Strona główna

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Najistotniejsze wyroki ETPCz w sprawach polskich wiążących się z działalnością prokuratury

Art. 2 - prawo do życia

 1. Dzieciak, skarga nr 77766/01, 9 grudnia 2008 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci osoby tymczasowo aresztowanej na skutek braku odpowiedniej opieki lekarskiej).
 2. Mojsiejew, skarga nr 11818/02, 24 marca 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność zgonu w izbie wytrzeźwień).
 3. Byrzykowski, skarga nr 11562/99, 27 czerwca 2006 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci w szpitalu na skutek komplikacji okołoporodowych).
 4. Wasilewska i Kałucka, skarga nr 28975/04 i 33406/04, 23 lutego 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność śmierci w wyniku strzałów oddanych przez policję w trakcie próby zatrzymania).
 5. Jasińska, skarga nr 28326/05, 1 czerwca 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność samobójstwa więźnia).
 6. Weber i inni, skarga nr 23039/02, 27 kwietnia 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność zgonu z nieznanej przyczyny).
 7. Przemyk, skarga 22426/11, 17 września 2013 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego na okoliczność pobicia przez policję ze skutkiem śmiertelnym).
 8. Olszewscy, skarga nr 99/12, 3 listopada 2015 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego na okoliczność zgonu syna skarżących)

Art. 3 - zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania

 1. Wenerski, skarga nr 44369/02, 20 stycznia 2009 (niezapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobie pozbawionej wolności).
 2. Andrzej Wierzbicki, skarga nr 48/03, 19 stycznia 2010 (niezapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobie pozbawionej wolności).
 3. Wiktorko, skarga nr 14612/02, 31 marca 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność poniżającego traktowania w izbie wytrzeźwień).
 4. Pieniak, skarga nr 19616/04, 24 lutego 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 5. Lewandowski i Lewandowska, skarga nr 15562/02, 13 stycznia 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 6. Dzwonkowski, skarga nr 46702/99, 12 kwietnia 2007 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 7. Mrozowski, skarga nr 9258/04, 12 maja 2009 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 8. Rachwalski i Ferenc, skarga nr 47709/99, 28 lipca 2009 (nieuzasadnione użycie siły przez policję).
 9. Polanowski, skarga 16381/05, 27 kwietnia 2010 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 10. Karbowniczek, skarga 22339/08, 27 września 20111 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność pobicia przez policję osoby zatrzymanej).
 11. Al Nashiri, skarga 28761/11, 24 lipca 2014 (nieprzeprowadzenie skutecznego śledztwa na okoliczność stosowania tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania).
 12. M.C., skarga nr 23692/09, 3 marca 2015 (nieprzeprowadzenie skutecznego postępowania karnego w sprawie znęcania się nad współosadzonym).

Art. 5 - prawo do wolności

 1. Gębura, skarga nr 63131/00, 6 marca 2007 (art. 5§1, zwłoka w zwolnieniu skazanego z zakładu karnego).
 2. Mamełka, skarga nr 16761/07, 17 kwietnia 2012 (art. 5§1, zwłoka w zwolnieniu skazanego z zakładu karnego).
 3. Trzaska, skarga nr 25792/94, 11 lipca 2000 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania).
 4. Celejewski, skarga nr 17584/04, 4 maja 2006 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przestępczości zorganizowanej, brak wystarczających podstaw długości aresztowania). 
 5. Kauczor, skarga nr 45219/06, 3 lutego 2009 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania jako problem systemowy).
 6. Rybacki, skarga nr 52479/99, 13 stycznia 2009 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przestępczości zorganizowanej, brak należytej staranności organów prowadzących postępowanie).
 7. Kumenda, skarga nr 2369/09, 8 czerwca 2010 (art. 5§3, nadmierna długość tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej przemocy domowej, brak wystarczających podstaw długości aresztowania).
 8. Chruściński, skarga nr 22755/04, 6 listopada 2007 (art. 5§4, brak dostępu podejrzanego do akt postępowania przygotowawczego).
 9. Włoch, skarga 33475/08, 10 maja 2011 ((art. 5§ 5, prawo do odszkodowania za niesłuszne aresztowanie).

Art. 6 - prawo do rzetelnego procesu

 1. Kudła, skarga nr 30210/96, 26 października 2000 (art. 6§1, przewlekłość postępowania karnego).
 2. Garlicki, skarga nr 36921/07, 14 czerwca 2011 (art. 6§2, naruszenie zasady domniemania niewinności w związku z publiczną wypowiedzią przedstawiciela władz państwowych).
 3. Rybacki, skarga nr 52479/99, 13 stycznia 2009 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (c), ograniczenia w kontaktach z obrońcą w czasie śledztwa).
 4. Adamkiewicz, skarga nr 54729/00, 2 marca 2010 (art. 6 § 3 (c), ograniczenia w kontaktach z obrońcą, niezapewnienie obecności obrońcy we wstępnej fazie postępowania, ograniczenia w dostępie do akt postępowania).
 5. Płonka, skarga nr 20310/02, 31 marca 2009 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3, niezapewnienie podejrzanej obecności obrońcy przy pierwszym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym i wykorzystanie złożonych w takich warunkach wyjaśnień jako podstawy skazania).
 6. Adamkiewicz, skarga nr 54729/00, 2 marca 2010 (art. 6 § 3 (c),  
 7. W.S., skarga nr 21508/02, 19 czerwca 2007 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (d), brak przesłuchania w procesie karnym ofiary przestępstwa seksualnego i brak po stronie oskarżonego możliwości zadania jej pytań).
 8. Demski, skarga nr 22695/03, 4 listopada 2008 (art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 3 (d), brak po stronie oskarżonego możliwości zadania pytań ofierze przestępstwa seksualnego).
 9. Stankiewicz, skarga nr 46917/99, 6 kwietnia 2006 (art. 6 § 1, odmowa zasądzenia na rzecz skarżących kosztów procesu poniesionych przez nich w związku z postępowaniem zakończonym oddaleniem powództwa wniesionego przeciwko nim przez prokuratora działającego na rzecz Skarbu Państwa).

Art. 8 - prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Klamecki nr 2, skarga nr 31583/96, 3 kwietnia 2003 (cenzura korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej i zakaz widzeń z żoną).
 2. Matwiejczuk, skarga nr 37641/97, 2 grudnia 2003 (cenzura korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej).
 3. Różański, skarga nr 55339/00, 18 maja 2006 (dyskrecjonalność działania prokuratora w sprawie dotyczącej ustalenia pochodzenia dziecka).

Art. 46 - moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 1. Kauczor, skarga nr 45219/06, 3 lutego 2009 (obowiązek podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu systemowego nadmiernej długości tymczasowego aresztowania).

 

 

Tłumaczenia wymienionych wyroków ETPCz znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link)