Strona główna

Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Prokuratury Okręgowej w Łodzi wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy o następujących zakresach kompetencji

 

Wydział I Śledczy, do którego podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze  przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy  w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
 3. udział w postępowaniach I-instancyjnych i odwoławczych prowadzonych przed sądami rejonowymi, okręgowymi  i apelacyjnymi, w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wskazanych w pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej udzielanej innym jednostkom prokuratury,
 4. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 5. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego  kasacji  w trybie art. 521 i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 6. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, o których mowa w pkt 1 i 2,
 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,
 9. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych   przez   prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w zakresie przestępczości innej niż gospodarcza, finansowa i skarbowa,
 10. sprawowanie  zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Okręgowego, nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w zakresie przestępczości innej niż gospodarcza, finansowa i skarbowa,
 11. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległej prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, w sprawach  objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 12. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w podległej prokuraturze rejonowej w sprawach objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 13. analiza składanych przez uprawnione organy wniosków w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej, nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez uprawnione organy w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 14. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym,
 15. pełnienie dyżurów w terminach i w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, do którego podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań prowadzonych przez inne organy o poważne przestępstwa gospodarcze, finansowe i skarbowe, 
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne ograny  w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
 3. udział w postępowaniach I-instancyjnych i odwoławczych prowadzonych przed sądami rejonowymi, okręgowymi  i apelacyjnymi oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wskazanych w   pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej udzielanej innym jednostkom prokuratury,
 4. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2
 5. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego  kasacji  w trybie art. 521 i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2
 6. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, o których mowa w pkt 1 i 2,
 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo  postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,
 9. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych   przez   prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w zakresie przestępczości gospodarczej, finansowej i skarbowej,
 10. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Okręgowego,  nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w zakresie przestępczości gospodarczej, finansowej i skarbowej,
 11. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległej prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,
  w sprawach objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 12. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w podległej prokuraturze rejonowej w sprawach objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 13. analiza składanych przez uprawnione organy wniosków w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej, nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez uprawnione organy w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 14. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych,
 15. pełnienie dyżurów w terminach i w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział III Sądowy, do którego podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie i  nadzorowanie postępowań przygotowawczego  prowadzonych przez inne ograny w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego,
 2. udział w postępowaniach I-instancyjnych i odwoławczych prowadzonych przed sądami rejonowymi, okręgowymi  i apelacyjnymi oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wskazanych w   pkt 1,
 3.  udział w postępowaniach w sprawach o wydanie wyroku łącznego w przypadku, gdy podstawą wydania  wyroku jest orzeczenie wydane w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową,
 4. udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym
  w sprawach karnych w przypadkach wskazanych w § 328 ust.3 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego  urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 5. udział prokuratorów przed sądem okręgowym w  postępowaniu wykonawczym,
  w postępowaniu o ułaskawienie  oraz w ramach pomocy prawnej udzielanej innym jednostkom prokuratury w tego rodzaju sprawach,
 6. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,
  o których mowa w pkt 1, 3 i 4 ,
 7. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego  kasacji  w trybie art. 521 i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych
  w sprawach, o których mowa w pkt 1, 3 i 4,
 8. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, o których mowa w pkt 1, 3 i 4,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywania oceny
  i udzielania odpowiedzi na wnioski stron w sprawach, o których mowa w pkt 1,
   3 i 4 oraz udział w postpowaniu przed sadem okręgowym w tych sprawach ,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1,
 11. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,
 12. analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 13. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 14. pełnienie dyżurów w terminach i w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego.

 

W Wydziale III Sądowym funkcjonuje Dział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych do zadań, którego należy m.in.:

 1. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym przed sądami     administracyjnymi oraz w innych postepowaniach,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym  w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia oraz w ramach pomocy prawnej udzielanej innym jednostkom prokuratury w tego rodzaju sprawach.

 

Wydział IV Organizacyjny, do którego podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczego  prowadzonych przez inne ograny w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego, w tym postępowań o skomplikowanym stanie faktycznym dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,
 2. udział w postępowaniach I-instancyjnych i odwoławczych prowadzonych przed sądami rejonowymi, okręgowymi  i apelacyjnymi oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wskazanych w pkt 1,
 3. sporządzanie kasacji,  projektów wniosków o wniesienie kasacji nadzwyczajnej, odpowiedzi na kasacje, wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz skarg na wyroki sądów odwoławczych w sprawach,  wskazanych w pkt 1, a także udział w posiedzeniach i rozprawach przed Sądem Najwyższym w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego  urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1,
 5. przeprowadzanie wizytacji podległych jednostek rejonowych oraz udział w wizytacjach innych jednostek zarządzonych przez Prokuratora Regionalnego,
 6. przeprowadzanie  zarządzonych przez Prokuratora Okręgowego lustracji oraz udział w lustracjach zarządzonych przez Prokuratora Regionalnego,
 7. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich,
 8. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k.,
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległej prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, w sprawach nie objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w podległej prokuraturze rejonowej w sprawach nie objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 11. koordynowanie ścigania określonych kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,
 12. koordynowanie przez wskazanego przez Prokuratora Okręgowego koordynatora  prowadzonych w podległych jednostkach postępowań dotyczących błędów medycznych,
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
 14. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturze okręgowej  i jednostkach podległych,
 15. organizacja  pracy prokuratury okręgowej i jednostek podległych,
 16. sprawy  kadrowe i szkolenia,
 17. sprawozdawczość i statystyka,
 18. rozpoznawanie skarg i wniosków,
 19. działalności rzecznika prasowego,
 20. udostępnianie informacji publicznej,
 21. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu,
 22. koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych,
 23. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 24. pełnienie dyżurów pełnienie dyżurów w terminach i w zakresie ustalonym przez Prokuratora  Okręgowego,

 

Wydział V Budżetowo - Administracyjny, do którego podstawowych zadań należy:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno – gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych.
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.

W Wydziale V Budżetowo - Administracyjnym funkcjonują:

 • Dział Finansowo – Księgowy, którym kieruje Główny Księgowy
 • Dział Płac i Spraw Socjalnych
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy
 • Dział Inwestycji i Remontów
 • Stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej

 

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji, Analiz i Cyberprzestępczości, do którego podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość),
 2. udział w postępowaniach I-instancyjnych i odwoławczych prowadzonych przed sądami rejonowymi, okręgowymi  i apelacyjnymi, w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach wskazanych w   pkt 1 oraz w ramach pomocy prawnej udzielanej innym jednostkom prokuratury,
 3. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 4. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego  kasacji  w trybie art. 521 i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 5. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, o których mowa w pkt 1,
 6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań, o których mowa w pkt 1,
 8. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych   przez   prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,
 9. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Okręgowego,  nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległej prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, w sprawach objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 11. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w podległej prokuraturze rejonowej w sprawach objętych uprzednio  zwierzchnim nadzorem służbowym,
 12. koordynowanie i konsultowanie przez wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego koordynatora  prowadzonych w innych komórkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych prokuraturach rejonowych spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,
 13. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Łodzi,
 14. zapewnienie obsługi informatycznej i wykonywania czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych,
 15. opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym planu finansowego w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 16. współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 17. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 18. wykonywanie analizy kryminalnej,
 19. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
 20. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej i jednostek podległych,
 21. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej
   i jednostek podległych na platformie ePUAP,
 22. obsługa techniczna czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
 23. obsługa wideokonferencji,
 24. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 25. wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratury,
 26. przygotowywanie posiedzeń kolegium prokuratury okręgowej,
 27. pełnienie dyżurów w terminach i w zakresie ustalonym przez Prokuratora  Okręgowego,

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, do którego podstawowych zadań należy:

 1. ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrola przestrzegania przepisów  o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 6. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 7. opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie ich realizacji,

 W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna

 

Inspektor do Spraw Obronnych, do którego należy:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP, (Dz. U. z 2015r. poz.144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

 Audytor wewnętrzny, do którego należy:

 • wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji, do którego należy:

 • wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182);

 Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, do którego należy:

 • wykonywanie działań służb bhp wynikających z odrębnych przepisów.

 Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Łodzi, do którego należy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

 

Prokuratury rejonowe prowadzą bądź nadzorują postępowania przygotowawcze, a także biorą udział w sprawach cywilnych i rodzinnych przed sądami rejonowymi oraz administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej I instancji, w zakresie swojej właściwości miejscowej.
Dodatkowo, na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Łodzi Nr 18/06 z dnia 27 lutego 2006 r., sprawy o przestępstwa związane z komunikacją drogową, z wyłączeniem spraw o przestępstwa z art. 178a kk, prowadzą:

 • Prokuratura Rejonowa Łódź - Polesie - sprawy z obszaru właściwości miejscowej Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty, Prokuratury Rejonowej Łódź - Polesie i Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście,
 • Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew - sprawy z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Łódź - Górna i Prokuratury Rejonowej Łódź - Widzew.