpienie, o którym mowa w art. 592a kpk oraz udziela odpowiedzi na wystąpienie, o którym mowa w art. 592b kpk;

 10. wyraża zgodę na udział prokuratora w czynnościach wykonywanych za granicą oraz rozpoznaje wniosek o dopuszczenie do udziału w czynnościach przed organami ścigania, przedstawicieli państw obcych;

 11. współdziała w sprawach karnych  z urzędami konsularnymi państw obcych
  w Rzeczypospolitej, z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności                         z EUROJUST, Europejską Siecią Sądową (EJN) oraz Europejskim Urzędem do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

 12. zwraca się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wgląd do danych Wizowego Systemu Informatycznego (VIS);

 13. wysyła pisemne zawiadomienie bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego;

 14. decyduje o udzieleniu zezwolenia właściwemu przedstawicielowi dyplomatycznemu lub konsularnemu na widzenie z tymczasowo aresztowanym;

 15. powiadamia, za pośrednictwem Prokuratury Krajowej, Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych o prowadzeniu postępowania karnego, dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego;

 16. powiadamia Prokuraturę Krajową o decyzji kończącej postępowanie                              w sprawach, o których mowa w § 291 ust. 1 regulaminu;

 1. Pod nieobecność Prokuratora Okręgowego w Poznaniu realizuje uprawnienia przewidziane w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 355) w zakresie kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję;

 2. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 3. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 4. Zastępuje p. o. Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Mateusza Pakulskiego podczas jego nieobecności;

 5. Zastępuje p. o. II Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  Łukasza Bielę - podczas jego nieobecności;

                                 

 1. 3.      p. o. II ZASTĘPCY PROKURATORA OKRĘGOWEGO -  Łukasz Biela - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału I Śledczego, Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, oraz Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz w zakresie zadań określonych w § 9 pkt 14 – 21 zarządzeniem 91 z 22 lipca 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz zadań komórek organizacyjnych;

 2. W swoim zakresie działania decyduje o przydzieleniu spraw oraz podejmuje decyzje w zakresie przejęcia postępowań przygotowawczych z prokuratur rejonowych do prowadzenia w Wydziale I Śledczym i III do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

 3. Utrzymuje kontakty i współdziała z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu, Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych jednostek w zakresie ścigania najpoważniejszych przestępstw;

 4. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Mikołajem Gajewiczem inspiruje i organizuje narady z kierownictwem Wydziałów Dochodzeniowo - Śledczych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziałem Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu oraz Centralnego Biura Śledczego  Policji                        w Poznaniu. Uczestniczy w naradach organizowanych przez kierownictwo  tych Wydziałów;

 5. Bierze udział w okresowych naradach organizowanych przez prokuratorów rejonowych lub naczelników wydziałów w zakresie oceny stopnia realizacji zadań określonych w wytycznych Prokuratora Generalnego i innych dokumentach służbowych dotyczących postępowań przygotowawczych                        i sądowych;

 6. Opracowuje okresowe analizy dotyczące stanu zagrożenia najpoważniejszą przestępczością, skuteczności ścigania oraz orzeczeń sądów, w sprawach skierowanych do sądów z Wydziału I Śledczego i Wydziału III do spraw Przestępczości Gospodarczej;

 7. W swoim zakresie działania reprezentuje prokuraturę na zewnątrz i utrzymuje kontakty służbowe z przedstawicielami właściwych urzędów, instytucji                       i organizacji społecznych;

 8. Informuje Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o ważniejszych problemach prawnych i praktycznych pojawiających się w pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;

 9. W swoim zakresie działania podejmuje decyzje o skierowaniu do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 328 §1 kpk niezasadnych prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego;

 10. W swoim zakresie działania podejmuje decyzje o wniesieniu kasacji lub skierowaniu wniosku o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 kpk ;

 11. W swoim zakresie działania wnioskuje do Prokuratora Regionalnego                         w Poznaniu  o udział  w rozprawie lub posiedzeniu  prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przed Sądem Apelacyjnym, w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

 12. W swoim zakresie działania dokonuje oceny konieczności wystąpienia do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu o objęcie sprawy zwierzchnim  nadzorem służbowym i taki wniosek kieruje;

 13. W swoim zakresie działania kieruje wnioski do Sądu Apelacyjnego                            o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na dalszy okres oznaczony przekraczający terminy określone w art. 263 § 2 i 3 kpk;

 14. W swoim zakresie działania zawiadamiana Prokuratora Regionalnego                        w Poznaniu o sprawach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter , skutki, lub społeczny wydźwięk;

 15. W swoim zakresie działania podejmuje decyzje o wniesieniu kasacji lub skierowaniu wniosku o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 kpk oraz                     o złożeniu skargi w trybie art. 539a kpk;

 16. W swoim zakresie działania odpowiada za prawidłowe rozstrzygnięcia                      w zakresie odnoszącym się do zarzutów zawartych w pismach stron i innych uczestników postępowania kwestionujących czynności i decyzje prokuratorów, podejmowane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego oraz akceptuje i podpisuje odpowiedzi na pisma kierowane w tych sprawach;

 17. W swoim zakresie działania zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Poznaniu o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył  9 miesięcy oraz o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

 18. W swoim zakresie działania zleca w oparciu o analizę akt sprawy, ocenę zasadności skargi wniesionej na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora                       i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, którą przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu;

 19. W swoim zakresie działania z tytułu sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez prokuratorów  Wydziału I Śledczego i Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

  1. na podstawie informacji przedstawionej przez  Naczelnika Wydziału I Śledczego, Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej   lub prokuratora rejonowego podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz wyznacza prokuratora do sprawowania takiego nadzoru i zawiadamia o tym kierownika jednostki, w której jest prowadzone lub nadzorowane postępowanie;

  2. przyjmuje od Naczelnika Wydziału I Śledczego, Naczelnika Wydziału
   III do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz prokuratorów rejonowych informacje o stanie najpoważniejszych śledztw i udziela im konsultacji w tym zakresie;

  3. konsultuje, na wniosek Naczelnika Wydziału I Śledczego i Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, decyzje o wznowieniu w trybie art. 327 § 2 kpk postępowań przygotowawczych prowadzonych                        w prokuraturach rejonowych;

 20. W swoim zakresie działania w przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania, wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia,  zleca  Naczelnikowi Wydziału I Śledczego lub Naczelnikowi Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej dokonanie  analizy akt sprawy,  pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji             o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego,                 a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu                          w Poznaniu, celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 21. W swoim zakresie działania nadzoruje czynności związane  ze stosowaniem ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 22. W swoim zakresie działania rozpoznaje zażalenia na postanowienia                              i zarządzenia oraz inne czynności wydane osobiście przez prokuratorów rejonowych oraz prokuratorów Wydziału I Śledczego, III do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz podejmowane w postępowaniu przygotowawczym oraz inne ich działania przewidziane w art. 302 § 1 i 2 kpk;

 23. W swoim zakresie działania w uzasadnionych przypadkach przedłuża do roku okres śledztw prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i III do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz kieruje w szczególnie uzasadnionych wypadkach, do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu, wnioski o przedłużenie okresu śledztwa trwającego dłużej niż jeden rok;

 24. W swoim zakresie działania odbiera sprawozdania z przebiegu i wyniku rozprawy lub posiedzenia, składane przez uczestniczących w nich prokuratorów dokonując oceny słuszności zapadłych orzeczeń sądowych, a także dokonuje oceny słuszności wydanego przez sąd orzeczenia w innych, prowadzonych, sprawach;

 25. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności, a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                           i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości II Zastępcy Prokuratora Okręgowego                    w Poznaniu;

 26. W swoim zakresie działania nadzoruje realizację zadań obronnych;

 27. Wykonuje inne doraźne zadania z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego określone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 28. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 29. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 28 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 30. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 28;

 31. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 28;

 32. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 28;

 33. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                       o których mowa pkt 28;

 34. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 28;

 35. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 36. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 37. Przyjmuje osobiście, w wyznaczonym dniu i godzinach interesantów                           w sprawach  skarg i wniosków;

 38. W zakresie postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej                 w Poznaniu w Wydziale I Śledczym i Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej w stosunkach międzynarodowych:

  a) kieruje wnioski o udzielenie pomocy prawnej  za granicę w sprawie karnej;

  b) kieruje wnioski do władz sądowych państw obcych  i do urzędów konsularnych
  o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. kieruje, z zachowaniem drogi służbowej, do Prokuratora Generalnego wnioski
  o powołanie wspólnego zespołu śledczego, o którym mowa z art. 589c kpk;

 2. kieruje wnioski adresowane bezpośrednio do organów ścigania państw obcych;

 3. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz wnioski o wydanie i odmowę wydania europejskiego nakazu aresztowania przez władze sądowe państw obcych;

 4. kieruje wnioski o wydanie osoby ściganej oraz wnioski do Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie osoby ściganej /ekstradycja/;

 5. wydaje odpis ENA organom sądowym państwa wykonania nakazu, jeżeli jest znane miejsce pobytu osoby ściganej;

 6. przekazuje do Biura SIRENE dokumenty dotyczące wszczęcia poszukiwań międzynarodowych;

 7. kieruje do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpienie, o którym mowa w art. 592a kpk oraz udziela odpowiedzi na wystąpienie , o którym mowa w art. 592b kpk;

 8. wyraża zgodę na udział prokuratora w czynnościach wykonywanych za granicą oraz rozpoznaje wniosek o dopuszczenie do udziału w czynnościach przed organami ścigania, przedstawicieli państw obcych;

 9. współdziała w sprawach karnych  z urzędami konsularnymi państw obcych
  w Rzeczypospolitej, z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności z EUROJUST, Europejską Siecią Sądową (EJN) oraz Europejskim Urzędem do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

 10. zwraca się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wgląd do danych Wizowego Systemu Informatycznego (VIS);

 11. wysyła pisemne zawiadomienie bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego;

 12. decyduje o udzieleniu zezwolenia właściwemu przedstawicielowi dyplomatycznemu lub konsularnemu na widzenie z tymczasowo aresztowanym;

 13. powiadamia, za pośrednictwem Prokuratury Krajowej, Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych o prowadzeniu postępowania karnego, dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego;

 14. powiadamia Prokuraturę Krajową o decyzji kończącej postępowanie                           w sprawach, o których mowa w § 291 ust. 1 regulaminu;

 1. Pod nieobecność Prokuratora Okręgowego w Poznaniu realizuje uprawnienia przewidziane w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję;

 2. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 3. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 4. W przypadku łącznej nieobecności p. o. Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Mateusza Pakulskiego oraz jego p. o. I Zastępcy Prokuratora Okręgowego                         w Poznaniu Mikołaja Gajewicza  – zastępuje Prokuratora Okręgowego;

 5. Zastępuje, w przypadku jego nieobecności p. o. I Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Mikołaja Gajewicza;

 

 1. 4.      p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU I ŚLEDCZEGO – Adam Echaust prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Organizuje i kieruje pracą Wydziału oraz sprawuje  nadzór służbowy nad czynnościami zatrudnionych w Wydziale prokuratorów, a w szczególności:

 1. zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań;

 2. przyjmuje relacje od prokuratorów o przebiegu postępowania                       w poszczególnych sprawach;

 3. wydaje w razie potrzeby zalecenia dotyczące toku prowadzonych postępowań przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 § 1 ustawy prawo o prokuraturze, udziela im w razie konieczności pisemnych wytycznych w opracowywaniu planów śledztw, właściwych kierunków działania;

 4. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorów przed sądem,

 5. kontroluje terminowość i poziom czynności wykonywanych przez prokuratorów;

 6. przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów;

 7. analizuje obciążenie pracą poszczególnych prokuratorów Wydziału.

 1. W ramach równomiernego obciążenia pracą wyznacza prokuratorów do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

 2. Podpisuje korespondencję przesyłaną do Prokuratury Regionalnej, za wyjątkiem kierowanej do Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału; 

 3. W sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, składa  wniosek do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  o wyznaczenie  współreferenta sprawy, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z referentów, a także wnioskuje o  wyznaczenie współreferenta również, gdy potrzeba taka wynika z toku prowadzonego postępowania;

 4. W sprawach, o których mowa w punkcie  poprzedzającym, wnioskuje do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o  powołanie zespołu prokuratorów, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków,             a także przedstawia kandydata na kierownika zespołu, który organizuje jego prace, w tym proponuje wyznaczenie zadań członkom zespołu wraz                           z  określeniem  terminu realizacji czynności;

 5. Konsultuje z podległymi prokuratorami decyzje dotyczące kierowania wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, decyzje o jego uchyleniu oraz wnoszone środki odwoławcze;

 6. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach sądowych, uzgadnia                       z autorami aktów oskarżenia wnioski o wymiar kary;

 7. Nadzoruje i koordynuje  czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w  Wydziale Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 8. Bierze udział w rozprawach i  posiedzeniach Sądu Okręgowego w Poznaniu lub innych sądów okręgowych  oraz sądów rejonowych w sprawach kierowanych tam przez Wydział;

 9. Dokonuje okresowych kontroli biegu spraw, w których, po uprzednio dokonanej analizie prokurator przełożony lub nadzorujący zajmował stanowisko;

 10. Dokonuje analiz półrocznych dotyczących zapadłych wyroków w sprawach skierowanych do sądu przez Wydział, zwrotów spraw z sądów do Wydziału, wyroków uniewinniających,  zwłaszcza tych, w których występowały osoby tymczasowo aresztowane;

 11. Dokonuje okresowej analizy spraw prowadzonych w Wydziale pod kątem ich długotrwałości i ewentualnej przewlekłości;

 12. Wyniki przeprowadzonych analiz i badań przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu i jego Zastępcy sprawującemu nadzór nad Wydziałem;

 13. W przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie uprzednio prowadzonej lub nadzorowanej w Wydziale lub nadzorowanej prokuraturze rejonowej dokonuje  analizy akt, pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 14. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa oraz odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Wydziale;

 15. Utrzymuje kontakt z kierownictwem Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego       w Poznaniu;

 16. Dba o terminowe przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu, przez wyznaczonych prokuratorów, stanowiska co do zasadności zarzutów dotyczących postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale                     i wnioski zmierzające do wzruszenia niesłusznych rozstrzygnięć związanych               z toczącymi się w Wydziale postępowaniami;

 17. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do zakresu działania Wydziału, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego                           w Poznaniu;

 18. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 18 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 19. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 20. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 21. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 22. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                      o których mowa pkt 18;

 23. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 18;

 24. Sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowością obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” i SDA przez pracowników podległego Wydziału;

 25. W zakresie działania Wydziału:

 1. Nadzoruje wykonywanie badań problemowych, analiz oraz sporządzanie informacji,  przez prokuratorów Wydziału;

 2. Kieruje do Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wnioski                       w związku z potrzebą objęcia sprawy nadzorem służbowym;

 3. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu materiały  sprawy,                   w której ujawniono czynności podjęte z  rażącą obrazą prawa, w ramach prowadzonych lub nadzorowanych postępowań w prokuraturach rejonowych stwierdzone w toku sprawowanego nadzoru lub badań akt spraw;

 4. Podejmuje  działania o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, które mogą  przyczynić się do zwiększenia skuteczności i sprawności ścigania przestępstw oraz mogą zapobiegać popełnieniu błędów i uchybień w toku postępowań karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, wskazując w szczególności na ich przyczyny;

 5. Zleca podległym prokuratorom analizy spraw prowadzonych                                w prokuraturach rejonowych, pod kątem stosowania, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, koordynuje nadzór w tej kategorii spraw;

 6. Przedstawia  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekty  decyzji o wznowieniu w trybie art.327 § 2 kpk postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 7. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekt wniosku do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 8. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekty  decyzji o podjęciu na nowo umorzonego postępowania lub o wszczęciu postępowania zakończonego decyzją o odmowie jego wszczęcia i przejęciu sprawy do dalszego prowadzenia, chyba że  ze względu na rodzaj sprawy lub jej związek z innym prowadzonym postępowaniem uzasadnione jest dalsze prowadzenie postępowania przez  prokuraturę rejonową, w której podjęto decyzję;

 9. Nadzoruje działania zmierzające do właściwego wykonywania zadań                   w zakresie  zewnętrznego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz nadzoru instancyjnego              w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego;

 1. Współuczestniczy stosownie do właściwości Wydziału w opracowaniu dokumentacji obronnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 2. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                        i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Naczelnika Wydziału I, a także kontroluje realizację określonych „w kartach realizacji zadań operacyjnych” zadań obronnych przez podległych  pracowników;

 3. Wdraża procedury i nadzoruje postępowanie pracowników Wydziału w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 4. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem, dniach i godzinach;

 5. Zapewnia wykonanie czynności przez prokuratorów Wydziału I w  określonych  odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  terminach, związanych  z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania;

 6. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału I Śledczego;

 7. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 8. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i Jego Zastępców wykonuje inne zlecone czynności;

 

 1. 5.      p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU II ŚLEDCZEGO – Anna Kijak-Głęboczyk prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

       1. Organizuje i kieruje pracą Wydziału oraz sprawuje  nadzór służbowy nad czynnościami prokuratorów zatrudnionych w Wydziale II i V – w zakresie prowadzonych postępowań, zarejestrowanych w repertorium II Ds,                         a w szczególności:

  1. zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań;

  2. przyjmuje relacje od prokuratorów o przebiegu postępowania                             w poszczególnych sprawach;

  3. wydaje w razie potrzeby zalecenia dotyczące toku prowadzonych postępowań przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 § 1 ustawy prawo o prokuraturze, udziela im w razie konieczności pisemnych wytycznych w opracowywaniu planów śledztw, właściwych kierunków działania;

  4. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorów przed sądem;

  5. kontroluje terminowość i poziom czynności wykonywanych przez prokuratorów;

  6. przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów;

  7. analizuje obciążenie pracą poszczególnych prokuratorów Wydziału;

 1. W ramach równomiernego obciążenia pracą wyznacza prokuratorów do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

 2. Podpisuje korespondencję przesyłaną do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, za wyjątkiem kierowanej do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu lub Naczelnika Wydziału; 

 3. W sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, składa  wniosek do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  o wyznaczenie  współreferenta sprawy, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z referentów, a także wnioskuje o  wyznaczenie współreferenta również, gdy potrzeba taka wynika z toku prowadzonego postępowania;

 4. W sprawach, o których mowa w punkcie  poprzedzającym, wnioskuje do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o  powołanie zespołu prokuratorów, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków,              a także przedstawia kandydata na kierownika zespołu, który organizuje jego pracę, w tym proponuje wyznaczenie zadań członkom zespołu  wraz                            z  określeniem  terminu realizacji czynności;

 5. Konsultuje z podległymi prokuratorami decyzje dotyczące kierowania wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, decyzje o jego uchyleniu oraz wnoszone środki odwoławcze;

 6. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach sądowych, uzgadnia                         z autorami aktów oskarżenia wnioski o wymiar kary;

 7. Deleguje prokuratorów do  udziału  w rozprawach i posiedzeniach sądu I instancji, na podstawie wniosku o udzielenie pomocy prawnej w sprawie karnej, skierowanego przez inne prokuratury;

 8. Nadzoruje i koordynuje  czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w  Wydziale ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 9. Bierze udział w rozprawach i  posiedzeniach Sądu Okręgowego w Poznaniu lub innych sądów okręgowych  oraz sądów rejonowych w sprawach kierowanych tam przez Wydział;

 10. Dokonuje okresowych kontroli biegu spraw, w których, po uprzednio dokonanej analizie prokurator przełożony lub nadzorujący zajmował stanowisko;

 11. Dokonuje analiz półrocznych dotyczących zapadłych wyroków w sprawach skierowanych do sądu przez Wydział, zwrotów spraw z sądów do Wydziału, wyroków uniewinniających,  zwłaszcza tych, w których występowały osoby tymczasowo aresztowane;

 12. Dokonuje okresowej analizy spraw prowadzonych w Wydziale pod kątem ich długotrwałości i ewentualnej przewlekłości;

 13. Wyniki przeprowadzonych analiz i badań przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu i jego Zastępcy sprawującemu nadzór nad Wydziałem;

 14. W przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie uprzednio prowadzonej lub nadzorowanej w Wydziale lub nadzorowanej prokuraturze rejonowej dokonuje  analizy akt, pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 15. Niezwłocznie informuje właściwego Prokuratora Rejonowego lub Naczelnika Wydziału o każdym przypadku przedłużenia podczas posiedzenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 9 miesięcy i powyżej 1 roku               w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 16. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa oraz odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Wydziale;

 17. Utrzymuje kontakt z kierownictwem Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego     w Poznaniu;

 18. Dba o terminowe przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu, przez wyznaczonych prokuratorów, stanowiska co do zasadności zarzutów dotyczących postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale                      i wnioski zmierzające do wzruszenia niesłusznych rozstrzygnięć związanych               z toczącymi się w Wydziale postępowaniami;

 19. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do zakresu działania Wydziału, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego                            w Poznaniu;

 20. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 20 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 21. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 20;

 22. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 20;

 23. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 20;

 24. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa pkt 20;

 25. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 20;

 26. Sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowością obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" i SDA przez pracowników podległego Wydziału;

 27. W zakresie działania Wydziału:

 1. Nadzoruje wykonywanie badań problemowych, analiz oraz sporządzanie informacji,  przez prokuratorów Wydziału;

 2. Kieruje do Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wnioski                       w związku z potrzebą objęcia sprawy nadzorem służbowym;

 3. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu materiały  sprawy,               w której ujawniono czynności podjęte z  rażącą obrazą prawa, w ramach prowadzonych lub nadzorowanych postępowań w prokuraturach rejonowych stwierdzone w toku sprawowanego nadzoru lub badań akt spraw;

 4. Podejmuje  działania o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, które mogą  przyczynić się do zwiększenia skuteczności i sprawności ścigania przestępstw oraz mogą zapobiegać popełnieniu błędów i uchybień w toku postępowań karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, wskazując w szczególności na ich przyczyny;

 5. Zleca podległym prokuratorom analizy spraw prowadzonych                                 w prokuraturach rejonowych, pod kątem stosowania, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, koordynuje nadzór w tej kategorii spraw;

 6. Przedstawia  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekty  decyzji o wznowieniu w trybie art.327§ 2 kpk postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 7. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekt wniosku do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 8. Nadzoruje działania zmierzające do właściwego wykonywania zadań                       w zakresie  zewnętrznego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz nadzoru instancyjnego                  w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego;

 1. Współuczestniczy stosownie do właściwości Wydziału w opracowaniu dokumentacji obronnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 2. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                             i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Naczelnika Wydziału II, a także kontroluje realizację określonych „w kartach realizacji zadań operacyjnych” zadań obronnych przez podległych  pracowników;

 3. Wdraża procedury i nadzoruje postępowanie pracowników Wydziału                          w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością prokuratorów Działu Obrotu Prawnego z Zagranicą;

 5. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem, dniach i godzinach;

 6. Zapewnia wykonanie czynności przez prokuratorów Wydziału  II                             w  określonych  odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  terminach, związanych  z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania;

 7. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału II Śledczego;

 8. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 9. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i Jego Zastępców wykonuje inne zlecone czynności;

 

6. NACZELNIK WYDZIAŁU III DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ – Jacek Motawski prokurator Prokuratury Okręgowej                     w Poznaniu

1. Organizuje i kieruje pracą Wydziału oraz sprawuje  nadzór służbowy nad czynnościami zatrudnionych w Wydziale prokuratorów, a w szczególności:

a.   zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań;

 1. przyjmuje relacje od prokuratorów o przebiegu postępowania                                 w poszczególnych sprawach;

 2. wydaje w razie potrzeby zalecenia dotyczące toku prowadzonych postępowań przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 § 1 ustawy prawo o prokuraturze, udziela im w razie konieczności pisemnych wytycznych w opracowywaniu planów śledztw, właściwych kierunków działania;

 3. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorów przed sądem;

 4. kontroluje terminowość i poziom czynności wykonywanych przez prokuratorów;

 5. przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów;

 6. analizuje obciążenie pracą poszczególnych prokuratorów Wydziału;

 1. W ramach równomiernego obciążenia pracą wyznacza prokuratorów do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

 2. Podpisuje korespondencję przesyłaną do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, za wyjątkiem kierowanej do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu lub Naczelnika Wydziału; 

 3. W sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, składa wniosek do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o wyznaczenie  współreferenta sprawy, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z referentów, a także wnioskuje o  wyznaczenie współreferenta również, gdy potrzeba taka wynika z toku prowadzonego postępowania;

 4. W sprawach, o których mowa w punkcie  poprzedzającym, wnioskuje do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o powołanie zespołu prokuratorów, proponując  zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków,              a także przedstawia kandydata na kierownika zespołu, który organizuje jego pracę, w tym proponuje wyznaczenie zadań członkom zespołu  wraz                           z  określeniem  terminu realizacji czynności;

 5. Konsultuje z podległymi prokuratorami decyzje dotyczące kierowania wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, decyzje o jego uchyleniu oraz wnoszone środki odwoławcze;

 6. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach sądowych, uzgadnia                       z autorami aktów oskarżenia wnioski o wymiar kary;

 7. Nadzoruje i koordynuje  czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w  Wydziale ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 8. Bierze udział w rozprawach i  posiedzeniach Sądu Okręgowego w Poznaniu lub innych sądów okręgowych  oraz sądów rejonowych w sprawach kierowanych tam przez Wydział;

 9. Dokonuje okresowych kontroli biegu spraw, w których, po uprzednio dokonanej analizie prokurator przełożony lub nadzorujący zajmował stanowisko;

 10. Dokonuje analiz półrocznych dotyczących zapadłych wyroków w sprawach skierowanych do sądu przez Wydział, zwrotów spraw z sądów do Wydziału, wyroków uniewinniających,  zwłaszcza tych, w których występowały osoby tymczasowo aresztowane;

 11. Dokonuje okresowej analizy spraw prowadzonych w Wydziale pod kątem ich długotrwałości i ewentualnej przewlekłości;

 12. Wyniki przeprowadzonych analiz i badań przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu i jego Zastępcy sprawującemu nadzór nad Wydziałem;

 13. W przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie uprzednio prowadzonej lub nadzorowanej w Wydziale lub nadzorowanej prokuraturze rejonowej dokonuje  analizy akt, pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 14. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa oraz odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Wydziale;

 15. Utrzymuje kontakt z kierownictwem Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu;

 16. Dba o terminowe przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu, przez wyznaczonych prokuratorów, stanowiska co do zasadności zarzutów dotyczących postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale                       i wnioski zmierzające do wzruszenia niesłusznych rozstrzygnięć związanych                z toczącymi się w Wydziale postępowaniami;

 17. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze należące do zakresu działania Wydziału, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego                           w Poznaniu;

 18. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 18 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 19. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 20. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 21. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 18;

 22. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                        o których mowa pkt 18;

 23. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 18;

 24. Sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowością obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" i SDA przez pracowników podległego Wydziału;

 25. W zakresie działania Wydziału:

 1. Nadzoruje wykonywanie badań problemowych, analiz oraz sporządzanie informacji,  przez prokuratorów Wydziału;

 2. Kieruje do Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wnioski                      w związku z potrzebą objęcia sprawy nadzorem służbowym;

 3. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu materiały  sprawy,               w której ujawniono czynności podjęte z  rażącą obrazą prawa, w ramach prowadzonych lub nadzorowanych postępowań w prokuraturach rejonowych stwierdzone w toku sprawowanego nadzoru lub badań akt spraw;

 4. Podejmuje  działania o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, które mogą  przyczynić się do zwiększenia skuteczności i sprawności ścigania przestępstw oraz mogą zapobiegać popełnieniu błędów i uchybień w toku postępowań karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, wskazując w szczególności na ich przyczyny;

 5. Zleca podległym prokuratorom analizy spraw prowadzonych                               w prokuraturach rejonowych, pod kątem stosowania, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, koordynuje nadzór w tej kategorii spraw;

 6. Przedstawia  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekty  decyzji o wznowieniu w trybie art. 327 § 2 kpk postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 7. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu projekt wniosku do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

 8. Nadzoruje działania zmierzające do właściwego wykonywania zadań w zakresie  zewnętrznego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego;

 1. Współuczestniczy stosownie do właściwości Wydziału w opracowaniu dokumentacji obronnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 2. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                        i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Naczelnika Wydziału III, a także kontroluje realizację określonych „w kartach realizacji zadań operacyjnych” zadań obronnych przez podległych  pracowników;

 3. Wdraża procedury i nadzoruje postępowanie pracowników Wydziału                          w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 4. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem, dniach i godzinach;

 5. Zapewnia wykonanie czynności przez prokuratorów Wydziału  III                              w  określonych  odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego  terminach, związanych  z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania;

 6. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

 7. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 8. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i Jego Zastępców wykonuje inne zlecone czynności;

 

7. NACZELNIK WYDZIAŁU – Anna Oszwałdowska-Kocur  prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału poprzez przydzielanie zadań poszczególnym prokuratorom, koordynuje i nadzoruje ich wykonanie, w tym nadzoruje pracę Działu Wizytacji, Działu Postępowania Sądowego, Działu Pozakarnego, Kierownika Szkolenia oraz w określonym niniejszym zarządzeniem zakresie, Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej                          w Poznaniu;

 2. Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań;

 3. Podpisuje korespondencję przesyłaną do prokuratury regionalnej, za wyjątkiem kierowanej do Prokuratora Regionalnego w Poznaniu lub Naczelnika Wydziału; 

 4. Przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych  i pism okólnych Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 5. Dokonuje oceny prawidłowości sporządzonych przez prokuratorów rejonowych projektów zarządzeń w sprawie wewnętrznej  struktury organizacyjnej, przed przekazaniem ich do Prokuratora  Regionalnego w Poznaniu, a także projekt zarządzenia w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej                        w Poznaniu, a  następnie opracowuje w tym zakresie projekt stanowiska Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 6. Organizuje i przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej                    w Poznaniu, zapewnia dokumentowanie jego przebiegu, organizuje                               i przygotowuje wybory delegatów do Kolegium Prokuratury Okręgowej                     w Poznaniu i wybory delegatów do Zgromadzenia Prokuratury Regionalnej                 w Poznaniu;

 7. Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością i statystyką dotyczącą Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz podległych prokuratur rejonowych;

 8. Opracowuje okresowe informacje dotyczące wyników pracy;

 9. Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań i poleceń oraz informuje Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i Jego Zastępców o istotnych problemach wiążących się z działalnością Prokuratury;

 10. Opracowuje rozwiązania organizacyjne określające funkcjonowanie sekretariatów i innych działów  administracyjnych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych;

 11. Odpowiada za organizację narad wewnętrznych, dokumentowanie  ich przebiegu oraz zapewnia realizację wydanych poleceń i zgłoszonych wniosków;

 12. Czuwa nad terminowym przedstawieniem Prokuratorowi Okręgowemu                       w Poznaniu przez wyznaczonego prokuratora, stanowiska co do zasadności skarg i wniosków, celem podjęcia przez niego decyzji o ich rozstrzygnięciu;

 13. Kontroluje i koordynuje załatwianie skarg i wniosków przez podległe prokuratury rejonowe;

 14. Załatwia wpływającą do Wydziału  korespondencję o charakterze ogólnym;

 15. Sprawuje bieżący nadzór nad pracą kierownika sekretariatu, inspektora do spraw biurowości, głównego specjalisty do spraw kadr oraz pozostałych pracowników prokuratury, za wyjątkiem zadań z zakresu obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w pozostałych komórkach organizacyjnych;

 16. Nadzoruje i koordynuje wprowadzanie na stronę internetową komunikatów
  w zakresie działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 17. Przeprowadza lub zleca opracowanie  informacji przekazanych przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu i Prokuraturę Krajową;

 18. Koordynuje, wykonuje i nadzoruje wszystkie czynności związane ze sprawami osobowymi Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 19. Koordynuje przygotowanie  materiałów  niezbędnych kierownictwu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy podejmowaniu decyzji o awansach, nagrodach, wyróżnieniach i innych uhonorowaniach pracowników;

 20. Zleca i koordynuje sporządzenie okresowych  analiz i informacji dotyczących  sytuacji kadrowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (nie rzadziej niż co 2 miesiące) i podległych jej jednostek, z uwzględnieniem rzeczywistego zatrudnienia, do przyznanego limitu etatowego;

 21. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu przeprowadza lub zleca podległym prokuratorom przeprowadzenie postępowań służbowych, opracowuje  lub akceptuje  przedstawione  propozycje decyzji i sporządza propozycje wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego kierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego;

 22. Przygotowuje projekty pism i wniosków Prokuratora Okręgowego w Poznaniu kierowanych do bezpośrednio przełożonych lub jednostek nadrzędnych;

 23. W niezbędnym zakresie załatwia niektóre sprawy dotyczące spraw socjalnych pracowników i współpracuje ściśle na tym odcinku z Wydziałem VI Budżetowo – Administracyjnym;

 24. Zleca i koordynuje  organizację  konkursów na stanowiska urzędnicze oraz asystenckie w prokuraturach;

 25. Zleca organizację, koordynuje i załatwia sprawy dotyczące staży urzędniczych;

 26. Nadzoruje współdziałanie z PFRON w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

 27. Zleca organizację, koordynuje i załatwia całokształt spraw dotyczących szkolenia pracowników, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej;

 28. Dokonuje czynności związane z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników oraz przygotowuje projekty decyzji z tym związanych;

 29. Utrzymuje lub zleca kontakty z kierownictwem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innych uczelni prawniczych;

 30. Nadzoruje  prawidłową organizację i dobór tematów szkolenia zawodowego prokuratorów i innych pracowników prokuratury;

 31. Zleca organizację  i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk studenckich oraz aplikantów wszystkich korporacji prawniczych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 32. Czuwa nad przebiegiem okresu asesury;

 33. Nadzoruje terminowość złożenia wniosku o obwieszczenie o wolnym stanowisku prokuratorskim;

 34. Przygotowuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu  w Poznaniu materiały dotyczące  spełnienia przez kandydata wymogów formalnych oraz warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;

 35. Zleca organizację  spraw związanych  z wytypowaniem i delegowaniem pracowników na szkolenia i kursy specjalistyczne;

 36. W uzgodnieniu z Naczelnikami Wydziałów  I Śledczego, II Śledczego i III do Spraw Przestępczości Gospodarczej przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu  projekt zarządzenia w sprawie powołania  i   składu Komisji Kwalifikacyjnej do ocen asesorów, przed wystąpieniem z wnioskiem do Prokuratora Krajowego                o przedłużenie okresu powierzenia czynności prokuratorskich i przygotowuje niezbędną dokumentację w tym zakresie;

 37. Niezwłocznie po zgłoszeniu się kandydatów do objęcia wolnego stanowiska prokuratora i decyzji Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie spełniania przez kandydata warunków formalnych wyznacza, w porozumieniu       z Kierownikiem Działu Wizytacji wizytatora dla dokonania oceny kandydatur;

 38. Współpracuje z Naczelnikami Wydziałów i wizytatorami Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w zakresie badania spraw prowadzonych przez asesorów, celem oceny poziomu ich wiedzy prawniczej oraz praktycznego jej zastosowania w pracy;

 39. Nadzoruje realizację zadań w zakresie działalności szkoleniowej prowadzonej
  w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu;

 40. Zapewnia w ramach Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej realizację Zarządzenia Nr 41/16 Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2016 roku                 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu kwartalne sprawozdania z funkcjonowania kontroli oraz raportuje o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej                           w Poznaniu oraz podległych jednostkach rejonowych; 

 41. Współpracuje, stosownie do właściwości Wydziału, w opracowywaniu dokumentacji obronnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 42. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności, a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                           i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Naczelnika Wydziału V Organizacyjno - Sądowego, a także kontroluje realizację określonych w „kartach realizacji zadań operacyjnych” zadań obronnych przez podległych pracowników;

 43. Zapewnia obsadę, przygotowanie i funkcjonowanie stałego dyżuru Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 44. Współpracuje z  Inspektorem do Spraw  Obronnych Prokuratury Okręgowej               w Poznaniu w celu zapewnienia wdrażania postępowań reklamacyjnych od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wobec pracowników Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych;

 45. Wdraża procedurę i nadzoruje postępowanie pracowników Wydziału                            w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 46. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 47. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 46 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 48. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 46;

 49. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 46;

 50. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 46;

 51. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                          o których mowa pkt 46;

 52. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 46;

 53. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 54. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 55. Opracowuje projekty wniosków do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego w Wydziale V Organizacyjno - Sądowym  albo o wznowienie postępowania w trybie art.                327 § 2 kpk, a następnie przedstawia je Zastępcy Prokuratora Okręgowego                    w Poznaniu;

 56. Informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył  9 miesięcy oraz o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w postępowaniach prowadzonych w Wydziale;

 57. Dokonuje w oparciu o analizę akt sprawy, oceny zasadności skargi wniesionej na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczącej postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale, którą przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu              w Poznaniu;

 58. Konsultuje z podległymi prokuratorami decyzje dotyczące kierowania wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, decyzje o jego uchyleniu oraz wnoszone środki odwoławcze;

 59. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach sądowych, uzgadnia                       z autorami aktów oskarżenia wnioski o wymiar kary;

 60. Nadzoruje i koordynuje  czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w  Wydziale ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 61. Bierze udział w rozprawach i  posiedzeniach Sądu Okręgowego w Poznaniu lub innych sądów okręgowych  oraz sądów rejonowych w sprawach kierowanych tam przez Wydział;

 62. Dokonuje okresowych kontroli biegu spraw, w których, po uprzednio dokonanej analizie prokurator przełożony lub nadzorujący zajmował stanowisko;

 63. Dokonuje analiz półrocznych dotyczących zapadłych wyroków w sprawach skierowanych do sądu przez Wydział, zwrotów spraw z sądów do Wydziału, wyroków uniewinniających,  zwłaszcza tych, w których występowały osoby tymczasowo aresztowane;

 64. Dokonuje okresowej analizy spraw prowadzonych w Wydziale pod kątem ich długotrwałości i ewentualnej przewlekłości;

 65. Wyniki przeprowadzonych analiz i badań przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu i jego Zastępcy sprawującemu nadzór nad Wydziałem;

 66. W przypadku zapadnięcia wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania wskutek skierowanego subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie uprzednio prowadzonej lub nadzorowanej w Wydziale dokonuje  analizy akt, pod kątem prawidłowości prowadzonego postępowania oraz decyzji                            o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego,                   a wynikające stąd wnioski przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu                        w Poznaniu celem rozważenia potrzeby wdrożenia postępowania służbowego;

 67. Nadzoruje czynności związane  ze stosowaniem, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w  Wydziale, ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 68. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 69. Zapewnia wykonanie czynności przez prokuratorów Wydziału  V                                 w  określonych  odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego  w Poznaniu terminach, związanych  z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania;

 70. Przyjmuje interesantów w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

 71. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 72. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu        i jego Zastępców;

   

 

8. KIEROWNIK  SZKOLENIA – wakat

 1. Organizuje,  koordynuje i załatwia całokształt spraw dotyczących szkolenia pracowników, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej;

 2. Dokonuje, na polecenie Naczelnika Wydziału, czynności związanych
  z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników oraz przygotowuje projekty decyzji                    z tym związanych;

 3. Utrzymuje, kontakty z kierownictwem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innych uczelni prawniczych;

 4. Odpowiada za prawidłową organizację i dobór tematów szkolenia zawodowego prokuratorów i pracowników administracyjnych;

 5. Organizuje  i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk studenckich oraz aplikantów wszystkich korporacji prawniczych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 6. Załatwia sprawy związane z wytypowaniem i delegowaniem pracowników na szkolenia i kursy specjalistyczne;

 7. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Naczelnika Wydziału II Śledczego;

 8. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 9. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,                       o których mowa w pkt 7;

 10. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 7;

 11. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 7;

 12. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                   o których mowa pkt 7;

 13. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 7;

 14. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 15. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa   w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 16. Opracowuje projekty wniosków do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego  w Wydziale V Organizacyjno - Sądowym lub w Wydziale II Śledczym albo o wznowienie postępowania w trybie art. 327§2kpk, a następnie przedstawia je właściwemu   Naczelnikowi Wydziału;

 17. Przygotowuje projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz  decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 5 regulaminu;

 18. Przyjmuje interesantów w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

  a nadto Kierownik Szkolenia:                                             

 19.  Wykonuje zlecone czynności związane ze sprawami osobowymi Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 20.  Organizuje, na polecenie Naczelnika Wydziału, przygotowanie  materiałów  niezbędnych kierownictwu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy podejmowaniu decyzji o awansach, nagrodach, wyróżnieniach i innych uhonorowaniach pracowników;

 21.  Wykonuje, na polecenie Naczelnika Wydziału, sporządzenie okresowych  analiz i informacji dotyczących  sytuacji kadrowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (nie rzadziej niż co 2 miesiące) i podległych jej jednostek,                    z uwzględnieniem rzeczywistego zatrudnienia, do przyznanego limitu etatowego;

 22. Na polecenie Naczelnika Wydziału przeprowadza postępowania służbowe,  a po akceptacji Naczelnika Wydziału opracowuje propozycje decyzji                       i sporządza propozycje wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego kierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego;

 23. W niezbędnym zakresie  na polecenie Naczelnika Wydziału  załatwia niektóre sprawy dotyczące spraw socjalnych pracowników i współpracuje ściśle na tym odcinku z Wydziałem VI Budżetowo – Administracyjny;

 24. Organizuje, na polecenie Naczelnika Wydziału, konkursy na stanowiska urzędnicze oraz asystenckie w prokuraturach;

 25. Organizuje, na polecenie Naczelnika Wydziału i załatwia sprawy dotyczące staży urzędniczych;

 26. Współdziała,  na polecenie Naczelnika Wydziału, z PFRON w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

 27. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję                              o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 28. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 29. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 

 

9. RZECZNIK PRASOWY - Magdalena Mazur-Prus prokurator Prokuratury Okręgowej  w Poznaniu

 

 1. Utrzymuje stałe kontakty ze środkami masowego przekazu i zapewnia dziennikarzom dostęp do informacji, i w tym zakresie odpowiada za prowadzenie dokumentacji;

 2. Opracowuje odpowiedzi na krytykę i zapytania zamieszczone w środkach masowego przekazu;

 3. Przygotowuje i przekazuje mediom komunikaty prasowe oraz odpowiada za prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i w tym zakresie aktualizuje informacje co najmniej raz w tygodniu;

 4. Bieżąco analizuje informacje ukazujące się w środkach masowego przekazu
  i informuje Prokuratora Okręgowego w Poznaniu o ujawnionych negatywnych zjawiskach dotyczących przestępczości oraz organów ścigania;

 5. Przekazuje do Rzecznika Prasowego Prokuratury Krajowej informacje
  o wniesionych do sądu aktach oskarżenia w najpoważniejszych sprawach lub
  w sprawach o szczególnym wydźwięku społecznym;

 6. Organizuje i prowadzi konferencje prasowe oraz podejmuje inne czynności wynikające z pełnienia tej funkcji;

 7. Odpowiada za stałą łączność z Działem Prasowym Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej;

 8. W zakresie określonym w punkcie 1-7 podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu;

  a nadto:

 9. Przeprowadza badania i analizy zlecone przez  Naczelnika Wydziału
   oraz Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i jego zastępców;

 10. Bada zasadność skarg i wniosków, a po akceptacji stanowiska przez Naczelnika Wydziału, przygotowuje projekty odpowiedzi Prokuratora Okręgowego                      w Poznaniu;

 11. Sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania oraz w miarę potrzeby opracowuje wynikające z analiz, zalecenia Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 12. Realizuje obowiązki wynikające z prawa dostępu obywateli do informacji publicznej i w tym zakresie sprawuje nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez prokuratorów rejonowych, zaś w zakresie informacji publicznej                         w sprawach dotyczących Wydziałów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, po uprzednim uzyskaniu pisemnego stanowiska, co do zakresu i formy udostępnienia informacji publicznej;

 13. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Naczelnika Wydziału II Śledczego;

 14. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 13 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 15. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 13;

 16. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 13;

 17. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 13;

 18. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                        o których mowa pkt 13;

 19. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 13;

 20. Zarządza i kontroluje prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatyczny w Prokuraturze Okręgowej
  w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 21. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach
  i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 22. Opracowuje projekty wniosków do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego  w Wydziale V Organizacyjno- Sądowym lub w Wydziale II Śledczym  albo o wznowienie postępowania w trybie art. 327§2kpk, a następnie przedstawia je właściwemu Naczelnikowi Wydziału ;

 23. Przygotowuje projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz  decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 5 regulaminu;

 24. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 25. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu,  dniach i godzinach.

 26. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 27. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu                i Jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału;

   

 

10. p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – Jerzy Woźniak prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu Postępowania Sądowego poprzez przydzielanie zadań poszczególnym prokuratorom, koordynuje i nadzoruje ich wykonanie;

 2. Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań;

 3. Kieruje pracą prokuratorów Działu Postępowania Sądowego w zakresie czynności podejmowanych w postępowaniach podlegających właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu  w sprawach karnych;

 4. Deleguje prokuratorów do udziału w postępowaniach sądowych, w tym
  w  postępowaniu przed właściwym sądem rozpoznającym skargę strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki naruszono na skutek działania bądź bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w prokuraturze rejonowej;

 5. Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Okręgowym                        w Poznaniu w zakresie spraw karnych odwoławczych, w posiedzeniach odwoławczych w sprawach związanych z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego i w postępowaniach o ułaskawienie, a także               w postępowaniu przed właściwym sądem rozpoznającym skargę strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki naruszono na skutek działania bądź bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w prokuraturze rejonowej;

 6. Ocenia prawidłowość wniosków podległych prokuratorów, składanych w toku postępowań, prowadzonych z ich udziałem, jak i zasadność orzeczeń wydanych
  w tych sprawach;

 7. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Poznaniu podejmuje decyzję                  w przedmiocie wniosku prokuratora rejonowego o udział w rozprawie przed sądem odwoławczym prokuratora Działu Postępowania Sądowego w trybie § 328 ust. 3 regulaminu i deleguje prokuratorów do udziału w rozprawach;

 8. Przyjmuje od podległych prokuratorów  referaty posesyjne i podejmuje decyzje
  w przedmiocie złożenia  wniosku o uzasadnienie wyroku sądu II instancji,                  w której prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust. 3 regulaminu oraz podejmowania dalszych czynności określonych w § 7 pkt 2 pkt 2-6 zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Poznaniu nr 91 z 22 lipca 2016 roku                w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej                      w Poznaniu i zadań komórek organizacyjnych;

 9. Niezwłocznie informuje właściwego Prokuratora Rejonowego lub Naczelnika Wydziału o każdym przypadku przedłużenia podczas posiedzenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 9 miesięcy i powyżej 1 roku                  w postępowaniach;

 10. Opracowuje informacje uogólniające i sprawozdania oraz dokonuje okresowych analiz orzecznictwa sądowego z zakresu prawa karnego;

 11. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Poznańskim;

 12. Koordynuje działalność prokuratorów rejonowych w zakresie postępowania sądowego oraz udziela stosownej pomocy instruktażowej;

 13. Zleca podległym prokuratorom opracowywanie analiz dotyczących zaskarżalności orzeczeń sądowych, jak i praktyki orzeczniczej sądów odwoławczych, przeprowadzenie innych badań zleconych Wydziałowi, a oceny i wnioski wynikające z tych prac przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu nadzorującemu pracę Wydziału;

 14. Informuje niezwłocznie Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Poznaniu                         i przygotowuje projekt pisma do  prezesa sądu okręgowego, o każdym przypadku nie sporządzenia przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia,               w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 kpk;

 15. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Naczelnika Wydziału II Śledczego;

 16. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 15 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 17. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 15;

 18. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 15;

 19. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 15;

 20. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                        o których mowa pkt 15;

 21. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 15;

 22. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej      w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 23. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 24. Opracowuje projekty wniosków do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego  w Wydziale V Organizacyjno - Sądowym  lub w Wydziale II Śledczym albo o wznowienie postępowania w trybie art. 327§2kpk, a następnie przedstawia je właściwemu  Naczelnikowi Wydziału;

 25. Przygotowuje projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz  decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 5 regulaminu;

 26. Wdraża procedurę i nadzoruje postępowanie pracowników Działu w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 27. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 28. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

 29. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 30. Wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego               w Poznaniu, Jego Zastępców i Naczelnika Wydziału;

 

 

11. KIEROWNIK DZIAŁU POZAKARNEGO – Anna Ockert prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Koordynuje, planuje i nadzoruje pracę prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Dziale;

 2. Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań;

 3.  Deleguje prokuratorów na rozprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, nieletnich oraz prawa administracyjnego;

 4. Dokonuje oceny zasadności orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach
  z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, nieletnich, administracyjnego, ze stosunku pracy i ubezpieczeń oraz podejmuje decyzje o wniesieniu środków odwoławczych w tych sprawach, a także po konsultacji z Naczelnikiem Wydziału  w sprawach wdrożonych na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 roku, poz. 24 z późn.zm.);

 5. Wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego               w Poznaniu i Jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału;

 6. Załatwia sprawy i uczestniczy w postępowaniach sądowych wymienionych              w § 17 pkt. 1 – 18;

 7. Reprezentuje Prokuratora Okręgowego w Poznaniu jako organ pomocniczy,               w którego okręgu osoba uprawniona do kompensaty ma miejsce zamieszkania lub pobytu w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz w przypadkach ubiegania sie                            o kompensatę przez ofiarę czynu zabronionego popełnionego  na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 8. Dokonuje analiz postępowań, w których uczestniczyli prokuratorzy rejonowi,              a dotyczącymi przyznania kompensaty, jej zwrotu, a także nad postępowaniami w zakresie roszczenia zwrotnego do sprawcy lub sprawców przestępstwa umyślnego oraz sprawuje nadzór nad wybranymi postępowaniami;

 9. Udziela osobie uprawnionej niezbędnych informacji w zakresie możliwości
  i warunków ubiegania się o kompensatę, udostępnia wzór formularza wniosku
  o przyznanie kompensaty oraz ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełniania wniosku;

 10. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 11. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

 12. Wdraża procedury i nadzoruje postępowanie pracowników Działu w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 13. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 14. Wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego                w Poznaniu, Jego Zastępców i Naczelnika Wydziału;

                                                  

 

12. KIEROWNIK DZIAŁU WIZYTACJI – Katarzyna Pluta prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Kieruje pracą Działu;

 2. Opracowuje plany wizytacji i lustracji i założenia do nich;

 3. Kontroluje realizację zadań związanych z działalnością wizytacyjną                              i lustracyjną w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych;

 4. Wskazuje wizytatorów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i innych prokuratorów do przeprowadzania wizytacji i lustracji w prokuraturach rejonowych a także przewodniczącego zespołu wizytacyjnego;

 5. Wskazuje prokuratora wizytatora do przeprowadzania badań akt kandydatów na stanowisko prokuratora oraz w związku z upływem okresu powierzenia asesorowi czynności na dalszy czas oznaczony;

 6. Przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu projekty zarządzeń                      o przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji w podległej prokuraturze rejonowej oraz zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych a także projekty założeń do planowanych innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym oraz uwagi i wnioski sformułowane na ich podstawie;

 7. Sporządza informacje i sprawozdania, załatwia korespondencję o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału V Organizacyjno – Sądowego;

 8. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach oraz opracowuje opinie prawne                      i wyjaśnienia w kwestiach prawnych oraz wykonuje zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału;

 9. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Naczelnika Wydziału II Śledczego;

 10. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 9 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 11. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 9;

 12. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 9;

 13. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 9;

 14. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                         o których mowa pkt 9;

 15. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 9;

 16. Zarządza i kontroluje  prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej      w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 17. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 18. Opracowuje projekty wniosków do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego  w Wydziale V organizacyjno – Sądowym lub w Wydziale II Śledczym albo o wznowienie postępowania w trybie art. 327§2kpk, a następnie przedstawia je właściwemu Naczelnikowi Wydziału;

 19. Przygotowuje projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz  decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 1 regulaminu;

 20. Przyjmuje interesantów w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

 21. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 22. Wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego                    i Jego Zastępców oraz  Naczelnika Wydziału;

 

                                                 Wizytatorzy

 1.  wizytator Katarzyna Pluta

 2. wizytator Grażyna Buksińska

 3. wizytator Beata Przybylska - Michalak

 4. wizytator Artur Domański

 1. Na zarządzenie Prokuratora Regionalnego lub Prokuratora Okręgowego                        w Poznaniu przeprowadzają wizytacje i lustracje w podległych prokuraturach rejonowych i im przewodniczą;

 2. Biorą udział w doraźnych lustracjach prowadzonych na polecenie Prokuratora Generalnego lub jego Zastępców oraz opracowują na ich podstawie sprawozdania;

 3. Dokonują oceny kwalifikacji kandydatów do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej w podległych jednostkach organizacyjnych;

 4. Opiniują projekty aktów prawnych;

 5. Przeprowadzają badanie akt i inne działania o charakterze kontrolnym                           i analitycznym w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej oraz przekazują, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu uwagi i wnioski sformułowane na ich podstawie;

 6. Opracowują opinie prawne i wyjaśnienia w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych;

 7. Dokonują, w ramach przeprowadzanych wizytacji oceny umiejętności zawodowych prokuratorów kontrolowanej jednostki zgodnie z § 81 regulaminu;

 8. Opracowują sprawozdania i informacje, a także załatwiają korespondencję
  o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału;

 9. Badają sprawy prowadzone przez asesorów celem oceny ich wiedzy prawniczej
  i umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy, wydają jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej opinie o ich przydatności do pracy                w prokuraturze na czas dalszej asesury;

 10. Na polecenie Prokuratora Okręgowego prowadzą postępowania służbowe
  i sporządzają projekty decyzji oraz propozycje wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych kierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego                   w sprawach przewinień służbowych ujawnionych w toku wizytacji, lustracji oraz innych działań o charakterze kontrolnym prowadzonych przez wizytatorów;

 11. Na polecenie Naczelnika Wydziału przeprowadzą postępowania służbowe, a po akceptacji Naczelnika Wydziału opracowują propozycje decyzji i sporządzają propozycję wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, kierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego;

 12. Przygotowują projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne oraz  decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 5 regulaminu;

 13. Prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze, przydzielone decyzją Naczelnika Wydziału II Śledczego;

 14. Biorą udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 13 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 15. sporządzają kasacje i wnoszą odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,                            o których mowa w pkt 13;

 16. Sporządzają projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 13;

 17. Wnoszą skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 13;

 18. Sporządzają wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                      o których mowa pkt 13;

 19. Oceniają i udzielają odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 13;

 20. Zarządzają i kontrolują prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej
  w Poznaniu  powyższe dane wprowadzają osobiście;

 21. Przygotowują dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach
  i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określają zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 22. Opracowują projekty wniosków do Prokuratora Generalnego  w trybie art. 328 kpk o uchylenie niezasadnej decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego  prowadzonego lub nadzorowanego  w Wydziale  V Organizacyjno – Sądowym lub w Wydziale II Śledczym albo o wznowienie postępowania w trybie art. 327§2kpk, a następnie przedstawiają je  właściwemu Naczelnikowi Wydziału;

 23. Przyjmują interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem, dniach i godzinach;

 24. Pełnią dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 25. Wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, jego Zastępców oraz  Naczelnika Wydziału;

 

 

13. KIEROWNIK SAMODZIELNEGO DZIAŁU INFORMATYZACJI I ANALIZ –  Zdzisław Kowalski prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 1. Kieruje pracą Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz, organizuje pracę i sprawuje nadzór nad pracownikami wykonującymi obowiązki w ramach Działu, przydziela im zadania do wykonania oraz kontroluje terminowość i prawidłowość ich merytorycznej realizacji;

 2. Kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych oraz inicjuje wprowadzanie nowych rozwiązań, współpracując w tym zakresie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 3. Koordynuje prace związane z informatyzacją i wprowadzaniem do praktyki
  w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych, w tym:

 1. opracowuje założenia organizacyjne i techniczne zapewniające przygotowanie prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych do wdrożenia ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych;

 2. analizuje potrzeby jednostek organizacyjnych w zakresie informatyzacji - infrastruktury, sprzętu i szkoleń z zakresu informatyzacji;

 3. inicjuje nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z modernizacją aktualnie funkcjonujących i wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych;

 4. bierze udział w opracowywaniu założeń technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień, w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług związanych z wdrożeniem i eksploatacją wprowadzonych rozwiązań informatycznych;

 1. Opracowuje projekty aktów decyzyjnych Prokuratora Okręgowego w Poznaniu dotyczących systemów informatycznych wykorzystywanych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych;

 2. Nadzoruje eksploatację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania używanego w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgowej,                            a w szczególności nadzoruje administrowanie sieci lokalnych, pracy serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych oraz użytkowanego oprogramowania;

 3. Sprawuje nadzór organizacyjny nad prawidłowym przebiegiem wdrożenia nowych ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych                                    w poszczególnych prokuraturach rejonowych oraz Prokuraturze Okręgowej                 w Poznaniu;

 4. Przekazuje uwagi i dane dotyczące funkcjonowania aplikacji SIP „Libra” do Biura Informatyzacji i Analiz  Prokuratury Krajowej oraz do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, na zasadach określonych przez te jednostki,                                       a w szczególności opracowuje sprawozdania w zakresie informatyzacji                              i wdrażania systemów informatycznych w trybie i na zasadach ustalonych przez te jednostki;

 5. Organizuje i koordynuje dostęp uprawnionych osób do Centralnej Bazy Danych SIP oraz do baz zewnętrznych, a w szczególności:

  1. koordynuje realizację przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu                           i podległe prokuratury rejonowe obowiązków wynikających z ustawy                       z 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych ( t. j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 1930 );

  2. nadzoruje i koordynuje pracę punktu dostępowego Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników działu  informacji uzyskanych z KRK, KCIK, CBD-SIP i baz zewnętrznych oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji oraz prawidłowość rejestracji informacji kryminalnych w KCIK w sprawach, w których obowiązek ten spoczywa na prokuratorze;

 6. Koordynuje i nadzoruje techniczną obsługę czynności związanych                                  z zastosowaniem w postępowaniach karnych technik informatycznych;

 7. Nadzoruje i koordynuje prowadzenie analiz kryminalnych;

 8. Organizuje szkolenia w porozumieniu z Kierownikiem  Szkolenia  dla użytkowników SIP „Libra" oraz SIP „CBD", SDA  a także innych systemów                 w zakresie obsługi i wykorzystania tych systemów;

 9. Nadzoruje obsługę techniczną poczty elektronicznej, strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu; Redaguje serwis informacyjny do „Biuletynu Informacji Publicznej";

 10. Zarządza zamieszczanie informacji do „Biuletynu Informacji Publicznej";

 11. Nadzoruje i koordynuje przekazywanie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przez prokuratorów rejonowych  i Naczelników Wydziałów informacji przeznaczonych do „Biuletynu Informacji Publicznej”;

 12. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach w zakresie oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza bezpieczeństwa przetwarzania danych w ogólnopolskich i lokalnych systemach informatycznych, a nadto w zakresie realizacji zasad wynikających z wdrożenia SIP „Libra" w poszczególnych prokuraturach rejonowych oraz prawidłowość rejestracji informacji kryminalnych w KCIK w sprawach, w których obowiązek ten spoczywa na prokuratorze;

 13.  Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, w tym w sprawach                     o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii              i systemów   informatycznych ( cyberprzestępczość ) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k., przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego w Poznaniu;

 14. Bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 16 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

 15. Sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 16;

 16. Sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 16;

 17. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 16;

 18. Sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach                                    o których mowa pkt 16;

 19. Ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 16;

 20. Zarządza i kontroluje prawidłowość i kompletność  pod względem merytorycznym oraz terminowość  wprowadzenia danych do Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra" w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a także w przypadkach określonych w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Prokuraturze Okręgowej
  w Poznaniu  powyższe dane wprowadza osobiście;

 21. Przygotowuje dane do formularzy rejestracyjnych zawierających informację
  o przestępstwie, osobie podejrzanej, przedmiocie przestępstwa oraz podmiotach
   i rachunkach wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa w sprawach prowadzonych osobiście lub nadzorowanych oraz określa zastrzeżenia koordynacyjne - prawo do dostępu do informacji, przekazywanych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 22. Wykonuje zadania koordynatora postępowań przygotowawczych w sprawach                o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii            i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) prowadzonych                            w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych;

 23. Przyjmuje interesantów, w ramach dyżuru, w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem  dniach i godzinach;

 24. Współuczestniczy stosownie do właściwości Działu w opracowaniu dokumentacji obronnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;

 25. Wykonuje zadania obronne określone w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności a w szczególności w „Planie operacyjnym funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”                             i w „Regulaminie organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na czas wojny” zastrzeżone do właściwości Kierownika Samodzielnego Działu Informatyzacji i Analiz, a także kontroluje realizację określonych „w kartach realizacji zadań operacyjnych” zadań obronnych przez podległych  pracowników;

 26. Wdraża procedury i nadzoruje postępowanie pracowników Działu w sytuacjach kryzysowych i w razie ewakuacji;

 27. Bierze udział w pracach Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej realizującego zadania wynikające z Zarządzenia Nr 41/16 Prokuratora Generalnego z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej;

 28. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu lub jego Zastępców;

 29. Pełni dyżur wynikający z § 52 ust. 2 regulaminu;

 30. Kierownika Działu  podczas jego nieobecności, zastępuje prok. Jacek Motawski.