Strona główna

PK XF 261.15.2017

Powrót do listy

piątek, 14 lipca 2017

Dostawa zestawów komputerowych klasy TEMPEST spełniających wymagania norm NATO SDIP-27 Level A

Ogłoszenie o zamówieniu nr 551559-N-2017, 14.7.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja techniczna sprzętu

Nr 2 Wzór umowy

Nr 3 Formularz ofertowy

Kalkulacja ceny oferty

Nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, 21.7.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500004810-N-2017, 21.7.2017