Strona główna

PK XF 261.34.2017

Powrót do listy

poniedziałek, 30 października 2017

Dostawa samochodów dla Prokuratury Krajowej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609171-N-2017 z dnia 30.10.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Część I zamówienia

Nr 1A Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2A Specyfikacja techniczna pojazdu

Nr 3A Formularz ofertowy

Część II zamówienia

Nr 1B Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2B Specyfikacja techniczna pojazdu

Nr 3B Formularz ofertowy

Wspólne dla części I i II zamówienia

Nr 4 Wzór umowy

Nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Nr 6 Oświadczenie wykonawcy

Informacja o unieważnieniu postępowania