Strona główna

Prokuratura i Prawo

"Prokuratura i Prawo" jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

Redakcja zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań.


Zgodnie z zarządzeniem nr 104/16 Prokuratora Krajowego z dnia 29 listopada 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. działa Rada Naukowa czasopisma będąca organem opiniodawczo-doradczym Kolegium Redakcyjnego i Redaktora Naczelnego. Skład osobowy Rady zostanie wkrótce opublikowany.


KOLEGIUM REDAKCYJNE

Przewodniczący - Marek SADOWSKI

Członkowie: Małgorzata BEDNAREK, Aleksander HERZOG, Anna JASKUŁA, Małgorzata KOZŁOWSKA, Tomasz SZAFRAŃSKI, Anna WDOWIARZ-PELC, Krzysztof WÓJCIK 


 REDAKCJA

Redaktor Naczelny - Marek SADOWSKI

Z-ca Redaktora Naczelnego - Anna WDOWIARZ-PELC

Sekretarz Redakcji - Wojciech KOTOWSKI

Współpraca - Justyna KRAKOWIAK


Wydaje

Prokuratura Krajowa 

Adres Redakcji:

02–528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30,

tel.: 22 12 51 549

fax: 22 12 51 913

e-mail: redakcja@pk.gov.pl

 

Projekt okładki:

Studio Karandasz 

 

Skład i korekta:

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

31–033 Kraków, ul. Westerplatte 9

tel. 12 422 87 55, fax 12 422 38 50

e–mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/index.php

 

Druk i dystrybucja:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4

tel. 15 644 04 00, fax. 15 832 77 87

e-mail: marketing@wds.com.pl

www.wds.pl


ISSN 1233–2577   nakład 2000 egz.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa