PK XF 261.21.2017

Dostawa mebli biurowych i siedzisk


Ogłoszenie o zamówieniu nr 567444-N-2017, 10.8.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 Wzór umowy

Nr 3 Formularz ofertowy

Nr 4 Formularz cenowy

Nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Nr 6 Oświadczenie wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert, 28.8.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 22.9.2017